Skočiť na hlavný obsah

Podľa článku 9, Štatútu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z roku 2013, Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty.

Volí a odvoláva členov senátu fakulty. 

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti fakulty zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty)

Zasadnutie akademickej obce zvoláva predseda senátu fakulty spolu s dekanom a zástupcom Veľkého kancelára fakulty.

Zasadnutie obce fakulty vedie dekan alebo ním poverený zástupca.

Akademická obec fakulty volí zástupcov do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave podľa štatútu univerzity

 

Zasadnutie akademickej obce dňa 25. mája 2023

Pozvánka

Zápisnica