Counseling | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Counseling

 

Projekt KEGA 010TTU-4/2014 s názvom "Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami" je výsledkom medzikatedrovej spolupráce medzi sociálnou prácou a pastorálnou teológiou. Reflektuje potrebu posilnenia odborných zručností študentov odboru sociálna práca, ich profesných kompetencí a uplatniteľnosti v praxi po absolvovaní štúdia. Cieľom projektu je vytvorenie modelu skúsenostno-formačných sústredení pre študentov, ktoré sa opierajú o prenos získaných poznatkov do praxe v autentickom pracovnom prostredí. Študenti sú počas stretnutí trénovaní v špecifických komunikačných zručnostiach, zameraných na profesionálne sprevádzanie klientov.

Realizácia aktivít projektu prebieha v časovom rozsahu troch rokov: 2014-16.

Jedným z výstupov je tréningový videomanuál, vytvorený riešiteľmi za aktívnej spouúčasti študentov. Počas dvoch semestrov na voliteľnom predmete "Zručnosti sprevádzania" boli so súhlasom študentov a prizvaných hostí všetky výučbové hodiny nahrávané a následne postprodukčne spracované do finálneho videa. Na jednotlivé stretnutia boli pozývaní hostia, ktorí boli ochotní predstaviť svoju reálnu situáciu a vstúpiť s týmto problémom do nácviku sprevádzania. Úvodné a záverečné sekvencie videa sú doplnené krátkymi vstupmi z workshopu, ktorý bol tiež súčasťou projektu.

 

Ako veľmi efektívne je možné vyhodnotiť viacdňové programy študentov a pedagógov priamo v teréne, spolu so skupinou ľudí so špecifickými potrebami. Ako piltotný kurz v rámci projektu bol realizovaný Víkendový pobyt rodín s deťmi so špecifickými potrebami. počas dní 21. - 23.6. 2014 v Belušských Slatinách.

 

 

Prvé skúsenostno-formačné stretnutie pre študentov sa uskutočnilo v dňoch 29. - 31.5. 2015 v diecéznom dome Archa prijatia v obci Bojničky.

Program efektívnej praxe bol zameraný na .pomoc rodinám s deťmi so špecifikými potrebami. Podrobnejšie informácie o priebehu študentskej praxe a spätných väzbách účastníkov je možné prečítať v článku, ktorý vyšiel v univerzitnom časopise - Universitas Tyrnaviensis.

 

 

Druhé skúsenostno-formačné stretnutie pre študentov sa realizovalo v dňoch 3. - 5.12.2015 v diecéznom centre Rodinkovo pri Belušských Slatinách.

Program Belušských Slatín bol orientovaný na tréning pomoci dospelými osobám so špecifickými potrebami. Zúčastnení študenti na praxi pripravili z akcie krátky článok pre univerzitný časopis - Universitas Tyrnaviensis.

 

Tretia študentská prax bola realizovaná 17.-19. júna 2016. Na tri dni študenti a pedagógovia pripravili program pre šesť rodín, ktoré majú dieťa s Downovým syndrómom.

Počas štyroch workshopov účastníci praxe interaktívne pracovali na špecifikách sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a zvládanie každodenných situácií. Práve táto, pre mnohých študentov jedinečná možnosť aplikovať naučené zručnosti counselingu, potvrdila dôležitosť nedávania rád rodičom, ktorých problematiku nemajú prežitú, ale dôležitosť efektívneho vedenia rozhovoru tak, aby sa sprevádzaní nebáli hľadať vlastné odpovede.

Riadené pracovné skupiny boli dopĺňané ukážkami canisterapie a arteterapie, ich aplikácie a bezprostredných výsledkov na deti.

V prvý deň stretnutia si študenti zadefinovali svoje úlohy a očakávania od praxe, kde sa najviac skloňovali obavy z nadviazania kontaktu s deťmi, nakoľko im budú rozumieť aj bez prítomnosti rodičov, alebo či naplnia predstavy jednotlivých rodín. Naplnenie očakávaní hodnotili na tretí deň praxe, kde najviac oceňovali možnosť celodenného kontaktu s rodinami a množstvo podnetov z moderovaných, ako aj náhodných diskusií. 

 

 

 

 

Štvrtá efektíva prax v Rodinkove v termíne 14. - 16. apríla 2017. Hosťami tejto praxe boli slabozrakí a nevidiaci ľudia. Študenti si overili svoje vedomosti o tomto postihnutí a v praxi si vyskúšali schopnosť byť dobrými asistentmi nevidiacemu človeku. Naši hostia nás oboznámili s ich svetom, ich problémami ale hlavne radosťami. Pre všetkých bola prax prekvapením, pretože prebihla vo veľmi pozitívnej atmosfére. Učitelia mali možnosť viesť študentov v lepom chápani a využívaní vedomostí do praxe. Predmšky z psycológie, couingu, sociálnej interencie a fokuová skupina priniesli nové vedomosti a skúsenosti štuentom.

 

Realizácia projektu bola oficiálne zahájená v rámci multidisciplinárnej medzinárodnej konferencie na tému pastoračného rozvoja farností, kde viacerí prednášajúci identifikovali prieniky medzi sociálnou prácou a praktickou teológiou. Počas konferencie a následného workshopu boli pomenované viaceré výzvy a možnosti medziodborovej spolupráce.

 

Na druhý workshop 10.10. 2014 boli prizvaní špecialisti z externého prostredia fakulty: Mgr. Štefánia Hrivňáková, prof. Daniel West a jeho študenti zo Scraton University. Prednesené príspevky podľa programu sú zhrnuté v abstraktoch, kľúčovým bodom workshopu bola diskusia o problematike sprevádzania.

 

Tretí workshop 13. 4. 2015 bol zameraný na porovnanie skúseností medzi Spojenými štátmi americkými a Rakúskom. Mgr. Marta Andraščíková sa vo svojom vystúpení venovala obsahom a príprave counselingových stretnutí v oblasti spirituálneho sprevádzania, Dr. Veronika Prinz-Fülöpová rodinnému sprevádzaniu.

 

V poradí štvtým worshopom bolo stretnutie v dňoch 16.-17.10.2015. Program akcie bol zameraný na Tréning dobrovoľníkov k sprevádzaniu ľudí so špecifickými potrebami a hľadania prienikov, ako aj odlišností s rozvojovými metódami, ako sú coaching, mentoring, supervízia, alebo poradenstvo. Výsledky impulzov od prednášajúcich hostí sú zhrnuté v zborníku.

 

Projekt bol ukončený záverečnou medzinárodnou konferenciou na pôde Teologickej fakulty dňa 19. 5. 2016, kde boli prezentované poznatky z celého obdobia jeho realizácie.