Skočiť na hlavný obsah

Zápis na štúdium

ZÁPIS na ak.rok 2023/2024:  pondelok 4 Sept 2023

Prijatí uchádzači pred Zápisom doručia na Štud.oddelenie podpísanú Žiadosť o vydanie preukazu spolu s dokladom o jeho úhrade. Infos, tlačivá: https://www.truni.sk/informacie-o-zhotoveni-preukazu-studenta

  • Podmienečne prijatí uchádzači najneskôr na Zápise preukážu splneníe základných podmienok prijatia (https://www.tftu.sk/prijimacie-konanie-20232024 ), t.j. doložia chýbajúce úradne overené doklady o vzdelaní, rod.listu etc. (zahraniční uchádzači nostrifikované doklady o vzdelaní, povolenie k pobytu, preklad rod.listu, ...). Inak právo na zápis zanik
  • Všetci - prijatí i pokračujúci študenti - prinesú na Zápis vyplnené  Čestné vyhlásenie pre účely centrálneho registra študentov. Ak si sami predchádzájúce štúdium platili, doložia potvrdenie príslušnej Uni / VŠ

                                                  _____________

      © Študenta môže zapísať iná osoba IBA s úradne osvedčeným Splnomocnením pre tento účel (čl. 6 Štud.poriadok TU, čl.12, 13 Štud.por. TF)

                                                   ************

Infos pre študentov nastupujúcich na štúdium po prerušení:

Informácie o prolongácii preukazu

Potrebné informácie súvisiace s prístupom do univerzitných informačných systémov

Elektronická pošta na Office 365 (od 30. 11. 2021)