Skočiť na hlavný obsah

Bakalárske - Diplomové práce

ŠtudentKa 2. ročníka Bc. / Mgr. štud.programu si zvolí vlastnú tému, alebo si vyberie tému z ponuky fakulty, ktorá bude zverejnená v termíne uvedenom v harmonograme štúdia. Zoznam tém záverečných prác budú zverejnené v systéme MAIS v rozhraní ´Študent´ pod položkou Záverečná práca.

V prípade vlastnej témy študentKa osloví pedagóga, ktorý je pripravený túto tému zastrešiť resp. ZP doprevádzať a v určenom čase aj zverejniť.

Prvý krok: Vyber si zo zoznamu tému a prihlás sa podľa pokynov uvedených v MAISE pod položkou Výber zadania záverečnej práce. ! Pozor: pri zadávaní AR zvoľ akad. rok, v ktorom má byť ZP obhájená !

Druhý krok: Vyplň prihlášku a v termíne stanovenom v Harmonograme štúdia odovzdaj na študijnom oddelení.

Formulár - Bc. prihláška na tému

Formulár - Mgr. prihláška na tému

Formulár - zmena školiteľa - Bc.

Formulár - zmena školiteľa - Mgr.

Formulár - zmena témy - Bc.

Formulár - zmena témy - Mgr.

 

Učiteľská spôsobilosť - ZP

Tému záverečnej práce na učiteľskú spôsobilosť si študentKa 2. ročníka Bc. ŠP dohodne s pedagógomTáto téma sa v MAISi neeviduje. ŠtudentKa vyplní prihlášku z oblasti, v ktorej chce učiteľskú spôsobilosť a najneskôr v termíne uvedenom v Harmonograme štúdia ju odovzdá na študijnom oddelení.

Študenti študijného programu XD1a-ZKFaKT majú možnosť absolvovať skúšky učiteľskej spôsobilosti pre náboženskú výchovu.

Formulár - učiteľská spôsobilosť prihláška na tému

Formulár - zmena školiteľa

Formulár - zmena témy

 

Forma a štandardy ZP

Vzor jednotlivých častí záverečnej práce

Čísla študijných odborov

Náležitosti záverečnej práce učiteľskej spôsobilosti

Metodologické usmernenie autorov písomných prác na TF TU

Zásady, etické štandardy, kultúra vedeckej integrity

 

Evidencia ZP

Nahrávanie záverečných prác do systému Evidencie záverečných prác (EZP)

Pod Stránky o systéme EZP na Trnavskej univerzite v Trnave (informácie o prihlasovacích údajoch, príručky, FAQ, ...) je k dispozícii manuál, ako postupovať pri nahrávaní záverečnej práce do EZP.

 

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva len pre tých, ktorí nenahrávajú záverečnú prácu do EZP.

Licenčná zmluva s možnosťou sprístupnenia

Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia