Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva

Katedra sa okrem vedeckej prípravy študentov v oblastiach homeletiky, liturgiky, kanonického práva, katechetiky a pastorálnej teológie stará aj o ich duchovný rast. Pedagógovia a výskumní pracovníci sa venujú témam rozvoja farnosti, efektívnym pastoračným modelom v praxi a rozvoja duchovného sprevádzania.
 
Vedúci katedry
Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D  (konzultačné hodiny podľa dohody so študentmi)
 
Profesor
prof. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.
 
Docenti
doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 10:00-12:00)
doc. Jozef Žuffa, PhD.(konzultačné hodiny podľa dohody so študentmi)
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
 
Odborní asistenti
ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski OFM
ThLic. Marek Heczei, PhD.  (konzultačné hodiny: pondelok 12:00-14:00)
Mons. Mgr. Peter Rusnák
 
Doktorand
ThLic. Tomáš Jellúš SJ