Prihlás sa na ŠVOČ | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Prihlás sa na ŠVOČ

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ týmto Teologická fakulta vyhlasuje
 
 
Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) za rok 2019
 
 
pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu.
pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia a náuka o rodine či sociálna práca so zameraním na rodinu.
 
Prihlásiť tému je možné od dňa zverejnenia vyhlásenia až do 5. apríla 2019.
Odovzdanie napísaných príspevkov v súlade s Organizačnými pravidlami je možné najneskôr do 24. apríla 2019 do 13.00 hod.na oddelení pre vedu a výskum.
Samotné fakultné kolo sa uskutoční v piatok 3. mája 2019.
Viac informácii spolu s formulárom prihlášky nájdete na našej internetovej stránke.
Organizačné pravidlá
Prihláška na ŠVOČ
V každej kategórii porota udelí tri finančné ceny. V osobitných prípadoch môže byť udelená cena poroty.
Viac informácii o ŠVOČ je možné získať u vyučujúcich alebo u p. Ing. Mirky Fabianovej na 4. poschodí.
 
                                                                
doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ D.Th. v.r.
      dekan Teologickej fakulty TU