Katedra systematickej teológie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra systematickej teológie

Katedra sa usiluje o podanie solídnych základov dogmatickej, morálnej, spirituálnej teológie a bioetiky pre študujúcich na bakalárskom, magisterskom, licenciátnom a doktorandskom štúdiu. Spolupracuje na projektoch s katedrou filozofie a katedrou biblických a historických vied.

 

Vedúci katedry

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.

 

Profesori

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD., konzultačné hodiny:  pondelok 10.00 - 12.00, kontakt: gloria.braunsteiner@truni.sk

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th., konzultačné hodiny: pondelok 12-13.30 a v piatok 10.45-12.00 v BA v stredu 10-12 v Trnave na prorektoráte, milos.lichner@truni.sk +421.918.103.204

 

Docenti

doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD., konzultačné hodiny: streda 10.00 - 12.00, kontakt: 0911 612 625

 

Odborní asistenti

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD. - poverený vedením katedry, konzultačné hodiny: štvrtok: 11.00 - 13.00, kontakt: milan.urbancok@truni.sk, +421.903.829.300

Mgr. Martin Šebo SJ, STD - kontakt: martin.sebo@truni.sk

ThLic. Igor Kráľ SVD, PhD - kontakt: igor.kral@truni.sk

 

Doktorandi

Mgr. Silvia Sýkorová

Mgr. Marián Dej

doc. ThLic. Ing. Gabriel Farkas, PhD. (prerušené štúdium)

ICLic. Mgr. Helena Lukianová

ThLic. Mgr. Štefan Patrik Kováč (prerušené štúdium)

Mgr. Jozef Slavkovský

Mgr. Juraj Tirpák OSPPE

LICHNER, M.: Vers une ecclésiologie de la „tolerantia“. Recherche sur saint Augustin. Ed. Sensus Fidei Fidelium 4. L’Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola : Budapest, 2014.

LICHNER, M.: Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína. 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 203 s., [17,00 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-923-5.

LICHNER, M.: De fide et operibus – O viere a skutkoch. Augustínovo hľadanie teologickej harmónie v rôznorodosti textov Svätého Písma. In: NEMEC, R., LICHNER, M., CHABADA, M., ANDOKOVÁ, M.: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Trnava : Dobrá kniha, 2014, s. 39-79.

LICHNER, M.: Jednota a pokora ako východisko teologického chápania „rehoľných sľubov“ v myslení sv. Augustína. In: LICHNER, M., JUSKOVÁ, M., BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné sľuby v konfrontácií spiritualít. Dobrá kniha : Trnava, 2015, s. 9-47.

LICHNER, M.: Lev Veľký a jeho Tomus ad Flavianum: Preklad a analýza textu. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M.: Sv. Augustín. O katechizovaní úplných začiatočníkov. Trnava : Dobrá kniha 2015.

LICHNER, M.: SV. AUGUSTÍN: Enchiridion. Príručka o viere, nádeji a láske. Starokresťanská knižnica, 8. Trnava : Dobrá kniha, 2016.

 

Učebné texty

LICHNER, M.: Sviatosť pomazania chorých: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2012.

LICHNER, M.: Sviatosť birmovania: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2013.

LICHNER, M.: Vybrané kapitoly na latinských autorov kresťanského staroveku. Vysokoškolské učebné texty. Prvé vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M., KARABOVÁ, K.: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku II. Dobrá kniha : Trnava, 2015.