Skočiť na hlavný obsah

Disciplinárna komisia je kolektívnym samosprávnym orgánom fakulty v zmysle čl. 23 Štatútu Teologickej fakulty.

Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.

Postavenie disciplinárnej komisie fakulty a jej pôsobnosť upravuje disciplinárny poriadok univerzity pre študentov. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie univerzity. Oba tieto vnútorné predpisy môžu nahradiť príslušné vnútorné predpisy fakulty.

 

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda: Mgr. Martin Šarkan, PhD., prodekan pre vzdelávanie;

Členovia za zamestnaneckú časť: Mgr. Martin Šarkan, PhD., ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.

Členovia za študentskú časť: Matej Briš, Mgr. art. Veronika Jagelková.