Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

PhDr. Renáta Jamborová PhD.image-20220203164808-1image-20220203164834-1

E-mail

rena.jamborova [at] gmail.com, renata.jamborova [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

2017-2022      

Systemická terapia - vycvik práce s rodinou T-III

Podľa modelu V. Satirovej                                                                            

   

Február 2014

2013

Seminár : Proces psychoterapie krok za krokom, v modely V. Satirovej, lektor dr. John Banmenom, R.Psych.,RMFTz Britskej Kolumbie v Kanade. Osvedčenie

Ukončenie doktorandského štúdia v Ružomberku

September 2013

Seminár vedenie a manažment podľa Regule sv. Benedikta,  s. Anselmo. Rím. Ukončené certifikátom.

2013 – 2014

Dvojročný základný zážitkový výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách pre prácu s jednotlivcom a  rodinou podľa modelu V. Satirovej  - STAR basic IV

1997 – 2001

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava - sociálna práca

2003

Rigorózna skúška, Metódy hodnotenia kvality sociálnych  služieb pre starších občanov.

Katedra sociálnej práce,  UK Bratislava, PF,

2009

New Experience for Survivors of Trauma 

60hod. – zážitkový seminár v programe NEST, Jeseník

2008

Efektívne učenie, 14hodín,

Spoločnosť pre zmenu  QUIP

2006-2007

Supervízia v  pomáhajúcich profesiach,

240 hodín, Bratislava

2004-2005      

Canadian Language Academy, študijno-jazykový

pobyt v Canade ukončeny certifikatom

2001

Psychosociálny výcvik,  150 hodín (sebapoznavanie, komunikácia, kooperacia, kompetícia, asertivita, práca so skupinou, činnosté metódy a skupinová dynamika), Bratislava

2000

Psychosociálny výcvik zameraný na komunikačné zručnosti, 40 hodín(sebapoznávanie, komunikácia, relaxačné techniky), Dolný Kubín

 

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

KEGA: Člen riešiteľského tímu.  Dištančný modul vzdelávania v

oblasti pastorálneho counselingu. Projekt č. 006TTU-4/2021.KEGA 2021-

2024.

Projekt : Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí  APVV-15-0189 . Spoluriešiteľ,  Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Bratislava. Cieľová skupina seniori v rodine a medzigeneračné väzby. Rok 2015-2019

KEGA 022KU-4/2013 : Postoje k manželstvu a rodičovstvu. Sociologický prieskum ako východisková báza na vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov k predmetom Sociálna práca - Manželské a rodinné poradenstvo

vedúci riešiteľ  prof. JCDr. Anton Fabian, PhD. spoluriešiteľ  : Renáta Jamborová

KEGA 018KU-4/2013 : Výskum využívania aktivizujúcich metód v sekundárnom vzdelávaní predmetu sociálno-právna ochrana a tvorba nových učebných pomôcok pre ich implementáciu do edukačného procesu

     vedúca Doc. Ing. Lýdia Lešková PhD., spoluriešiteľ  : Renáta Jamborová

Projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu. Self support

 podporná sieť pre ohrozenú mládež. Realizovaný v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Pozícia v projekte – supervízora a tréner sociálnych zručností.

 Projekt podporený z blokového Fondu  pre MVO na podporu sociálnej inklúzie v rámci  nórskeho  finančného  mechanizmu. Sprostredkovateľ   Nadácia – Socia na podporu  sociálnych zmien a  Úrad vlády SR. ( Realizovaný 2008 - 2010)

 

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Senior v sieti medzigeneračného vplyvu / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Mária Šmidová, Lýdia Lešková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 83 s., [4,36 AH]. - ISBN 978-80-8191-214-6.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Seniori a komunitné služby / Renáta Jamborová ; [vedeckí recenzenti: Ladislav Csontos, Mária Šmidová]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - 98 s., [5,26 AH]. - (Dialógy). - ISBN 978-80-7141-967-9.     

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity / Renáta Jamborová.

In: Efektívna výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia. - Prešov : Michal Vaško, 2015. - ISBN 978-80-7165-976-1. - S. 217-238, [1,08 AH]

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach

The importance of Christian unity and family linked to Saint Paul the apostle's message for education and dialogue / Ján Ďačok et al.

In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 138-148.

WOS.                                                                                                     

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Komunitné centrum a služby pre seniorov = Community center and services for seniors / Renáta Jamborová.

In: Senior i rodzina. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2018. - ISBN 978-83-65198-42-6. - ISSN 2450-5218. - S. 75-85.        

                                                                                                                                     

Členstvo v komisiách

 

 

 

Podpredseda KVRPS, Člen ASPS, Člen  Akademický senát TU 2019-2020

Jazykové znalosti

 

 

 

Anglicky aktívne, Rusky -pasívne