Katedra kresťanskej filozofie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra kresťanskej filozofie

Katedra kresťanskej filozofie zaisťuje pedagogickú činnosť a výskum v oblastiach dejín filozofie, logiky, etiky a metafyziky, epistemológie a filozofickej antropológie, filozofie kultúry, metodológie vied a vzťahu vedy a náboženstva. Spolupracuje na viacerých interdisciplinárnych vedeckých projektoch (Kega, Vega, APVV, Templenton, Metanexus). Zabezpečuje vyučovanie filozofických predmetov nielen pre študentov programu Kresťanská filozofia (Bc., Mgr.) a doktorandského štúdia Systematickej filozofie (PhD.), ale tiež pre programy Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (Bc.), Katolícka teológia (Mgr. a PhD.) a Sociálna práca so zameraním na rodinu (Bc. a Mgr.).

Vedúci katedry
Mgr. et Mgr. Lukáš Jenik, PhD.
 
Profesori
prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.
odborné zameranie: logika, filozofia kultúry, filozofická antropológia
konzultačné hodiny: 9.30 - 11.30 (miestnosť 405)
publikačná činnosť, ladislav.csontos@truni.sk
 
prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
odborné zameranie: hermeneutika, stredoveká filozofia, sociálna filozofia
konzultačné hodiny: utorok 9.30 - 11.30 (miestnosť 403)
publikačná činnosť, rastislav.nemec@truni.sk
 
Docenti
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
odborné zameranie: filozofia vedy, filozofia prírody, epistemológia, vzťah vedy a náboženstva.
konzultačné hodiny: pondelok 13.00 - 14.15 (miestnosť kancelária prodekanov)
publikačná činnosť, miroslav.karaba@truni.sk
 
Odborní asistenti
Mgr. et Mgr. Lukáš Jenik, PhD.
odborné zameranie: dejiny filozofie, metafyzika, filozofia umenia
konzultačné hodiny: utorok 16.40 - 17.40 / streda 17.30 - 18.30 (miestnosť 403)
publikačná činnosť, lukas.jenik@truni.sk
 
Ing. Mária Spišiaková, PhD.
odborné zameranie: filozofická teológia, kognitívne vedy, symbolická logika
konzultačné hodiny: utorok 13.15- 14.15 (miestnosť 403)
publikačná činnosť, maria.spisiakova@truni.sk
 
Asistenti
Mgr. Lenka Muržicová
odborné zameranie: pedagogika, didaktika filozofie
lenka.murzicova@ursula.sk
 
Doktorandi
Mgr. Pavla Minarovičová
odborné zameranie: semiotika, filozofia umenia
pavla.minarovicova@tvu.sk
 
Mgr. Gašpar Fronc
odborné zameranie: sociálna filozofia
gaspar.fronc@tvu.sk