Katedra systematickej teológie | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra systematickej teológie

Konferencia k 50. výročiu konštitúcie Dei Verbum.

Konferencia sa uskutoční 18. novembra 2015 v aule TF TU so začiatkom o 8.00h.

Usiluje sa o podanie solídnych základov dogmatickej, morálnej, spirituálnej teológie a bioetiky pre študujúcich na bakalárskom, magisterskom, licenciátnom a doktorandskom štúdiu. Spolupracuje na projektoch s katedrou filozofie a katedrou biblických a historických vied.

Vedúci katedry

doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.

konzultačné hodiny: streda 10.00 - 12.00, kontakt: 0911 612 625

 

Profesori

prof. Dr. hab. Józef Kulisz SJ

prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD.

Docenti

doc. Dr. theol. Glória Braunsteiner, PhD.

doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th.

doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.

Odborní asistenti

Miroslava Jusková, OSF, Th.D.

ThDr. Ing. Milan Urbančok, SDB, PhD.

Doktorandi

ThLic. Kristof Trebski
 
Mgr. Mária Nemčeková
 
Mgr. Marián Dej
 
doc. Mgr. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
 
Mgr. Juraj Skřivánek
 

LICHNER, M.: Vers une ecclésiologie de la „tolerantia“. Recherche sur saint Augustin. Ed. Sensus Fidei Fidelium 4. L’Harmattan Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola : Budapest, 2014.

LICHNER, M.: Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína. 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 203 s., [17,00 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-923-5.

LICHNER, M.: De fide et operibus – O viere a skutkoch. Augustínovo hľadanie teologickej harmónie v rôznorodosti textov Svätého Písma. In: NEMEC, R., LICHNER, M., CHABADA, M., ANDOKOVÁ, M.: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. Trnava : Dobrá kniha, 2014, s. 39-79.

LICHNER, M.: Jednota a pokora ako východisko teologického chápania „rehoľných sľubov“ v myslení sv. Augustína. In: LICHNER, M., JUSKOVÁ, M., BENKOVSKÝ, J.: Rehoľné sľuby v konfrontácií spiritualít. Dobrá kniha : Trnava, 2015, s. 9-47.

LICHNER, M.: Lev Veľký a jeho Tomus ad Flavianum: Preklad a analýza textu. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M.: Sv. Augustín. O katechizovaní úplných začiatočníkov. Trnava : Dobrá kniha 2015.

LICHNER, M.: SV. AUGUSTÍN: Enchiridion. Príručka o viere, nádeji a láske. Starokresťanská knižnica, 8. Trnava : Dobrá kniha, 2016.

LICHNER, M.: Sviatosť pomazania chorých: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2012.

LICHNER, M.: Sviatosť birmovania: historicko-teologický pohľad. Vysokoškolská učebnica. Rhetos : Warszawa, 2013.

LICHNER, M.: Vybrané kapitoly na latinských autorov kresťanského staroveku. Vysokoškolské učebné texty. Prvé vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 2014.

LICHNER, M., KARABOVÁ, K.: Vybrané pohľady na latinských autorov kresťanského staroveku II. Dobrá kniha : Trnava, 2015.