Teologický časopis | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Teologický časopis

 

  

 

Teologický časopis [ISSN 1336–3395] je recenzovaný odborný časopis, ktorý vychádza dvakrát do roka. Časopis je platformou pre spoločný dialóg a spoluprácu kresťanov, takže jeho účelom je prezentovať príspevky autorov pochádzajúcich z rôznych cirkví, pôsobiacich na niektorej z akademických inštitúcií. Príspevky ktoré majú byť akceptované musia mať vedecký charakter teologického zamerania. Keďže základným mottom časopisu je spolupráca, nebude poskytovať priestor pre ofenzívne polemiky ohľadom rôznych teológií. Príspevky ktoré s touto líniou nebudú v súlade formálne (formulácie porušujúce etické normy) alebo obsahovo, nebudú publikované. 

Redakčná rada:

 

Marcela Andoková, PhD.

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

doc. Martin Dojčár, PhD.

prof. Peter Dubovský SJ,

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

doc. Bohdan Hroboň, DPhil.

ThDr. Maria Kardis, PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

 

Šéfredaktor časopisu: doc. Dr. Jozef Tiňo

 

Poradný zbor:

 

Dr James K. Aitken (University of Cambridge)

Dr. Peter Juhás (University of Münster)

Dr. Brigit Weyel (University of Tübingen)

Články môžu byť v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine taliančine a poľštine. Ak je však príspevok napísaný v inom jazyku ako slovenčina, autori sú zodpovední za jeho jazykovú korektúru. Články by nemali presiahnuť 55 000 znakov bez medzier, a to vrátane poznámok pod čiarou. Prosíme autorov, aby posielali redakcii časopisu príspevky formou emailu vo formáte Word a PDF na obe tieto adresy:

teologicky.casopis@tftu.sk; jozef.tino@truni.sk       

Štruktúra článku

1.      Názov, prípadne podtitul

2.      Meno autora

3.      Krátka anotácia v angličtine (nie viac ako 150 slov)

4.      Kľúčové slová (2 – 6)

5.      Samotný text

6.      Údaje o autorovi (pracovisko, emailová adresa)

 

Riadkovanie: 1,5

 

Font a veľkosť písma: Times New Roman 12

 

Pre hebrejské a grécke slová prosíme prispievateľov, aby používali fonty Bibleworks: bwhebb (veľkosť 16) pre hebrejčinu a bwgrkl (veľkosť 12) pre gréčtinu. Fonty sú dostupné na stiahnutie na stránke časopisu Biblica: https://www.bsw.org/biblica/font-instructions/ . Pre ostatné fonty (sýrske, arabské atď.) prosíme kontaktovať redakciu časopisu.

 

Príklady Bibliografických Odkazov

 

Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):

CLEMINSON, R. M.: Cyrilské rukopisy na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1996. s. 15.

FRY, C. G., KING, J. R.: Islam : A Survey of the Muslim Faith. Grand Rapids : Baker, 1981, s. 6.

DAVIES, P. R., BROOKE, G. J., CALLAWAY, P. R.: The Complete World of the Dead Sea Scrolls. London : Thames & Hudson, 2002, s. 82.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

CLEMINSON, Cyrilské rukopisy, 15.

FRY a.i., Islam, 6.

DAVIES a.i., Complete World, 82.

 

Odkaz na monografiu s viac ako 3 autormi

DUBOVSKÝ, P., a.i.: Genezis. Trnava : Dobrá kniha, 2008. s. 167.

 

Odkaz na zborník, alebo Festschrift ako ucelené dielo

DELL, K. J., DAVIES, G. I., KOH, Y. V (ed.) Genesis, Isaiah and Psalms. A Festschrift to Honour Professor John Emerton for His Eightieth Birthday. Supplements to Vetus Testamentum 135. Leiden; Boston : Brill, 2010. 

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

DELL a.i. (ed.) Genesis, Isaiah and Psalms.

 

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:

DAVIES, G. I.: Were There Schools in Ancient Israel? In: J. DAY, R. P. GORDON, H. G. M. WILLIAMSON (ed.). Wisdom in Ancient Israel. Cambridge : Cambridge University Press, 1995, s. 200.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

DAVIES, Schools, 200.

 

Heslo v encyklopédii alebo v slovníku

McDERMOTT, G. R. (ed.) The Oxford Handbook of Evangelical Theology. Oxford : Oxford University Press, 2010. s. 304.

SCHIFFMAN, L. H., VANDERKAM, J. C.: Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Vol 1 [A – M], heslo : Messianic Apocalypse, s. 543.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

OHET, 304

EDSS I, 543

 

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku

MARINČÁK, Š.: Prednes prokeimenu v histórii slovanského liturgického formulára konštantínopolskej tradície s dôrazom na prax v cirkvi bývalej Mukačevskej eparchie. In: Teologický časopis 2/2014, s. 18.

WEYEL, B., WEIMER, T., HOFFMANN, C.: Biografia a eschatológia. Prieskum k pohrebným kázňam vo Württembergu, In: Teologický časopis 1/2013, s. 23 [preklad: A. MASARIK].

GREINER, F.: Die Menschlichkeit der Offenbarung : Die transcendentale Grundlegung der Theologie bei K. Rahner im Lichte seiner Christologie. In: Zeitschrift für katholische Theologie 100, 1978, s. 603.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

MARINČÁK, Prednes prokeimenu, 18.

WEYEL a.i., Biografia a eschatológia, 23.

GREINER, Menschlichkeit, 603.

 

Odkaz na internetový zdroj

LADOUCEUR, P.: The Holy and Great Council of the Orthodox Church (June 2016). In: Oecuménisme/Ecumenism 198-199, 2016, s. 18-39 [online] dostupné na: https://www.academia.edu/30937976/_The_Holy_and_Great_Council_of_the_Orthodox_Church_June_2016_Oecum%C3%A9nisme_Ecumenism_Montreal_V._51_No._198-199_2016_18-39 (cit. 20.12.2016)

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

LADOUCEUR, Holy and Great Council (cit. 20.12.2016).