Stanovisko Akademického senátu TFTU k aktuálnym otázkam akademickej samosprávy | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Stanovisko Akademického senátu TFTU k aktuálnym otázkam akademickej samosprávy

Vyjadrenie súhlasného stanoviska Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave k 
VYHLÁSENIU PREDSEDNÍCTVA AKADEMICKÉHO SENÁTU TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE O AKTIVITÁCH SMERUJÚCICH K OBMEDZOVANIU AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE
 
Akademický senát Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave (AS TF TU) vyjadruje podporu VYHLÁSENIU PREDSEDNÍCTVA AKADEMICKÉHO SENÁTU TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE O AKTIVITÁCH SMERUJÚCICH K OBMEDZOVANIU AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. 
AS TF TU vyjadruje svoju podporu a pripája sa svojím súhlasným vyhlásením k vyhláseniam a reakciám akademických senátov (AS TU (https://www.truni.sk/vyhlasenie-predsednictva-tu-o-aktivitachsmerujucich-k-obmedzovaniu-akademickej-samospravy-v-sr), AS UK a i.), ktoré sa vyhradzujú voči neodborným, diletantským a nekonštruktívnym návrhom, ktoré radikálne spochybňujú význam nezávislých samosprávnych orgánov univerzity a napomáhajú tak deštrukcii akademických slobôd. Takéto nekoncepčné stratégie v konečnom dôsledku neslúžia zefektívneniu fungovania vysokých škôl, ale naopak, otvárajú priestor k postupnej likvidácii podstatných znakov akademickej pôdy, ktorými sú: nezávislosť, samospráva a akademické slobody.
 
Vyhlásenie prijal AS TF TU v Bratislave dňa 5. 6. 2018