Skočiť na hlavný obsah

Grémium fakulty je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú prodekani fakulty, predseda akademického senátu fakulty a tajomník fakulty.

 

Dekan

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 

Prodekan pre vzdelávanie

Mgr. Martin Šarkan, PhD.

 

Prodekan pre vedeckú činnosť

doc. S.S.Lic. Jozef Tiňo, PhD.

 

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.

 

Prodekan pre rozvoj

doc. Jozef Žuffa, PhD.

 

Tajomníčka fakulty

Ing. Ľubica Kollárová

 

Predseda akademického senátu

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.