Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

ThLic. Krzysztof Trębski image-20220203164101-1PhD.image-20220203163948-1image-20220203164411-1

image-20220203164149-2

E-mail

krzysztofadam.trebski [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

2021 Akreditovaný kurz Master counseling - rodinný counseling, ASPIC Verona, Taliansko.

2020 Akreditovaný kurz counselingu - základný counseling, ASPIC Verona , Taliansko.

2017 – „Philospohie doctor“ (PhD.) odbor: katolícka teológia, TF TU v Bratislave

2000 - Licenciát teológie (ThLic.) Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria „Camillianum“ v Ríme (Taliansko)

1993 - Magister teológie - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (magisterské štúdium, titul: Mgr.)

 

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

1. Spoluriešiteľ projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied - VEGA č. 1/0688/18 s názvom „Ošetrovateľská dimenzia pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia“;

2. Spoluriešiteľ projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - KEGA č. 006TTU-4/2021 s názvom “Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu”.

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

AAA   Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA1: TRĘBSKI K.: Counseling ai tempi del coronavirus, Berlin : Edizioni Sant’Antonio 2020. 61 s. 3,48 AH. ISBN: 978-613-8-39375-7

AAA2: TRĘBSKI K.: La comunicazione in famiglia, Berlin : Edizioni Sant’Antonio 2020. 57 s. 3,15 AH ISBN 978-613-8-39359-7

AAA3: TRĘBSKI K.: Il colloquio. Strumento d’intervento nel counseling, Berlin : Edizioni Sant'Antonio 2019. 60 s. 4,04 AH  ISBN 978-613-8-39279-8

AAA4: TRĘBSKI K.: Ardere senza consumarsi. Il burnout nelle professioni di aiuto, Berlin : Edizioni Sant'Antonio 2019. 96 s. 5,13 AH  ISBN 978-613-8-39189-0

AAA5: TRĘBSKI K.: Assertività. Risorsa preziosa nelle relazioni, Berlin : Edizioni Sant'Antonio, 2018. 75 s. 4,5 AH. ISBN 978-613-8-39136-4

AAA6: TRĘBSKI, K.: I volti dell’alcolismo. Sguardo olistico sulla dipendenza, Roma : Aracne editrice, 2017. 280 s. 17,02 AH. ISBN 978-88-255-0919-9

AAA7: TRĘBSKI K.: L’eutanasia. Sfida per la società, sfida per la Chiesa, Roma : Aracne editrice, 2017. 156 s. 8,49 AH. ISBN 978-88-255-0699-0

AAA8: TRĘBSKI, K.: Comunicazione e counseling. Aspetti propedeutici. Warszawa : RHETOS, 2017. 92 s. 5,16 AH. ISBN 978-83-946418-5-6

AAA9: TRĘBSKI, K.: Counseling come accompagnamento e relazione d’aiuto. Approccio integrato, Warszawa : RHETOS, 2017. 137 s. 8,78 AH. ISBN 978–83–946418–8–7

AAA10: ŠMIDOVÁ M., TRĘBSKI K., NEMČÍKOVÁ M.: La famiglia con un bambino disabile: problematiche, interventi, soluzioni, Berlin: Edizioni Sant’Antonio, 2020. 94 s. 5,44 AH. ISBN 978-613-8-39379-5

AAB   Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB1:TRĘBSKI K., Sprevádzanie (counseling) a vybrané aspekty starostlivosti o seniorov a ľudí dlhodobo chorých, Trnava: Dobrá kniha, 2021, 232 s. AH 10,53. ISBN 978-80-8191-317-4

AAB2: TRĘBSKI K.: Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi, Trnava: Dobrá kniha, 2019, AH 6,92. ISBN 978-80-8191-182-8

AAB3: TRĘBSKI K.: Alkoholizmus – výzva pre spoločnosť a Cirkev. Integrálny pohľad, Dobrá kniha, Trnava, 2017. 268 s. AH 19,12. ISBN 978-80-8191-110-1

AAB4: TRĘBSKI, K.: Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie. Trnava : Dobrá kniha 2016. 76 s. 5,05 AH. ISBN 978-80-8191-014-2

ABD    Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD1: BRAUNSTEINER G., TRĘBSKI K., CSONTOS L.: Obnovená teológia manželstva a rodiny, Trnava : Dobrá kniha 2019. 130 s. AH 6,84. ISBN 978-80-8191-228-3

ABD2: TRĘBSKI K.: Niektoré základné pojmy v geriatrickej a dlhodobej starostlivosti. In: ŠMIDOVÁ M. (ed.): Dozrievanie v láske, 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha 2014. s. 29-49. 1,31 AH. ISBN 978-80-7141-853-5

ABD3: TRĘBSKI K.: Pomáhajúci vzťah voči ľuďom so zdravotným postihnutím. In: ŠMIDOVÁ M. (ed.): Perspektívy pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám. Trnava : Dobrá kniha 2014. s. 141-175. 1,43 AH. ISBN 978-80-7141-862-7

ABD4: TRĘBSKI K.: Niektoré základné pojmy v geriatrickej a dlhodobej starostlivosti. In: ŠMIDOVÁ M. (ed.): Vybrané aspekty sociálnej starostlivosti o seniorov a dlhodobo chorých [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2013. CD ROM, s. 27-46. 1,11 AH. ISBN 978-80-7141- 817-7

ACB    Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB1: TRĘBSKI K.: Spolu kráčať cestou života. Vybrané aspekty starostlivosti o seniorov a ľudí dlhodobo chorých, Trnava: Dobrá kniha, 2019, CD ROM, 107 s. AH 7,33. ISBN 978-80-8191-185-9

ACB2: TRĘBSKI K.: Na sklonku života. Vybrané aspekty duchovného sprevádzania seniorov a ľudí dlhodobo chorých, Trnava: Dobrá kniha, 2019, CD ROM, 49 s. AH 3,54. ISBN 978-80-8191-184-2

ADE   Vedecké práce v zahraničných časopisoch

ADE1: TRĘBSKI K., Grief and Mourning During the COVID-19 Pandemic: A Psychological and Pastoral Perspective, In: Rocznik Teologii Katolickiej, č. 20, 2021, s. 163-176. https://doi.org/10.15290/rtk.2021.20.10

ADE2: TRĘBSKI K., Le istanze della teoria del gender e dell’ortodossia cattolica. È possibile un dialogo? In: Kieleckie Studia Teologiczne, Vol. 20 (2021), s. 95-112, 1,24 AH, https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3641

ADE3: TRĘBSKI K., MŁYŃSKI J., Famiglia cristiana come “Chiesa domestica”: evoluzione storica e prospettive future, In: Teologia i Moralność, Vol. 16 (2020), numer 2(28), s. 27-45. AH 1,37. https://doi.org/10.14746/tim.2020.28.2.02

ADE4: TRĘBSKI K.: «Maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). La teoria del gender nel contesto dell’educazione cattolica: tra critica e dialogo possibile. In: Warszawskie Studia Teologiczne, XXXIII/1/2020, s. 164-183. 1,25 AH. https://doi.org/10.30439/WST.2020.1.9 

ADE5: TRĘBSKI K.: L’ideologia “gender” e la sua critica nell’insegnamento di papa Francesco, In: Warszawskie Studia Pastoralne, nr. XIV, 43, 2019, č. 1, s. 25-43. 1,16 AH. ISSN 1895-3204, DOI 10.21697/wsp.2019.1.02

ADE6: TRĘBSKI K.: La tenerezza: una risorsa nella famiglia, In: Poznańskie Studia Teologiczne, 34 (2019), s. 149–163. 1.11 AH. ISSN 0209-3472, doi: 10.14746/pst.2019.34.09

ADE7: TRĘBSKI K.: La questione “gender”: una sfida per l’antropologia cristiana, In: Forum Teologiczne, č. XX, 2019, s. 97-108. 0,94 AH. ISSN 1641-1196

ADE8: TRĘBSKI K.: La “cultura dello scarto” e la difesa della vita nell’insegnamento di Papa Francesco, In: Warszawskie Studia Pastoralne, nr. XII, 36, 2017, č. 3, s. 85-102. 1,07 AH. ISSN 1895-3204

ADE9:TREBSKI, K.: Online counselling: opportunities and challenges. In: Charity, Philanthropy and Social Work, č. 2, 2017, s. 7-23. 1,15 AH.  ISSN 2353-4605

ADE10: TRĘBSKI, K.: La pastorale della salute nell’Europa che cambia: l’esperienza italiana. In: Colloquia Theologica Ottoniana, 2016. č. 1, s. 205-222. 1,17 AH.  ISSN 1731-0555

ADE11: TRĘBSKI, K.: La difesa della vita nel Magistero di Papa Benedetto XVI. In: Bielańskie Studia Teologiczne, č. 2, 2016, s. 136-149. 1,17 AH.  ISSN 2450-789X

ADE12: TRĘBSKI K.: Codependence as an issue in the alcoholic’s family, In: Charity, Philanthropy and Social Work, č. 1, 2016, s. 43-52. 0,61 AH.  ISSN 2353-4605

ADE13: TREBSKI, K.: The counseling – a useful tool in helping professions. In: Charity, Philanthropy and Social Work, č. 2, 2015, s. 19-28. 0,65 AH.  ISSN 2353-4605

ADE14: TRĘBSKI K.: Il counseling pastorale (pastoral counseling) – una forma di aiuto pastorale nel cammino di fede, In: Bielańskie Studia Teologiczne č. 1, 2015, s. 113-127. 1,10 AH.  ISSN 2450-789X

ADE15: TRĘBSKI K.: Smascherare il dolore: Camillo De Lellis e Luigi Novarese – Pionieri nel mondo della salute, In: L’Ancora nell’Unità di Salute, Rivista Medico-Psico-Sociologico- Pastorale, roč. 32, 2014, č. 2, s. 122-133. 0,81 AH.  ISSN 0392-5846

ADF    Vedecké práce v domácich časopisoch

ADF1: TRĘBSKI K.: Rodina ako domáca Cirkev, In : Viera a život. roč. XXX, 2020, č. 1, s. 64-72. 0,63 AH. ISSN 13356771

ADF2: TRĘBSKI, K.: Aktívne starnutie ako výzva pre Cirkev a spoločnosť, In: Studia Aloisiana, roč. 9, 2018, č. 4, s. 61-76. 1,19 AH. ISSN 1338-0508

ADF3: TRĘBSKI K.: Neha ako stabilizátor rodinných vzťahov. In : Viera a život. roč. XXVIII, 2018, č. 5, s. 67-77. 0,82 AH. ISSN 13356771

ADF4: TRĘBSKI K.: Pastoračné sprevádzanie osôb závislých od alkoholu, In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický Obzor), roč 52, 2017, č. 3, s. 129-146. 1,06 AH.  ISSN 0862-0350

ADF5: TRĘBSKI K.: Kritika eutanázie a potratu, dôsledkov “kultúry vyraďovania” v učení Svätého Otca Františka, In: Studia Aloisiana, roč. 8, 2017, č. 3, s. 47-63. 1,40 AH.  ISSN 1338-0508

ADF6: TRĘBSKI, K.: Nemocničná pastorácia v kontexte novej Európy. In: Teologický časopis, roč. XIV, 2016, č. 2. s. 21-43. 1,50 AH. ISSN 1336-3395

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN1: TRĘBSKI K., BERMEJO J. C., COSTA C., CABAN P., Specifics of palliative care in Italy relevant to the current post-Covid-19 period. In: Acta Missiologica, No. 2.|Vol. 15| 2021 pp. 148-160.

ADN2: TRĘBSKI K., The benefits of online counselling in dealing with the psychological consequences of the Covid-19 pandemic relevant for the post-Covid era. In: Acta Missiologica, No. 1.|Vol. 15| 2021 pp. 102-113. 1,18 AH.

ADN3: TRĘBSKI K., COSTA C., ŠMIDOVÁ M., NEMČÍKOVÁ M., The costs of the COVID-19 pandemic. The italian perspective. In: Acta Missiologica, No. 2.|Vol. 14| 2020 pp. 127-136.

ADN4: CABAN P., TRĘBSKI K., KALAVSKY E., PANDYA L., KOLIBAB M., MIKLOSKOVA M, WEST D., MUSS C., SZYDLOWSKY S.J., KAFKOVA J., OZOROWSKI M., KOVAC R., MŁYŃSKI J., MARKS P., KIMULI MWANZIA N., LUZNY J., MAJKOWSKI W., VALIGURSKA E., RECNA S., Selected relevant negative consequences of COVID-19 pandemic for marriage and partnership and suggested efficient solutions, In: Acta Missiologica, No. 2.|Vol. 14| 2020 pp. 217-225.

ADN5: SLEZÁKOVÁ K., TRĘBSKI K., Cooperation of vocational schools and organisations involved in professional integration of persons with a mental disability, In: Acta Missiologica, No. 1|Vol. 14|2020 pp. 142-152.

ADN6: COSTA C., GARDOCKI D., TRĘBSKI K., ŠMIDOVÁ M., HUNDLEY G., BAILLIE H., NOVÁ M., REČNÁ S., VALIGURSKÁ E., Some specificities of long-term care within the EU in the context of the consequences of Covid-19, In: Acta Missiologica, No. 1|Vol. 14|2020 pp. 79-82.

ADN7: ŠMIDOVÁ M., TRĘBSKI K., NEMČÍKOVÁ M., QQuality in long-term care: central european people-centred assessment principles and their calls for an efficient interdisciplinary dialogue, In: Acta Missiologica, roč 13, 2019, č. 3, s. 201-213.

AED   Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

AED1: TRĘBSKI K.: Dôstojnosť seniorov a dlhodobo chorých a manažment kvality pri poskytovaní starostlivosti. Skúsenosti talianskej katolíckej Charity, In: ŠMIDOVÁ M., SLEZÁKOVÁ, K. (ed.): Manažment kvality pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti, [recenzenti: Patricia Dobríková, Władysław Majkowski] Trnava : Dobrá kniha, 2019, s. 76-94. 1,29 AH. ISBN 978-80-8191-231-3

AED2: TRĘBSKI K.: La tenerezza: una risorsa indispensabile per restaurare la famiglia alla luce dell’Esortazione apostolica postsinodale di papa Francesco “Amoris laetitia”, In: LICHNER, M. (ed.), Viera a kultúra cestou človeka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. [recenzenti: Jozef Kyselica, Cyril Hišem, Jana Moricová] Trnava : Dobrá kniha, 2017, s. 449-460. 0,85 AH. ISBN 978-80-8191-099-9

AFC    Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC1: TRĘBSKI K.: Pastoral Dimension of the Charism of the Sisters of Mercy of the Holy Cross (called Ingenbohl), In: Fakultní nemocnice v Motole, Ústav ošetřovatelství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Praha), Cesta k modernímu ošetřovatelství XX. – recenzovaný elektronický zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 13.09.2018, Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2018, [elektonická verzia], s. 188-191. 0,38 AH. ISBN 978-80-87347-40-9; SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z CMO XX, In: http://www.fnmotol.cz/o-nas/odborna-verejnost/konference-a-seminare/sbo…

AFB    Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFB1: TRĘBSKI K.: Neha ako stabilizátor rodinných vzťahov, In: CSONTOS L., ŠMIDOVÁ M. (eds.), Zborník zo sympózia Profamily 2018 „Finančné a nefinančné stabilizátory rodiny“, Bratislava 22. november 2018, s. 106-114, Trnava : Dobrá kniha, 2018. 169 s. 9,86 AH. ISBN 978-80-8191-163-7, In: http://tftu.sk/sites/default/files/profamily/2018%20stabilizatory%20rod…

AFB2: TRĘBSKI K.: Sprevádzanie k plnosti lásky: úloha Cirkvi načrtnutá Postynodálnou Apoštolskou Exhortáciou Svätého Otca Františka, Amoris laetitia. Skúsenosti v Taliansku, In: ŠMIDOVÁ, M. (ed.), Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti vo farnosti. Výzvy Posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia. Zborník z medzinárodnej konferencie. Trnava : Dobrá kniha, 2017. s. 96-109. 0,92 AH. ISBN 978-80-8191-082-1

AFB3: TRĘBSKI, K.: Gli ambiti di applicazione del counseling. In: ŠMIDOVÁ, M. (ed.): Sprevádzanie v sociálnej práci. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : Dobrá kniha 2016. s. 118-142. AH: 1,29  ISBN 978-80-8191-033-3

AFB4: TRĘBSKI K.: Úloha pastoračného sprevádzania (counselingu) v rodine dieťaťa s Downovým syndrómom, In: ŠPÁNIK, M., ŠROBÁROVÁ, S. (ed.), Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci, Zborník prísepvkov z medzinárodnej vedeckej e-konferencie, Verbum Vydavateľstvo Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2014. s. 208-217. AH 0,85  ISBN 978-80-561-0123-0

BAA    Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA1: TRĘBSKI, K. MŁYŃSKI J.: Rola counselingu (poradnictwa) w radzeniu sobie ze stresem emigracyjnym a bezpieczeństwo zdrowotne rodziny, s. 177-191. In: MŁYŃSKI, J., SZEWCZYK, W., STRUZIK Z. (eds.), Poradnictwo rodzinne na emigracji. Teoria i praktyka. Warszawa : Wydawnictwo UKSW / Instytut Papieża Jana Pawła II 2021, 435 s. AH 0,76. ISBN 978-83-65198-87-7

BDF    Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BDF1: K zdrojom myšlienky komunitnej rehabilitácie ako budúcim orientačným bodom v sociálnej práci / Mária Šmidová, Krzysztof Trebski. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. ISSN 1336-9326. - Roč. 2, č. 4 (2007), s. 17-19. [Šmidová Mária (50%) - Krzysztof Trebski (50%)]

EDI     Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI1: TRĘBSKI K.: Recenzia ŠMIDOVÁ, M. – JAMBOROVÁ, R. – ŽUFFA, J.: Counseling – umenie počúvať. Trnava : Dobrá kniha, 2016. 77 s. ISBN 978-80-8191-043-2, In: Studia Aloisiana, roč. 10, 2019, č. 1, s. 62-64, 0,15 AH. ISSN 1338-0508

FAI     Redakčné a zostavovateľské práce

FAI 1: TRĘBSKI K. (ed.): Sociálna náuka Cirkvi očami študentov, Zborník príspevkov študentov, Trnava: Dobrá kniha, 2020. CD ROM, 84 s. AH 6,01. ISBN 978-80-8191-250-4

FAI 2: TRĘBSKI K. (ed.): San Camillo de Lellis, Patrono dei malati, sofferenti, operatori sanitari e luoghi di cura, 2. vyd. Camarata Picena : Shalom, 2008. 123 s. ISBN 978-88-8404-190-6

 

Členstvo v komisiách

 

Jazykové znalosti

 

Materinský jazyk: poľský

Aktívne: slovensky, taliansky, anglicky, rusky

Pasívne: česky, španielsky, nemecky

  VUPCH