Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva

Katedra sa okrem vedeckej prípravy študentov v oblastiach homeletiky, liturgiky, kanonického práva, katechetiky a pastorálnej teológie stará aj o ich duchovný rast. Pedagógovia a výskumní pracovníci sa venujú témam rozvoja farnosti, efektívnym pastoračným modelom v praxi a rozvoja duchovného sprevádzania.

Vedúci katedry

Dr.theol. Jozef Žuffa (konzultačné hodiny: utorok 12:00-14:00)

Profesori

prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc.

Docenti

doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 10:00-12:00)

doc. Mgr. Eva Žilineková, ArtD.

Odborní asistenti

ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD. (konzultačné hodiny: štvrtok 12:00-14:00)

JUDr. ICLic. Bartolomej Balun

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SLD. (konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-12:00)

JUDr. Viktor Križan, PhD.

PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

JUDr. Vojtech Vladár, PhD.

Asistenti

Mgr. Peter Rusnák

Mgr. Marek Heczei, PhD.

Mgr. Anna Žuffová, PhD.

Doktorandi

Mgr. Bc. Petronela Molnárová

Učebné texty

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie k Listom apoštolov a k Zjaveniu apoštola Jána. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2009. 296 s. ISBN 978–80–7141–615–9

ĎURICA, J.: Manželstvo a rodina v Biblii. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2008. 188 s. ISBN 978–80–7141–616–6
ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k evanjeliám a Skutkom apoštolov. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2008. 304 s. ISBN 978–80–7141–614–2

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k Prorockým knihám Starého zákona. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2007. 348 s. ISBN 978–80–7141–578–7

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej Biblie k Historickým knihám Starého zákona. Trnava : Dobrá kniha, 2003. 426 s. ISBN 80–7141–440–9

ĎURICA, J.: Komentáre a marginálie Jeruzalemskej biblie k Pentateuchu.Trnava : Dobrá kniha, 1998. 260 s. ISBN 80–7141–187–6

KYSELICA, J.: Úvod do Pentateuchu. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 206 s. ISBN 80–7141–176–0

MRÁZ, M.: Špeciálna etika : Bioetika, genetika, gerontológia a tanatológia.Trnava : Dobrá kniha, 1997. 99 s.

MRÁZ, M.: Základná praktická teológia : Dejiny, koncepcie, perspektívy. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 148 s. ISBN 80–7141–180–9

KYSELICA, J.: Študijný materiál k úvodu do Pentateuchu. Trnava : Dobrá kniha, 1996. 204 s. 

MRÁZ, M.: Špeciálna morálna teológia : Dekalóg. Trnava : Dobrá kniha, 1996. 198 s. ISBN 80–7141–110–8

VASIĽ, C.: Komentáre CIC : Posvätný rád (kán. 1008–1054). Trnava : Dobrá kniha, 1995. 54 s.

VASIĽ, C.: Komentáre CIC : Sviatosť pokánia – sviatosť zmierenia. Sviatosť pomazania chorých (kán. 959–1007). Trnava : Dobrá kniha, 1995. 74 s.

Zborníky

Nový preklad Svätého písma s komentármi Jeruzalemskej Biblie Mons. ThDr. Antona Boteka, pápežského preláta, člena Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ed. J. Ďurica SJ. Trnava : Dobrá kniha, 2009, 236 s. ISBN 978–80–7141–667–8

Úcta k presvätej Bohorodičke na kresťanskom Východe : Medzinárodná vedecká konferencia 25. – 26. novembra 2005. Ed. Š. Marinčák a J. Kyselica. Trnava : Dobrá kniha, 2005, 240 s. ISBN 80–7141–505–7

Počiatky kresťanskej hudby v Európe : Medzinárodná vedecká konferencia 18. – 19. februára 2005. Ed. Š. Marinčák a J. Kyselica. Trnava : Dobrá kniha, 2005, 266 s. ISBN 80–7141–502–2

Pastorácia dospelých : Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou. Trnava : Dobrá kniha, 2003. 108 s. ISBN 80–7141–416–6

Východná katolícka teológia v premenách časov : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 26. – 27. 11. 2004 Košice. Ed. J. Kyselica. Trnava : Dobrá kniha, 2004. 260 s. ISBN 80–7141–472–7

Fides 9 : Špeciálna pastorálna teológia : Duchovné cvičenia : Zborník prác poslucháčov. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 140 s. ISBN 80–7141–182–5

Edícia Dialógy

BEDNÁRIK, R.; ŠMIDOVÁ, M.; ŽUFFA, J.: Empirické a metodologické východiská profamily stratégie. Trnava : Dobrá kniha, 2014. 76 s. ISBN 978–80–7141–877–1

ĎURICA, J.: Mária – Hviezda novej evanjelizácie : Z vybraných apoštolských listov a homílií Jána Pavla II. Trnava : Dobrá kniha, 2009. 168 s. ISBN 978–80–7141–650–0

DUFKA, V.:  Cantus Catholici (1655) Il primo libro stampato dei canti cattolici per la liturgia e per la catechesi in Slovacchia. Trnava - Rím : Dobrá kniha, 2007. 312 s. ISBN 978–80–7141–570–1

KYSELICA, J.: Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti. Trnava : Dobrá kniha, 2006. 176 s. ISBN 80–7141–525–1

VASIĽ, C.: Kanonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 2000. 286 s. ISBN 80-7141-306-2

MRÁZ, M.: Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike. Trnava : Dobrá kniha, 2000. 136 s. ISBN 80–7141–301–1

VASIĽ, C.: Patriarchálne Cirkvi v Kódexe kánonov východných cirkví. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 224 s. ISBN 80–7141–269–4

KYSELICA, J.: Obnova farnosti cez neokatechumenát. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 264 s. ISBN 80–7141–036–5

Nezaradené

ĎURICA, J.: Duchovné povolanie v Biblii. Trnava : Dobrá kniha, 2013. 136 s. ISBN 978–80–7141–791–0