Skočiť na hlavný obsah

Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupiteľský orgán fakulty. Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce z radov učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty a študentov zapísaných na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.

 

Predseda

doc. Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

Podpredsedníčka

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

 

ČLENOVIA

Pedagogická komora

prof. Dr. Theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D.

PhDr. Mgr. Peter Hunčaga, PhD.

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.

doc. ThLic. Krzysztof Trebski, PhD.

Študentská komora

Matej Briš

Bc. Mgr. Ján Kniez

Benedikt Kočamba

Bc. Dominika Mikulová

 

Oznamy

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS TU

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS TF TU

Oznámenie o kandidatúre do AS TU

Oznámenie o kandidatúre do AS TF TU

Menovanie volebnej komisie v doplňujúcich voľbách do AS TF TU

Menovanie volebnej komisie v doplňujúcich voľbách do AS TU

Doplňujúce informácie k voľbám do AS TF TU a AS TU (september 2022)

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TU

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TF TU

Oznámenie o zvolení kandidáta na funkciu dekana TF TU

Oznámenie o kandidatúre

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana TF TU

Menovanie volebnej komisie

Rozhodnutie o zrušení volieb na kandidáta na funkciu dekana TF TU

Stanovisko AS TF TU k návrhu novely zákona o vysokých školách

Vyhlásenie výsledku volieb do AS TU

Vyhlásenie výsledku volieb do AS TF TU

Oznámenie o kandidatúre do AS TU

Oznámenie o kandidatúre do AS TF TU

Menovanie členov komisie pre voľby do AS TU

Menovanie členov komisie pre voľby do AS TF TU

Doplňujúce informácie k voľbám

Vyhlásenie volieb do AS TU

Vyhlásenie volieb do AS TF TU

Vyhlásenie Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity k problému politizácie akademickej pôdy

Vyhlásenie Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave o aktivitách smerujúcich k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej republike

 

Výročné správy a zápisnice

Výročná správa AS TF TU za rok 2021 (2022)

Výročná správa AS TF TU za rok 2020 (2021)

Výročná správa AS TF TU za rok 2019 (2020)

Výročná správa AS TF TU za rok 2018 (2019)

 

Ostatné

Rokovací poriadok AS TF TU

ZÁSADY volieb do AS TU

Vzor návrhu kandidáta do volieb do študentskej časti AS TF TU_AS TU

Dodatok k rokovaciemu poriadku AS TF TU