Skočiť na hlavný obsah

Fakulta sídli v dobových priestoroch historického centra Bratislavy. Pokračuje v päťsto ročnej jezuitskej tradícii vzdelávania. V prostredí slobody a kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta. Jedinečné programy sú zamerané na praktické uplatnenie v širokom spektre profesií. Za posledných 25 rokov na nej úspešne zavŕšilo štúdium viac ako 1200 absolventov.

KRITICKÉ MYSLENIE

Študent si osvojí základné metódy výskumnej práce a vie tvorivo koncipovať vlastné myšlienky. Naučí sa chápať dejiny ako zdroj inšpirácie pre súčasnosť. Dokáže sa orientovať vo filozofických a teologických smeroch a odborne o nich diskutovať. Vie posúdiť relevantné informácie, pracovať s nimi a navrhovať adekvátne riešenia.

KOMUNIKÁCIA

Študent sa učí zvládnuť komunikačné stratégie a aplikovať ich v pracovnom živote. Dokáže osloviť rôzne názorové skupiny, nadväzovať rozhovory s ľuďmi a tiež ich počúvať v ťažkých životných situáciách. Je schopný poskytnúť pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách, ako je úzkosť, osamelosť, depresia, vina, partnerská kríza, stresové situácie. Dokáže zaujať postoj k aktuálnym problémom etiky, politiky, kultúry a náboženstva.

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI

Študent je teoreticky a prakticky pripravovaný pre oblasť sociálnej starostlivosti, pastorálneho poradenstva a profesionálneho sprevádzania. Získané zručnosti a kresťanská hodnotová orientácia sú základom pre pastoračné a sociálne aktivity.

teologická fakulta bratislava

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Absolvent dokáže tvorivo zúžitkovať výskumné, analytické a prezentačné zručnosti; schopnosť interpretovať a systematizovať informácie, formulovať otázky a riešiť problémy. Rozumie zmyslu písaných dokumentov, má zručnosť písania a schopnosť argumentovať. Je empatický v komunikácii s ľudmi rôznych názorov, bez toho, aby ich urazil. Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, kreatívec, atď. Je schopný pracovať s väzňami, s problémovou mládežou, viesť protidrogové programy alebo kurzy proti závislostiam, zapojiť sa do práce v rámci krízových intervenčných tímov, v domovoch dôchodcov, s ľuďmi so špecifickými potrebami a v dobrovoľníckych centrách.

 

Viac o študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní

 

Ďalšie infos získaš na študijnom oddelení
fon: +421 2 527 754 12