Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana TFTU | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana TFTU

Predseda Akademického senátu TFTU vyhlasuje voľbu kandidáta na dekana Teologickej fakulty. Predstavenie kandidátov, ich vystúpenie a voľba sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu TFTU dňa 30. mája 2019 o 14.00 hod. Kandidáta na funkciu dekana volí  Akademický senát tajne, trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov senátu fakulty v prvom kole, resp. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov senátu v druhom kole.
Právo navrhovať kandidáta na funkciu dekana majú zástupca Veľkého kancelára fakulty, členovia senátu fakulty, dekan fakulty, profesori a docenti, ktorí sú členmi zamestnaneckej obce fakulty. Písomné návrhy na kandidátov je možné predkladať predsedovi volebnej komisie najneskôr do 14. mája 2019, do 12.00 hod. 
 
Viac informácii k vyhláseniu voľby a procesu návhru kandidátov