ŠVOČ | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

ŠVOČ

Vyhlásenie ŠVOČ na rok 2020

V súlade s Organizačnými pravidlami súťaže ŠVOČ vedenie Teologickej fakulty vyhlasuje Študentskú a odbornú vedeckú činnosť (SVOČ) pre rok 2020 pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijných odboroch kresťanská filozofia, katolícka teológia, náuka o rodine a sociálna práca s rodinou. 
Fakultné kola ŠVOČ sa uskutoční v Bratislave:  24. apríla 2020  o 9.00
Termín prihlásenia tém je do 20. marca 2020 (na oddelení veda a výskum)
Termín odovzdania prác je do 10. apríla 2020 do 13.00

 
V každej kategórii porota udelí tri ceny:
1. cena 150,- €
2. cena 100,- €
3. cena 50,- €
 
V osobitných prípadoch môže byť udelená cena poroty.
.