Vedecké projekty a granty | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vedecké projekty a granty

 

Domáce a zahraničné granty riešené v roku 2019
A.  NOVOFINANCOVANÉ PROJEKTY
 
DOMÁCE (nové):
0-19-104/0012-00 Židovsko-kresťanské štúdiá v spolupráci s Historickým ústavom SAV
Cieľom projektu je pripraviť systematickými krokmi základy inštitútu Židovských štúdií, ktorý plánujeme otvoriť v akademickom roku 2021/2022. Vychádzame z aktuálnej potreby komunikácie spoločných židovsko-kresťanských koreňov našej kultúry a spolupatričnosti v dnešnej spoločnosti. Výskum a vzdelávanie o židovskom náboženstve, kultúre a histórii patrí vo svete k štandardom v rámci teologických študijných programov. Projekt koncipujeme v kontexte dobre sa rozvíjajúcich vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku.
Projekt končí v roku 2021
Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th.
 
B. POKRAČUJÚCE PROJEKTY
 
DOMÁCE:

1. VEGA-18-219-00 Ošetrovateľský rozmer pastoračného charizmu Kongregácie sestier milosrdenstva Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia
Charitatívne ošetrovateľstvo na Slovensku úzko súviselo so založením a rozvojom mníšskych poriadkov, s kláštornými spoločnosťami, kongregáciami špecializovanými na ošetrovateľské aktivity a ich činnosťami v kláštoroch, v nemocniciach, v nemocniciach a neskôr v nemocniciach. Motiváciou ich aktivít bola pomoc blízkym ľuďom a blahobyt utrpenia chorých a chudobných v duchu nasledovania Ježiša Krista v kontexte biblických textov. Na Slovensku bola ošetrovateľská starostlivosť väčšinou zabezpečovaná Kongregáciou sestier milosti Svätého kríža, ktorá v Bratislave spravovala vlastnú ošetrovateľskú školu. Projekt sa zameria na analýzu aktivít Kongregácie v oblasti ošetrovateľskej výchovy v kontexte ich pastoračnej charizmy. Pokiaľ ide o predmet a zameranie, ide o špecifickú otázku cirkevnej histórie. Ďalším cieľom je preskúmať význam kongregácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt končí v roku 2020.
Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th. 
 
2. VEGA V-17-205-00 Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom
Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise. Projekt je naplánovaný do roku 2020.
 
3. VEGA V-2/0093/18 Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. 
Projekt spočíva vo vytvorení odborného komentára k nasledujúcim knihám malých prorokov: Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. Komentár obsahuje preklady textov z hebrejskej pôvodiny a zo starovekého gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viacúrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, žánru a štruktúry danej knihy, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu. Projekt končí v roku 2020.
Riešiteľ: doc. Bohdan Hroboň.
 
4. VEGA V-17-201-00 „Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku
Projekt má charakter cieľovo orientovaného základného výskumu, prinesie poznatky z oblasti interakcii biblických textov a historickej, kultúrnej a vzdelanostnej situácie na Slovensku od najstarších čias. Stručne by sme ho mohli charakterizovať ako prínos do kultúrnej oblasti vnímania biblických textov v zobrazeniach výtvarného umenia, literatúry, hudby, vedy. Ukázalo sa, že susedné národy majú monografické spracovanie uvedene problematiky už za sebou. Projekt skončil v roku 2019.
Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. J. Kyselica, PhD.
 
 
AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA:
 
1. APVV-17-0001 Komentár ku knihe Ž II. a III.
 
Projekt spočíva vo vytvorení vedeckého komentára ku Knihe žalmov, ktorý obsahuje preklady žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, súčasný odborný komentár, rabínsky komentár, patristický komentár a komentár klasickej spirituality k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, žánru a štruktúry daného žalmu, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu každého žalmu. Výstup projektu bude aplikovaný v školách so zameraním na teológiu a náboženskú výchovu ako vzdelávací materiál, v cirkevných a náboženských inštitúciách na duchovné a kultúrne obohatenie, aj ako podklad k štúdiu semitských jazykov, klasickej filológie, slovenskej filológie, starovekej a stredovekej histórie, filozofie a teológie. Projekt končí v roku 2022.
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.
 
2. APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v
multikulturálnom prostredí
Migračné procesy, nárast kultúrnej a ideovej plurality prináša zmenu kultúrnej mentality, nové usporiadanie hierarchie hodnôt, pluralitu názorov a prístupov k inštitúcii manželstva a rodiny. Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z úzkeho aspektu jednotlivej vedeckej disciplíny. Projekt prináša holistický prístup, ktorý je zameraný na transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, ktorý vychádza z tradičného dedičstva európskej civilizácie, ktorým je židovsko-kresťanská tradícia a filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa spájajú psychologické, sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci stabilného manželstva a rodiny. Odhalenie faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na stabilitu manželstva a rodiny bude zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských systémových zmien a jej význam pre psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť bude venovaná tiež morálke vzťahov v rodine s prehĺbením kristologického a ekleziologického pohľadu na manželstvo, ako aj problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej realite osobitné postavenie. Projekt zohľadní tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. Zvolená metóda bude primárne analyticko-syntetická, ktorá sa obohatí kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výskumami. Projekt potrvá do roku 2020.
Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. L. Csontos, PhD.
 
3.   APVV-14-0029  Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia
Projekt predstavuje cyrilské písomníctvo byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku, ktoré sa utváralo v súvislosti s kultúrno-historickými procesmi v Mukačevskej eparchii do konca 18. storočia. Počas riešenia projektu sa uskutoční komplexný výskum a prvýkrát v dejinách Slovenska sa predloží systematizujúci jazykovo-historický a kultúrno-konfesionálny výklad cyrilskej písomnej tradície ako súčasti jeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou projektu je aj edícia cyrilského rukopisného prameňa pravidiel svetského a cirkevného života zo začiatku 17. storočia. Ide o ojedinelý a unikátny rukopisný prameň zachytávajúci partikulárnu byzantsko-slovanskú tradíciu s presahmi do profánneho prostredia v karpatskom regióne. Prostredníctvom interdisciplinárneho pohľadu na vývin byzantsko-slovanskej tradície sa identifikujú zdroje podmieňujúce národné a kultúrno-konfesionálne procesy súvisiace s kultúrnym horizontom gréckej cirkvi slovanskej tradície v Karpatoch. Projekt skončil v roku 2019.
Zodpovedný riešiteľ za TFTU: doc. PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD.
 
 
 
ZAHRANIČNÉ (pokračujúce):
 
ERASMUS+
1. Slezská diakonie
Slezská diakonie je NGO (Church Legal Entity) pôsobiaca v niektorých regiónoch Českej republiky. Bola zalžená v roku 1990 evanjelickou Luteránskou Cirkvou a jej poslanie je poskytovať kvalitné služby ľuďom v núdzi v sociálnej oblasti a v súlade s cirkevnými hodnotami. V zmysle kvalitatívnych meraní by tento projekt mal zabezpečiť väčší rozsah pomoci v rámci výmeny a väčšieho objemu skúsenosti na oboch stranách. Projekt skončil v roku 2019.
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. M. Šmidová, PhD.
 
 
ČESKÁ PROVINCIA TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
2. Eschatologická spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ so zameraním na vplyv vybraných duchovných autorov kresťanského Východu
Kardinál Tomáš Špidlík SJ významnou mierou prispel k odbornému i ľudskému prepojeniu kresťanského Východu a Západu. Jeho zásluhou vynikla špecifickosť slovanskej spirituality a duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda, významný pre naše prostredie nielen v dnešnej dobe. V diele kardinála Špidlíka patrí medzi relevantné témy aj eschatológia. Významným zdrojom inšpirácie je preňho východokresťanská eschatologická spiritualita, rozpracovaná najmä v tvorbe ruských autorov. Cieľom navrhovaného projektu je analyzovať vplyv vybraných duchovných autorov (predovšetkým Vladimíra Solovjova a Sergeja Bulgakova) na eschatologickú spiritualitu v diele kardinála Špidlíka, špecifikovať, ktoré aspekty z ich myslenia čerpal, ako ich rozvinul a v čom je jeho eschatologické videnie otvorené ako výzva pre súčasnosť a budúcnosť. Ak platí vízia V. Solovjova i kardinála Špidlíka a ďalších, že nadchádza éra Slovanov (a hlboká kríza západnej civilizácie to potvrdzuje), stáva sa téma dizertačnej práce výsostne aktuálnou. Projekt končí v januári 2021.
Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.
 
3. Legislatívne normy regulujúce liturgické slávenie byzantskej cirkvi na území dnešného Slovenska
Historická realita vzájomného prelínania sa religiózno-kultúrnych konglomerátov Slavia latina a Slavia byzantina umožnili vytvorenie špeicifického prostredia, ktoré malo výrazný modifikujúci impakt na tvorbu a fomráciu partikulárnej liturgickej tradície, aká sa dodnes uchovala na Slovensku. Podrobné štúdium tejto tradície sa ukazuje ako nevyhnutné pre správne pochopenie jednotlivých čŕt žitej praxe a uchovanie tohto starobylého poklady pre ďalšie generácie. Publikovanie tohto výstupu v databázovanom zahraničnom časopise umožní prístup  informáciám širšiemu okruhu odbornej verejnosti. Projekt skončil v roku 2019.
Hlavný riešiteľ: doc. PaedDr. SEODr. Šimon Marinčák, PhD.
 
4. Sémantická analýza spisu J. P. Oliviho Quaestio an sit in homine liberum arbitrium a jeho dôsledky vo vrcholnom stredoveku
Prostredie univerzitnej stredovekej kultúry v jej vrcholnom období sprevádzali multikultúrne filozofické a teologické špecifiká. Interpretácia novo preložených arabských a gréckych diel prinášala nové pohľady a ovplyvňovala nástup nového profilu vedy. V období po 219 tézach vyhlásených v roku 1277, v ktorých sa zakazuje Aristoteles a jeho náuka sa mnohí autori – a medzi nimi aj J. P. Olivi – vehementne postavili proti takýmto zákazom na univerzitnej pôde i proti odsúdeniam, ktoré sa dotkli rôznych autorov. Spis Quaestio an sit in homine liberum arbitrium predstavuje takúto obhajobu ľudskej slobody – čím sa zaradil medzi prvé, neskôr v novoveku rozvíjané diela podobného žánru. Projekt skončil v roku 2019.
Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. R. Nemec, PhD.
 
5.Kompendium dogmatického učenia Cirkvi o anjeloch a démonoch ako prevencia voči súčasnému špiritizmu na Slovensku
Cieľom projektu je vytvorenie systematického kompendia katolíckej náuky o anjeloch a démonoch, ktoré by malo vo veľkej miere napomôcť k správnemu chápaniu danej problematiky. Kompendium by malo svojim obsahom odpovedať na čo najviac diskutabilných otázok týkajúcich sa angelológie. Využitie kompendia v slovenskom prostredí, či už v spoločnosti, rodinách, univerzitách a farnostiach by poslúžilo ako prevencia voči súčasným bludným náukám špiritizmu, okultizmu a nevynímajúc v našich krajoch známeho protagonistu deformovanej angelológie dejín Emila Páleša. Projekt skončil v roku 2019.
Hlavný riešiteľ: ThLic. M. Heczei, PhD.
 
6. AGENTÚRA Porticus „We open the door to interreliggious dialogue“
 Hlavným cieľom výskumu je intelektuálny progres generácie univerzitných študentov a strednej generácie v oblasti medzináboženského dialógu. Potreba dialógu je dôležitá hlavne v globálnom kontexte, kde jeho nedostatky vedú k extrémistickým pozíciám. Minuloročné skúsenosti na fakulte, kde sú argumentačné schopnosti v prvom rade prejavované s úctou k opačnému názoru, sú sprevádzané pozitívnym ohlasom nielen u študentov, ale aj u laickej verejnosti. Projekt končí v roku 2020.
Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.
 
7. Činnosť  a prínos Kongregácie svätého Kríža
 
Hlavným výstupom donorovaného projektu a s tým spojenými výskumnými aktivitami bude vedecká monografia s poznámkovým aparátom. Priebežnými parciálnymi výstupmi budú články prezentované v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách. Projektový tím bude získané poznatky a informácie priebežne prezentovať taktiež na vedeckých konferenciách, domáceho alebo zahraničného významu. Získané vedecké poznatky v procese projektovej činnosti budú aplikované do pedagogického procesu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v študijnom odbore ošetrovateľstvo a na Teologickej fakulte v študijnom odbore katolícka teológia. Projekt skončil v roku 2019.
Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D. Th.
 
 
I-15-011-00 Komentár ku Knihe žalmov ako súčasti bibl.textov(Lichner.)Hroboň
 
Cieľom projektu je preložiť a rozobrať jednotlivé žalmy po jazykovednej, teologickej, a pastoračnej stránke tak, aby im lepšie rozumeli odborníci aj široká verejnosť. Výsledkom tejto vedecko-výskumnej činnosti budú preklady žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viac-úrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýza formy, žánru a štruktúry daného žalmu,  a teologická, liturgická, a pastoračná aplikácia žalmu. Je zrejmé, že takýto široký záber si vyžaduje tím vedcov a odborníkov v daných oblastiach a niekoľko rokov náročnej práce. Projekt končí v roku 2022.
Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.