Skočiť na hlavný obsah

Záverečné práce (ZP)

Študent si môže zvoliť vlastnú tému, alebo si môže vybrať tému z ponuky fakulty, ktorá bude zverejnená v termíne stanovenom harmonogramom štúdia. Zoznam tém záverečných prác budú zverejnené v systéme MAIS v rozhraní študenta pod položkou Záverečná práca.

V prípade vlastnej témy študent musí osloviť pedagóga, ktorý bude ochotný túto tému zastrešiť resp. doprevádzať a v určenom čase aj zverejniť.

Prvý krok: Vyberte si zo zoznamu tému a prihláste sa podľa pokynov uvedených v MAISE pod položkou Výber zadania záverečnej práce. ! Pozor: pri zadávaní AR vyberte akademický rok, v ktorom má byť ZP obhájená !

Druhý krok: Vyplňte prihlášku a najneskôr 8.12.2022 (viď Harmonogram štúdia) odovzdajte na študijnom oddelení.

Formulár - Bc. prihláška na tému

Formulár - Mgr. prihláška na tému

Formulár - zmena školiteľa - Bc.

Formulár - zmena školiteľa - Mgr.

Formulár - zmena témy - Bc.

Formulár - zmena témy - Mgr.

 

Tému záverečnej práce na učiteľskú spôsobilosť si študent(ka) 2. ročníka dohodne sám(a) s pedagógom. Táto téma sa neeviduje v Maise. Študent(ka) vyplní prihlášku z oblasti, v ktorej chce učiteľskú spôsobilosť a najneskôr 2.12.2022 (viď Harmonogram štúdia) ju odovzdá na študijnom oddelení.

Študenti študijného programu XD1a-ZKFaKT majú možnosť absolvovať učiteľskú spôsobilosť z náboženskej výchovy.

Formulár - učiteľská spôsobilosť prihláška na tému

Formulár - zmena školiteľa

Formulár - zmena témy

 

Forma a štandardy ZP

Vzor jednotlivých častí záverečnej práce

Čísla študijných odborov

Náležitosti záverečnej práce učiteľskej spôsobilosti

Metodologické usmernenie autorov písomných prác na TF TU

Zásady, etické štandardy, kultúra vedeckej integrity

 

Evidencia ZP

Nahrávanie záverečných prác do systému Evidencie záverečných prác (EZP)

Pod Stránky o systéme EZP na Trnavskej univerzite v Trnave (informácie o prihlasovacích údajoch, príručky, FAQ, ...) je k dispozícii manuál, ako postupovať pri nahrávaní záverečnej práce do EZP.

 

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva len pre tých, ktorí nenahrávajú záverečnú prácu do EZP.

Licenčná zmluva s možnosťou sprístupnenia

Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia