Skočiť na hlavný obsah
TFTU
19.10.2021

Študijný program profesionálneho sprevádzania counselling

Pastorálny counseling - dištančný modul
(testovacia verzia online vzdelávania profesionálneho sprevádzania)

 

Pomoc ľuďom v krízach stredného veku - (Rádio Lumen, jan. 2024)

Counseling ako výzva pre pastorálnu teológiu (medzinárodná konferencia na fakulte)

Štúdium predstavené pedagógmi (Relácia Rádia Lumen, feb. 2023)

K otvoreniu nového programu (rozhovor s garantkou na truni.sk, jan. 2022) 

Viac informácií o counselingu na fakulte (doterajšie projekty, praxe, výstupy, ...)

promo video

 

Novovytvorený študijný program counseling rozvíja dlhoročné praktické a výskumné skúsenosti tímu odborníkov Katedry sociálnej práce Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý neustále monitoruje najnovšie trendy v oblasti Counselingu nielen doma, ale aj v zahraničí. Výsledkom je counseling ako profesijný študijný program, ktorý sa zameriava na prípravu odborníkov na základné sociálne poradenstvo. Je zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť rozvoj konkrétnych profesijných zručností identifikovaných a vyžadovaných partnerskými organizáciami programu.

Counselling je nedirektívna metóda sprevádzania

Counseling ako nedirektívna metóda sprevádzania sa vo svete úspešne rozvíja už desaťročia. Avšak devastačný dopad covidovej pandémie v posledných rokoch zviditeľnil intenzívny dopyt po tomto špecifickom pomáhajúcom prístupe a to predovšetkým v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Taliansku a Rakúsku. Práve spolupráca s inštitúciami v týchto krajinách napomohla k intenzívnemu zdieľaniu skúseností pri koncipovaní vysokoaktuálneho študijného programu. Príprava odborníkov pre tento prístup v práci s klientmi vytvorí v budúcnosti predpoklady pre rozšírenie nových služieb podpory rodín a v neposlednom rade aj k vzniku takejto profesie aj na Slovensku.

Prepojenie s praxou

Katedra zabezpečujúca študijný program Counseling kladie veľký dôraz na praktickú prípravu potrebnú pre výkon povolania. Zabezpečuje zmluvné partnerstvá so zamestnávateľmi a inštitúciami, ktoré sú potrebné na prepojenie vzdelávania s praxou. Counseling je profesijný študijný program, ktorého cieľom je príprava na povolanie už po ukončení prvého stupňa štúdia.  

Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať dohodnutý okruh činností, ktoré boli identifikované ako kľúčové pre osvojenie si kvalifikácie. Odborná prax je rozdelená na viacero kratších časových období takým spôsobom, že študent programu absolvuje prax v každom semestri štúdia v nadväznosti na potreby a podmienky spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa odborná prax uskutočňuje.

Zručnosti: Profil absolventa counsellingu

V profile absolventa programu counseling dominujú praxou definované zručnosti: aktívne počúvať,  aplikovať riešenie problémov v sociálnej službe,  chrániť zraniteľných klientov,  delegovať činnosti, správne komunikovať, poskytovať sociálne poradenstvo, poskytovať sociálne služby v rozmanitých kultúrnych komunitách, správne posudzovať situáciu klientov, predchádzať sociálnym problémom, či prispieť k prevencii vzniku vážnych sociálnych problémov.

Vzdelávanie je zamerané vo svojej skladbe vedomostí, zručností a kompetencií na pochopenie counselingu ako novej metódy sociálnej práce, poradenské prístupy a techniky counselingu, sociálne poradenstvo zamerané na komunitu, schopnosť popísať náležitosti rozhovoru v sociálnom poradenstve, counselingu zameraného napríklad na patologické správanie v komunite, či rodine, spôsobilosť charakterizovať syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov, osvojenie si zásad etiky práce sociálneho pracovníka, vymedzenie prístupov v counselingu, či určenie charakteristík klientov v counselingu.

Aké je uplatnenie s counsellingom?

Niektoré v súčasnosti možné povolania pre uplatnenie absolventov tohto programu sú kurátor pre dospelých, kurátor pre deti a mládež, odborný pracovník v oblasti sociálnych služieb, odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách, pracovník služieb ústavnej starostlivosti o deti, pracovník služieb v oblasti náhradnej starostlivosti, pracovník služieb domácej starostlivosti o mládež, pracovník služieb ústavnej starostlivosti o staršie osoby, pracovník služieb podpory pre rodinu, odborný pracovník v oblasti modelovania/nastavovania základného sociálneho poradenstva (návrh nového povolania).

Cura personalis – všestranná formácia osobnosti budúcich absolventov counselingu

Ústredným princípom vzdelávania na Teologickej fakulte vychádzajúci z jezuitskej tradície je holistický dôraz na rozvoj celej osobnosti manifestovaný prístupom tzv. cura personalis., ktorá je smerovaním k osobnostnej integrite každého študenta v oblasti akademickej a profesijnej, ako aj k utváraniu prosociálneho morálneho horizontu. V rámci študijného programu Counseling sa preto cura personalis presadzuje ako princíp individuálneho sprevádzania študenta vo forme konzultácií zo strany učiteľov a odborníkov zodpovedajúce rozmanitým potrebám každého študenta a napomáhajúce jeho osobnému a kariérnemu rozvoju. V takejto podpornej atmosfére je zabezpečený rozvoj dobrého vzťahu medzi študentom a učiteľom založený na vzájomnom rešpekte a úcte. Nový program tak umožňuje rozvíjať aktívnu úlohu, autonómiu, tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa. Veľkou prednosťou je spolupráca fakulty so zahraničnými univerzitami, ktoré ponúkajú študentom aj vyučujúcim možnosti pre vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností.

 

 

Partnerské inštitúcie pre realizáciu praxe:

Bratislavská arcidiecézna charita, Bratislava

Centrum pomoci pre rodinu, Trnava

CLAUDIANUM n. o., Modra

KASPIAN, Bratislava

Trnavská arcidiecézna charita, Trnava

 

Partnerské vzdelávacie inštitúcie:

UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA, USA

UNIVERSITY OF SCRANTON, PENSYLVANIA, USA

PONTIFICIA UNIVERSITÁ LATERANENSE, L’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum, Rím, Taliansko

SAPIENTIA College of Theology  of Religious Orders  (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola),  Budapešť, Maďarsko

ASPIC COUNSELING & CULTURA, Sede territoriale di Padova. Verona, Taliansko