Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva

Katedra sa okrem vedeckej prípravy študentov v oblastiach homeletiky, liturgiky, kanonického práva, katechetiky a pastorálnej teológie stará aj o ich duchovný rast. Pedagógovia a výskumní pracovníci sa venujú témam rozvoja farnosti, efektívnym pastoračným modelom v praxi a rozvoja duchovného sprevádzania.

 

Vedúci katedry

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D  (konzultačné hodiny podľa dohody so študentmi)

 

Profesor

prof. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.

 

Docenti

doc. ThDr. Jozef Kyselica SJ, PhD. (konzultačné hodiny: utorok 10:00-12:00)

doc. Jozef Žuffa, PhD. (konzultačné hodiny podľa dohody so študentmi)

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

 

Odborní asistenti

ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski OFM

ThLic. Marek Heczei, PhD. (konzultačné hodiny: pondelok 12:00-14:00)

Mons. Mgr. Peter Rusnák

 

Doktorand

ThLic. Tomáš Jellúš SJ