Informácie pre uchádzača | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Informácie pre uchádzača

Teologická fakulta ponúka kvalitné vzdelanie pre laikov a rehoľníkov. Lokalita poskytuje študentom veľa voľnočasových možností práve v centre Bratislavy.

 

KRITICKÉ MYSLENIE

Študent si osvojí základné metódy výskumnej práce a vie tvorivo koncipovať vlastné myšlienky. Naučí sa chápať dejiny ako zdroj inšpirácie pre súčasnosť. Dokáže sa orientovať vo filozofických a teologických smeroch a odborne o nich diskutovať. Vie posúdiť relevantné informácie, pracovať s nimi a navrhovať adekvátne riešenia.

 

KOMUNIKÁCIA

Študent sa učí zvládnuť komunikačné stratégie a aplikovať ich v pracovnom živote. Dokáže osloviť rôzne názorové skupiny, nadväzovať rozhovory s ľuďmi a tiež ich počúvať v ťažkých životných situáciách. Je schopný poskytnúť pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách, ako je úzkosť, osamelosť, depresia, vina, partnerská kríza, stresové situácie. Dokáže zaujať postoj k aktuálnym problémom etiky, politiky, kultúry a náboženstva.

 

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Študent je teoreticky a prakticky pripravovaný pre oblasť sociálnej starostlivosti, pastorálneho poradenstva a profesionálneho sprevádzania. Získané zručnosti a kresťanská hodnotová orientácia sú základom pre pastoračné a sociálne aktivity.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent dokáže tvorivo zúžitkovať výskumné, analytické a prezentačné zručnosti; schopnosť interpretovať a systematizovať informácie, formulovať otázky a riešiť problémy. Rozumie zmyslu písaných dokumentov, má zručnosť písania a schopnosť argumentovať. Je empatický v komunikácii s ľudmi rôznych názorov, bez toho, aby ich urazil.

Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, kreatívec, atď. Je schopný pracovať s väzňami, s problémovou mládežou, viesť protidrogové programy alebo kurzy proti závislostiam, zapojiť sa do práce v rámci krízových intervenčných tímov, v domovoch dôchodcov, s ľuďmi so špecifickými potrebami a v dobrovoľníckych centrách.

 

Bakalárske študijné programy - denná forma
- kresťanská filozofia
- základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
- sociálna práca so zameraním na rodinu

Bakalárske študijné programy - externá forma
- sociálna práca so zameraním na rodinu

Magisterské študijné programy - denná forma
- kresťanská filozofia
- katolícka teológia
- náuka o rodine

Magisterské študijné programy - externá forma
- náuka o rodine
- sociálna práca so zameraním na rodinu

Doktorandské študijné programy - denná a externá forma
- systematická filozofia
- katolícka teológia

 

Viac informácií o študijných programoch

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní

 

 

Bližšie informácie môžete získať na študijnom oddelení:

Ing. Dorotea Mária Demková CJ
tel.: +421252775412
mob.: +421917920281

Mgr. Sylvia Sklárová
tel.: +421252775413
mob.: +421917920281