Skočiť na hlavný obsah

Spoločenstvo MAGIS združuje mladých ľudí vo veku 18-30 rokov, ktorí sa rozhodli hlbšie poznávať a žiť ignaciánsku spiritualitu.

Pomenovanie spoločenstva pochádza z latinského slova „magis“, čo znamená „viac“ („lepšie“, „plnšie“). Toto slovo vyjadruje základnú črtu ignaciánskej spirituality, ktorou je dynamická a vždy vzrastajúca láska k Bohu a k blížnemu, ktorá má človeka viesť k intenzívnej činnosti a službe. Tento rozmer dynamickej lásky je vyjadrený aj v jezuitskom hesle: Všetko na väčšiu Božiu slávu! (AMaiorem Dei Gloriam). Sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, zaznamenal vo svojej knihe Duchovné cvičenia nasledujúcu prosbu: „Prosiť o prenikavé poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho VIAC (MAGIS) miloval a nasledoval.“ (DC 104)

Znak „+" v pomenovaní MAG+S odkazuje na znak kríža ako symbolu nekonečnej Božej lásky. Magis teda predstavuje ignaciánsku cestu k plnšiemu kresťanskému životu.

Spoločenstvo MAGIS na Slovensku sa začalo formovať po svetovom stretnutí mladých v Madride v roku 2011, pred ktorým sa uskutočnil program MAGIS. Každý medzinárodný program MAGIS obsahuje päť základných pilierov: Ignaciánska meditácia, aktivita (služba), Magis kruh (zdieľanie), slávenie Eucharistie, Examen (modlitba spytovania svedomia). Týchto päť pilierov bolo aplikovaných aj pre život malých spoločenstiev, ktoré sa po návrate mladých zo Španielska rozvinuli vo forme týždenných „stretiek“ v Bratislave. V súčasnosti spoločenstvo MAGIS v Bratislave pozostáva z cca 50 členov, ktorí sú rozdelení do štyroch menších spoločenstiev.

Postupne sa pre spoločenstvo vytvoril štvorročný formačný program, ktorý systematicky rozvíja jednotlivé aspekty ignaciánskej spirituality, ktoré sú ľahko aplikovateľné v každodennom živote. 

Jednou z konkrétnych aktivít a služieb, ktoré spoločenstvo organizuje sú mesačné duchovné obnovy pre mladých v Bratislave, na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na Kostolnej 1. Miestom spoločného slávenia Eucharistie je pondelková „osmička“, sv. omša pre mladých v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa.

Pre život spoločenstva je dôležitá aj „MAGIS chata“, t.j. víkendové stretnutia (asi 5-krát ročne) na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku, ako aj letné individuálne ignaciánske duchovné cvičenia. Spoločenstvo MAGIS tiež organizuje INYGO ples pre mladých.

Súčasťou života spoločenstva je aj letný program MAGIS EUROPE, na ktorom sa podieľajú jezuiti ako aj mladí ľudia z celej Európy. Bližšie informácie o  možno nájsť na stránke: https://magis.jesuits.eu/

Spoločenstvo MAGIS poskytuje duchovno-formačný program aj pre študentov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Záujemci o spoločenstvo sa môžu prihlásiť u P. Vlastimil Dufku SJ (E-mail: vlastimil.dufka [at] truni.sk, Mobil: +421 908 809 431)

 

Ďalšie informácie: www.magisslovensko.sk Facebook: https://www.facebook.com/MAGISSlovensko/