Skočiť na hlavný obsah

Informácie pre uchádzačov

Zaujímaš sa o štúdium counselingu alebo teológie v Bratislave? 

 

image-20230122201301-1

Fakulta sa nachádza v centre hlavného mesta. Pokračuje v päťsto ročnej jezuitskej tradícii vzdelávania. V prostredí slobody a kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta. Jedinečné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Za posledných 25 rokov na nej úspešne zavŕšilo štúdium viac ako 1200 absolventov.

Aké sú piliere vzdelávania na fakulte?

KRITICKÉ MYSLENIE

KOMUNIKÁCIA

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Osvojiť si základné metódy výskumnej práce, tvorivo koncipovať vlastné myšlienky, chápať dejiny ako zdroj inšpirácie pre súčasnosť. Dokážeš sa orientovať vo filozofických a teologických smeroch a odborne o nich diskutovať,  posúdiť relevantné informácie, pracovať s nimi a navrhovať adekvátne riešenia. Zvládnuť komunikačné stratégie, aplikovať ich v pracovnom živote; Osloviť rôzne názorové skupiny, nadväzovať rozhovory s ľuďmi, počúvať ich, pomáhať im v ťažkých životných situáciách, ako je úzkosť, osamelosť, depresia, vina, partnerská kríza, stresové situácie; Zaujať postoj k aktuálnym problémom spoločnosti, politiky, etiky, kultúry a náboženstva.

Teoreticky i prakticky budeš pripravovaná(ý) pre oblasti ako napr: sociálna starostlivosť, pastorálne poradenstvo, profesionálne sprevádzanie. Získané know how´s spolu s  kresťanskými hodnotami   budú fundamentom Tvojich budúcich sociálnych, pastoračných a spoločensko-politických aktivít.

 

Aké je uplatnenie štúdia?

Naši absolventi sa môžu uplatniť v profesiách: vedecký pracovník, projektový manažér, pracovník kresťanských, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicist(k)a, učiteľ(ka), sociálny pracovník, treťosektorový špecialista i politik, kreatívec, atď. Nadobudneš kompetencie pre prácu s väzňami, s problémovou mládežou, môžeš viesť protidrogové programy, kurzy proti závislostiam, angažovať sa v práci krízových intervenčných tímov, v domovoch seniorov, pre ľuďí so špecifickými potrebami, či v dobrovoľníckych centrách. Dokážeš tvorivo zužitkovať výskumné, analytické a prezentačné zručnosti; schopnosť interpretovať a systematizovať informácie, formulovať otázky, hľadať odpovede, riešiť problémy, verbálne i písomne argumentovať. Budeš empatická(ý) v komunikácii s ľuďmi rôznych národov i názorov bez toho, aby si ich urazil(a).

 

Viac o možnostiach štúdia

Informácie o prijímacom konaní

Ďalšie informácie na študijnom oddelení:
tel.: +421 2 527 754 12