Skočiť na hlavný obsah

ZÁPIS na ak.rok 2024/2025 bude včas zverejnený

  • Podmienečne prijatý uchádzač preukáže splnenie podmienok prijatia https://tftu.sk/prijimacie-konanie-20242025, t.j. pred zápisom doručí na ŠO všetky chýbajúce úradne overené doklady: o vzdelaní, rod./sobáš.list etc. Zahraničný uchádzač doručí nostrifikované doklady o vzdelaní, povolenie k pobytu, preklad rod./sobáš.listu, etc. Inak právo na zápis zaniká.
 © Študenta môže zapísať iná osoba IBA s úradne osvedčeným Splnomocnením pre tento účel (čl. 6 Štud.poriadok TU, čl.12, 13, 18 ŠP TF)

                                                   ************

Infos pre študentov nastupujúcich na štúdium po prerušení:

Informácie o prolongácii preukazu

Potrebné informácie súvisiace s prístupom do univerzitných informačných systémov

Elektronická pošta na Office 365 (od 30. 11. 2021)

                                                   ************

Vyhláška rektora TRUNI č. 9/2023 o výške školného a poplatkoch spojených so štúdiom na Trnavskej Univerzite v Trnave na AR 2024/2025