Vedecké projekty a granty | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vedecké projekty a granty

Domáce a zahraničné granty a projekty za rok 2017
 
 

 1. VEGA V-17-201-00 „Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku

Hlavný riešiteľ: J. Ďurica
Projekt má charakter cieľovo orientovaného základného výskumu, prinesie poznatky z oblasti interakcii biblických textov a historickej, kultúrnej a vzdelanostnej situácie na Slovensku od najstarších čias. Stručne by sme ho mohli charakterizovať ako prínos do kultúrnej oblasti vnímania biblických textov v zobrazeniach výtvarného umenia, literatúry, hudby, vedy. Ukázalo sa, že susedné národy majú monografické spracovanie uvedene problematiky už za sebou. Grant končí v roku 2019.
 

 1. VEGA V-17-205-00 Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom

Hlavný riešiteľ: Š. Marinčák
Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise.
Projekt je naplánovaný do roku 2020.
 
 
NOVOFINANCOVANÉ ZAHRANIČNÉ:

 1. K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície

Vedúci: M. Lichner
Predkladaný projekt si kladie za cieľ sprostredkovať odbornej i širšej laickej verejnosti texty ranokresťanských autorov v bilingválnom latinsko-slovenskom preklade so sprievodnými štúdiami, bohatým poznámkovým aparátom a výkladovým slovníkom. Výsledkom je plánovaná vysokoškolská učebnica, ktorá sprístupní diela sv. Augustína, sv. Ambróza z Milána, Vincenta Lerinského, Hilára z Poitiers, Apponia Chromatia z Akvileje, Leva Veľkého, Cézara z Arles, komentár Apponia a ukážky z homílií sv. Gregora, Petra Chryzológa či dokumenty zo synody v Elvíre.
Projekt skončil v roku 2017.
 

 1. Prvokresťanská liturgia a jej pramene

Vedúci: Š. Marinčák
Anotácia projektu:
Na Slovensku sa prelínajú dva religiózno-kultúrne konglomeráty: Slavia latina a Slavia byzantina. Táto historická realita zaručila vnímanie týchto dvoch konglomerátov ako integrálnej súčasti domácej kultúry. Religiózno-kultúrny vývin dvoch liturgických formulárov (konštantínopolského a germánsko-rímskeho), ktoré sú koreňom prelínania oboch konglomerátov, a jeho podrobné štúdium, je nevyhnutnou podmienkou chápania neskoršieho vývinu partikulárnych reakcií.
Projekt končí v roku 2018.
 

 1. Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií

Vedúci: prof. Ladislav Csontos
Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií si kladie za cieľ zozbierať čo najviac scenárov hier, ktoré sa v nich hrávali a tým poskytnúť nielen ochotníckym súborom, ale aj pastorálnym teológom inšpiráciu pre nové formy evanjelizácie za pomoci dramatického a hudobného umenia. Projekt skončil v decembri  2017.
 
Pokračujúce granty domáce:

 1. VEGA č. 1/0218/15 Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie

Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. M. Lichner, D.Th.
Výkladový slovník ranokresťanskej a patristickej terminológie je potrebným slovníkovým dielom, ktorého úlohou bude zaplniť medzeru pri poznávaní ranokresťanskej literatúry. Doposiaľ na Slovensku absentujú vedecké práce monografického charakteru i vedecké štúdie o patristick    om myslení a ranocirkevnej teológii, filozofii, kultúre a literatúre. Práve takýto výkladový slovník bude potenciálom pre vznik a uplatnenie korpusu termínov, ktoré pomôžu súčasným lingvistom, ale aj teológom, historikom a kulturológom. KEGA.
 

 1. APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí

Migračné procesy, nárast kultúrnej a ideovej plurality prináša zmenu kultúrnej mentality, nové usporiadanie hierarchie hodnôt, pluralitu názorov a prístupov k inštitúcii manželstva a rodiny. Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z úzkeho aspektu jednotlivej vedeckej disciplíny. Projekt prináša holistický prístup, ktorý je zameraný na transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, ktorý vychádza z tradičného dedičstva európskej civilizácie, ktorým je židovsko-kresťanská tradícia a filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa spájajú psychologické, sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci stabilného manželstva a rodiny. Odhalenie faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na stabilitu manželstva a rodiny bude zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských systémových zmien a jej význam pre psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť bude venovaná tiež morálke vzťahov v rodine s prehĺbením kristologického a ekleziologického pohľadu na manželstvo, ako aj problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej realite osobitné postavenie. Projekt zohľadní tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. Zvolená metóda bude primárne analyticko-syntetická, ktorá sa obohatí kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výskumami. Projekt potrvá do roku 2020.
 

 1. APVV-14-0029  Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia

Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD.
Projekt predstavuje cyrilské písomníctvo byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku, ktoré sa utváralo v súvislosti s kultúrno-historickými procesmi v Mukačevskej eparchii do konca 18. storočia. Počas riešenia projektu sa uskutoční komplexný výskum a prvýkrát v dejinách Slovenska sa predloží systematizujúci jazykovo-historický a kultúrno-konfesionálny výklad cyrilskej písomnej tradície ako súčasti jeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou projektu je aj edícia cyrilského rukopisného prameňa pravidiel svetského a cirkevného života zo začiatku 17. storočia. Ide o ojedinelý a unikátny rukopisný prameň zachytávajúci partikulárnu byzantsko-slovanskú tradíciu s presahmi do profánneho prostredia v karpatskom regióne. Prostredníctvom interdisciplinárneho pohľadu na vývin byzantsko-slovanskej tradície sa identifikujú zdroje podmieňujúce národné a kultúrno-konfesionálne procesy súvisiace s kultúrnym horizontom gréckej cirkvi slovanskej tradície v Karpatoch. Projekt skončil v roku 2019.
 
POKRAČUJÚCE ZAHRANIČNÉ:
 

 1. Z-15-104/0014-00 Sloboda v súčasnej slovenskej kultúrnej pluralite

Hlavný riešiteľ: Dr. J. Žuffa
Cieľom tohto fenoménu je sebaidentifikácia a realizácia človeka doprevádzaného narastajúcou pluralitou a často aj napätím. Táto pluralita sa jednak v európskom a jednak v slovenskom kontexte stáva dôležitou výzvou pre interdisciplinárny výskum vzájomných vzťahov individuálnych, kultúrnych, politických a náboženských postojov a jednak koexistuje s filozofickými, teologickými a etickými aspektmi.  Cieľom tohto grantového projektu je vytýčiť osobný rozmer a transcendentálny aspekt identity každého jednotlivca transformovaného do sociálnych entít. Projekt skončil v roku 2017.
 

 1. Z-16-104/0016-00 Činnosť a prínos kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža 

Hlavný riešiteľ: doc. ThLic. M. Lichner, D.Th.
Z historického hľadiska je možné vo vývoji ošetrovateľstva evidovať tri kvalitatívne odlišné etapy. Typickým znakom charitatívneho ošetrovateľstva bola charita a súvisela so zakladaním mníšskych rádov, reholí, kongregácií a ich činnosťou v klšátoroch, špitáloch a nemocnicicach. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť analýzy a princípy vzdelávania na ošetrovateľskej škole, systém  teoretického a praktického vzdelávania a možnú komparáciu so súčasnosťou. Projekt končí v roku 2019.

 1. Z-16-104/0015-00 Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií

Hlavný riešiteľ: prof. L. Csontos, PhD.
Zbierka divadelných hier Mariánskych kongregácií si kladie za cieľ zozbierať čo najviac scenárov hier, ktoré sa v nich hrávali a tým poskytnúť nielen ochotníckym súborom, ale aj pastorálnym teológom inšpiráciu pre nové formy evanjelizácie za pomoci dramatického a hudobného umenia. Projekt končí v roku 2017.