Skočiť na hlavný obsah

BAKALÁRSKE

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie - denné / Basics of Christian Philosophy and Catholic Theology – full-time study  
Dĺžka štúdia: 6 semestrov

Absolvent získava základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie ako predpoklad pre magisterské štúdium katolíckej teológie, s cieľom prípravy rehoľníkov ku kňazstvu a na formáciu angažovaných laikov v duchu jezuitských princípov vzdelávania.

Absolvent je pripravený pokračovať v magisterskom študijnom programe katolícka teológia, pôsobiť v katechetických centrách ako administratívny pracovník, asistent učiteľa náboženskej výchovy na základných a stredných školách.

 

Counseling (bližšie o programe) - denné - profesijne orientovaný program (aktivity a výstupy)

Dĺžka štúdia: 6 semestrov

Counseling, čiže sprevádzanie, je vo svete využívaná metóda sociálnej práce, ktorá predstavuje spôsob pomoci klientom pri zvládaní ťažkých životných situácií. Ide o takú formu podpory klienta, ktorou sprevádzajúci vedie sprevádzaného k mobilizácii jeho vlastných vnútorných zdrojov, potrebných na vyriešenie problému. Ide teda o pomoc ku svojpomoci Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu sa môžu na pracovnom trhu uplatniť ako asistent sociálnej ako odborný pracovník profesionálneho sprevádzania v Rodinných centrách.

 

MAGISTERSKÉ

Katolícka teológia - denné / Catholic Theology – full-time study   
Dĺžka štúdia: 6 semestrov

Program nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Štúdium je zamerané na prípravu rehoľníkov ku kňazstvu a na formáciu angažovaných laikov, v duchu jezuitských princípov vzdelávania. Absolvent je oprávnený vyučovať náboženskú výchovu na základných a stredných školách, je oprávnený pracovať v oblasti výskumu, ako i pokračovať v doktorandskom štúdiu. Absolvovanie štúdia taktiež spĺňa potrebné intelektuálne podmienky pre kandidtátov na kňazskú službu.

 

DOKTORANDSKÉ

Katolícka teológia - denné alebo externé / Catholic Theology – full-time or part-time study 

Dĺžka štúdia: 6 semestrov / 8 semestrov

Katolícka teológia je doktorandský študijný program v odbore teológia zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti jednotlivých špecializácií katolíckej teológie. Predmetom štúdia je hlbšie prenikanie do kresťanského zjavenia a toho, čo je s ním spojené, systematické vysvetľovanie právd kresťanského zjavenia, zvažovanie nových otázok s nimi spojených a ich predkladanie ľuďom žijúcim v rôznych kultúrach. Cieľom štúdia je príprava študentov na samostatné vedecké bádanie v špecializáciách systematická teológia, cirkevné dejiny, ekumenická teológia, štúdium kresťanského východu, spirituálna teológia pre pestovanie a rozvíjanie vlastných disciplín a príprava na plnenie vysoko špecializovaných služieb v cirkevnom spoločenstve (pastoračné centrá, charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, riadiaci pracovníci, súdy) a v spoločnosti. Absolventi môžu pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia.

  •