Skočiť na hlavný obsah

Podanie prihlášok na Bc.+Mgr. Štúdium 2024/25 najneskôr 10.6.2024

Bc. PK        Mgr PK  

                                 PhD PK

                                    Podmienky PK na PhD                      

                                         * * * * * * * * * * *

 >>>    V prijímacom konaní (PK) na všetky štud.programy najskôr zaregistruj elektronickú prihlášku (eP) a kompletne (včít. súhlasu so spracovaním os.údajov na str. 3) vyplnenú vytlač, podpíš a doruč spolu s dokladmi uvedenými v "Informáciách o PK" na dekanát TF TU. eP Ti umožní sledovať stav prihlášky počas celého cyklu prijímacieho konania.

V ľubovoľnom browser (odporúčame Firefox) povoľ cookies, Java script, evtl. pridaj výnimku pre certifikát. Ak pri prvom otvorení eP browser hlási "Zabezpečené pripojenie zlyhalo", odklikni+pridaj výnimku "Získať certifikát" a potvrď bezpečnostnú výnimku.

Pri eP na Counseling zvoľ stupeň 1. PO, resp. cez filterTeologickú fakultu“, kde uvidíš všetky ponúkané študijné programy.    <<<

                                           * * * * * * * * * * *

______________________________

Listinné=papierové prihlášky (pP) má ŠEVT + portál VŠ:

Prihláška na štúdium na bakalárske štúdium

Prihláška na magisterské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium

_______________________________

Prijatí a na štúdium nastupujúci uchádzači pred Zápisom:

1. Doručia na ŠO (Študijné oddelenie) vy- a podpísanú Žiadosť o vydanie preukazu spolu s dokladom o jeho úhrade. Infos: https://www.truni.sk/informacie-o-zhotoveni-preukazu-studenta 

2. Zaregistrujú sa do systému integrovaného v IDM

3. Podmienečne prijatí uchádzači doručia všetky chýbajúce-požadované doklady: úradne osvedčené doklady o dosiahnutom vzdelaní, úradne overenú kópiu rod./sobáš.listu etc. Zahraniční uchádzači pred zápisom doložia úradne overené kópie nostrifikovaných dokladov o vzdelaní, povolenie k pobytu etc. Inak právo zápisu na štúdium zaniká.   

4. Termín a požadované doklady k Zápisu na štúdium

________________________________

Vyhláška rektora TRUNI č. 9/2023 o výške školného a poplatkoch spojených so štúdiom na Trnavskej Univerzite v Trnave na AR 2024/2025