Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. 

image-20220203165844-1

E-mail

 maria.smidova [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

2021 Akreditovaný kurz Master counseling - rodinný counseling, ASPIC Verona, Taliansko

2020 Akreditovaný kurz counselingu - základný counseling, ASPIC Verona , Taliansko

2019 – profesor – VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca

2017 - hosťujúci profesor – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Poľsko, odbor sociálna práca

2012 - mimoriadny profesor - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca

2008 - docent - VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca

2005 - Kurz talianskeho jazyka, cestifikátna úroveň CILS - B1, Universita per Stranieri di Siena, Taliansko

2000 - Dvojsemestrálny kurz counselingu "Relazione di aiuto“, Istituto internazionale di teologia pastorale sanitaria, Pontificia facoltá teologica teresianum, Rím, Taliansko

1999 - PhDr.– FOaSP Trnavskej univerzity v Trnave, odbor sociálna práca

1998 - PhD. – FOaSP Trnavskej univerzity v Trnave, študijný odbor verejné zdravotníctvo

1994 - magister - PgF UK v Bratislave

 

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

 KEGA: Hlavný riešiteľ. Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu. Projekt č. 006TTU-4/2021.KEGA 2021- 2024.

Projekt v spolupráci s Českou provinciou v Prahe. Hlavný riešiteľ. Pastorálny rozmer Counselingu ako pomáhajúceho vzťahu v čase pandémie. 2021.

ERASMUS+1: Hlavný riešiteľ projektu v rámci programu

ČÍSLO ZMLUVY – 2019-1-SK01-KA107-060094. Projekt s University of Central Florida, Orlando, Florida, USA na realizáciu mobility na výučbu v rámci programu Erasmus+. Erasmus +1 2019 – 2022.

KEGA: Hlavný riešiteľ. „Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami“, č. 010TTU-4/2014. KEGA 2014 – 2016.

 

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Early intervention as an offered hand / Mária Šmidová ; [Reviewers: Gulnora Hundley, Ján Ďačok SJ, Arnaldo Pangrazzi]. - 1. vyd. - Warszawa : Rhetos, 2017. ISBN 978-83-948098-6-7.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Getting to know the world of a person with a disability : help begins with understanding / Mária Šmidová ; [reviewers: Slavomír Krupa, Patrícia Dobríková]. - [1. vyd.]. - Varšava : RHETOS, 2014. ISBN 978-83-89781-83-3.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách La famiglia con un bambino disabile : problematiche, interventi, soluzioni / Mária Šmidová, Krzysztof Trębski, Mária Nemčíková ; [recensione scientifica/vedeckí recenzenti: Arnaldo Pangrazzi, Ladislav Csontos]. - 1. vyd. - Beau Bassin : Edizioni Accademiche Italiane is a trademark of International Book Market Service, 2020. (San´t Antonio). ISBN 978-613-8-39379-5.

AAB3 Counseling - umenie počúvať / Mária Šmidová, Renáta Jamborová, Jozef Žuffa ; [vedeckí recenzenti: Maria Dávideková, Michal Oláh]. - Číslo projektu: KEGA č. 010TTU-4/2014. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. (Dialógy). ISBN 978-80-8191-043-2. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13642.pdf.

AAB5 Perspektívy pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám / Mária Šmidová, Janka Marková, Krzysztof Trebski ; [recenzenti: Mária Dávideková, Patrícia Dobríková]. - 2. doplnené vydanie. - Trnava : Dobrá kniha, 2014. - 214 s., [7,14 AH]. - (DIALÓGY ; 42.). - ISBN 978-80-7141-862-7. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10983.pdf.

ACB2 Counseling v pomoci rodinám : nová metóda v sociálnej práci - counseling - v pomoci rodinám so špecifickými potrebami / Mária Šmidová, Katarína Slezáková ; [vedeckí recenzenti: Mária Davideková, Patrícia Dobríková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. - 126 s., [4,6 AH]. - ISBN 978-80-8191-021-0. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13716.pdf.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Qualitative research focused on the application of counseling in Slovakia on selected helping professions/ Mária Šmidová, Mária Nemčíková, Katarína

 

Členstvo v komisiách

 

 

 

2013 – doteraz Univerzitný koordinátor pre podporu študentov so špecifickými potrebami na Trnavskej univerzite;

2013 – doteraz Členka rady Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami;

2015 doteraz - Členka vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave;

2008 – 2011 – Členka vedeckej rady Inštitútu misijnej a charitatívnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave;

2015 – doteraz Členka redakčnej rady Acta misiologica;

2011 - doteraz Členka redakčnej rady Studia Aloisiana.

Jazykové znalosti

 

 

 

Aktívne: anglicky, taliansky, rusky;

Pasívne: poľsky.

  VUPCH
  VTC