Vnútorný systém kvality | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vnútorný systém kvality

V rámci zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania sa Trnavská univerzita v Trnave usiluje o trvalé zvyšovanie kvality v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a výchovy, v oblasti riadenia univerzity, materiálneho prostredia a technického vybavenia, tak aj zlepšovanie kvality života študentov a zamestnancov.

Trnavská univerzita v Trnave má zavedený funkčný vnútorný systém kvality, ktorý reflektuje:

- európske normy a štandardy (ESG),
- všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
- štátne akreditačné a hodnotiace kritéria,
- kritéria komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu The Common Assessment Framework (CAF),
- kritéria Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) a
- smernice v oblasti implementácie Európskeho systému a prenosu a akumulácie kreditov European Credit Transfer System (ECTS label) a Dodatku k diplomu Diploma Supplement (DS label).