Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Mgr. Martin Šarkan, PhD.

E-mail

martin.sarkan [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

2007 -  PhD. – Teologická fakulta TU, odbor filozofia

1995 - 1998 - Psychoterapeutický výcvik v Procesorientovanej psychoterapii

1996  - Mgr. - Filozofická fakulta UK, odbor psychológia

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

KEGA: Spoluriešiteľ. Dištančný modul vzdelávania v

oblasti pastorálneho counselingu. Projekt č. 006TTU-4/2021.KEGA 2021- 2024.

KEGA: Spoluriešiteľ. „Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami“, č. 010TTU-4/2014. KEGA 2014 – 2016.

APVV: Spoluriešiteľ. -15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“. APVV 2015 – 2019.

 

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

ADF: Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského / Martin Šarkan ; [rec. Silvia Gáliková, Józef Kulisz, Hieronym Florek]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2011. - 86 s. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-724-8.

ABD: K problematike separácie duše od tela vzhľadom na ich substanciálnu jednotu u Tomáša Akvinského / Martin Šarkan.

In: Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii. - Ružomberok : Verbum, 2011. - ISBN 978-80-8084-730-2. - S. 33-69.

ABD: Svedomie ako hľadanie zmyslu v kontexte Ordo amoris / Martin Šarkan. In: Slovo nádeje. - Trnava : Dobra kniha, 2010. - ISBN 978-80-7141-698-2. - S. 17-40.

ADE: Humanities Studies and Jesuit Principles of Education / Martin Šarkan. In: Horyzonty Wychowania. - ISSN 1643-9171. - Vol. 20, no. 56 (2021), p. 47-56.

ADF: Problémy s humanitou v kultúrnom milieu súčasných spoločností / Martin Šarkan. In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 12, č. 3 (2021), s. 27-46.

ADF: Humanistic Paradigms of Education in the Postmodern Vision / Šarkan Martin, Nemec Rastislav, 2010. In: Journal of Pedagogy = Pedagogický časopis. - ISSN 1338-1563. - Vol. 1, 2 (2010), s. 99-119.

ADF: K princípom personality u Boëthia a Akvinského / Šarkan Martin, 2010. In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 1, č. 3-4 (2010), s. 77-89.

ADF: Ku problematike pojmu katharsis v aristotelovských teóriách tragédie a drámy / Šarkan Martin, 2016. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13583.pdf. In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 7, č. 4 (2016), s. 63-78.

ADF: K problematike aspektuality nevedomých mentálnych stavov u Searla / Martin Šarkan. In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 11, č. 4 (2020), s. 37-48.

ADF: Záhada vnemu alebo "Something Nearly Enough" / Martin Šarkan. In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 9, č. 2 (2018), s. 59-80.

ADF: Osobnostné faktory manželskej dynamiky - interpretácia empirického výskumu / Martin Šarkan.

In: Studia Aloisiana. - ISSN 1338-0508. - Roč. 10, č. 4 (2019), s. 47-64.

AEC: Osobnostné dimenzie manželskej spokojnosti ako faktor resilienciie rodinných systémov s členmi so zdravotným postihnutím = Personality types and satisfaction with married life in the case of disabled persons in the family / Martin Šarkan.In: Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób zależnych. - Pelplin : Bernardinum, 2019. - ISBN 978-83-8127-417-3. - S. 165-182

BCI: Senzorické procesy a percepcia [elektronický zdroj] : Skriptum pre predmet Úvod do psychológie / Martin Šarkan. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2018. - CD ROM, 64 s. ; [3,10 AH]. - ISBN 978-80-8191-174-3

Členstvo v komisiách

 

 

 

2011 – doteraz - člen redakčnej rady Studia Aloisiana

Jazykové znalosti

 

 

 

Aktívne: anglicky,

Pasívne: nemecky, rusky, poľsky.

  VUPCH
  VTC