Skočiť na hlavný obsah
Anonymous
22.08.2023

Akademický senát TU schválil štatút našej fakulty

Štatút fakulty nadobudol platnosť dňom jeho schválenia v akademickom senáte univerzity dňa 22. augusta 2023, po predchádzajúcom schválení v akademickom senáte fakulty dňa 1. augusta 2023 a po vyslovení súhlasu Zástupcu Veľkého kancelára fakulty dňa 2. augusta 2023.

Na úradnej výveske fakulty bol zverejnený dňa 22. augusta 2023: Úradná výveska / Vnútorné predpisy / Štatút TF TU (2023)

Účinnosť nadúbúda dňa 1. septembra 2023.