Dekan | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Dekan

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

Miloš Lichner sa narodil v roku 1971 v Martine. Po ukončení Strednej poľnohospodárskej školy so zameraním na záhradníctvo pracoval na biskupskom úrade v Nitre. V tom čase vyštudoval katechizmus a vyučoval na viacerých základných školách v Nitre. V roku 1992 nastúpil do noviciátu rehole Spoločnosť Ježišova v Trnave. Po dvojročnom noviciáte absolvoval klasickú jezuitskú formáciu. Po štúdiách filozofie pôsobil v rokoch 1996-1998 v rámci pastoračnej praxe nazývanej „magisterka“ dva roky v Košiciach, kde bol zamestnaný ako vychovávateľ na internáte Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, a pastoračne pôsobil v tamojšej jezuitskej komunite. Štúdia teológie absolvoval v Bratislave a kňazskú vysviacku prijal 22. 6. 2002 z rúk Mons. Dominika Tótha. Po nej pôsobil pastoračne rok v Trnave, kde mal na starosti detské a vysokoškolské sväté omše, ako aj stretnutia mládeže a rodín. Následne študoval dva roky v Paríži patrológiu, na jezuitských fakultách Centre Sèvres a pastoračne bol zodpovedný za českú farnosť v Paríži. Po ukončení kánonického licenciátu sa vrátil na Slovensko. Pôsobil ako sekretár provinciála jezuitskej provincie, bol prefektom zodpovedným za formáciu rehoľných seminaristov, vyučoval dogmatickú teológiu, patristiku a viedol viaceré odborné semináre z patrológie na TFTU a pôsobil aj pastoračne. V roku 2008 bol vyslaný znovu do Paríža na Centre Sèvres na doktorandské štúdiá so zameraním na dogmatickú patristickú teológiu. Študoval pod vedením prof. Isabelle Bochet. Doktorát s témou „Le role de la tolerantia á l´interieur de l´Église selon Saint Augustine“ obhájil v januári 2012. Habilitačnú prácu s názvom Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína obhájil 21. mája 2015. V roku 2019 sa inauguroval na TF TU a 11. júna 2019 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. 

 

ThLic. Miloš Lichner, D.Th., SJ, vedecky spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína v slovenskom jazyku a v Paríži spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína Bibliothèque Augustinienne – člen tímu pod vedením prof. Martine Dulaey. Odborne sa venuje latinskej patrológii, so špecializáciou na teológiu sv. Augustína, a ranokresťanskej dogmatickej teológii (eschatológia, mariológia, teologická antropológia, ekleziológia).

Je členom viacerých organizácií: je členom medzinárodnej patristickej organizácie Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.); je spoluzakladateľom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu – slovenská sekcia Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (SSKT-ESCT) – kde pôsobil niekoľko rokov na pozícii výkonného sekretára a na ôsmom valnom zhromaždení v apríli 2015 bol zvolený za nového predsedu SSKT-ESCT a aktívne pôsobí v klube dekanov jezuitských fakúlt Európy a Blízkeho východu. V roku 2017 bol zvolený za viceprezidenta ESCT a z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií sa zriekol funkcie predsedu SSKT-ESCT.

 

Dekanom teologickej fakulty je od 1. novembra 2012. Od novembra  2015 začal druhé funkčné obdobie.