Skočiť na hlavný obsah

Prihlášky na záverečnú skúšku učiteľskej spôsobilosti:

Náboženská výchova - ZKFaKT

 

Prihlášky na záver.skúšky bakalár-magister štúdia, rigorosum:

štátnu skúšku

opravnú štátnu skúšku

vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce

 

Doktorandské štúdium

Žiadosť o obhajobu dizertačnej práce (koniec štúdia)

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky a o obhájenie dizertačného projektu a spracovanej časti dizertačnej práce

 

Rôzne

Žiadosť o zníženie/odpustenie školného - postupujte v súlade s Vyhláškou rektora Trnavskej Univerzity v Trnave o Výške Školného a Poplatkov spojených so štúdiom na príslušný akademický rok čl. 2 ods. 16 - 22 - > https://www.truni.sk/legislativa-zakladne-normy-tu

Žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov a v súlade so Študijným poriadkom TF TU čl. 14 ods. 1 - 4  priložte sylaby a Tabuľku k žiadosti o uznanie predmetov

Záznamový list individuálneho študijného plánu

Písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia

Písomná žiadosť o prerušenie štúdia - postupujte v súlade so Študijným poriadkom TF TU čl. 22