Skočiť na hlavný obsah

Možnosti štúdia

BAKALÁRSKE

Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie - denné / Basics of Christian Philosophy and Catholic Theology – full-time study  
Dĺžka štúdia: 6 semestrov

Absolvent je pripravený pokračovať v magisterskom študijnom programe katolícka teológia, pôsobiť v katechetických centrách ako administratívny pracovník, asistent učiteľa náboženskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne v iných inštitúciách.

 

Counseling (bližšie o programe) - denné - profesijne orientovaný program (aktivity a výstupy)

Dĺžka štúdia: 6 semestrov

Counseling, čiže sprevádzanie, je vo svete využívaná metóda sociálnej práce, ktorá predstavuje spôsob pomoci klientom pri zvládaní ťažkých životných situácií. Ide o takú formu podpory klienta, ktorou sprevádzajúci vedie sprevádzaného k mobilizácii jeho vlastných vnútorných zdrojov, potrebných na vyriešenie problému. Ide teda o pomoc ku svojpomoci
Absolvent je oprávnený pracovať v oblasti sprevádzania /counselingu, nedirektívnej metódy pomoci osobám v rôznych záťažových situáciách. Ide predovšetkým o pomoc mládeži, rodinám, manželom, seniorom. Absolvent sa môže uplatniť v rámci služieb rodinných poradenských centier, v sociálnych službách, vo verejnej správe. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru.  Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu sa môžu na pracovnom trhu uplatniť ako:

▪ Asistent sociálnej práce

▪ Odborný referent pre sociálne služby

▪ Kurátor pre dospelých

▪ Kurátor pre deti a mládež

▪ Odborný pracovník v oblasti sociálnych služieb

▪ Odborný pracovník v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a v sociálnych    službách

▪ Pracovník služieb ústavnej starostlivosti o deti

▪ Pracovník služieb v oblasti náhradnej starostlivosti

▪ Pracovník služieb domácej starostlivosti o mládež

▪ Pracovník služieb pomoci zdravotne postihnutým

▪ Pracovník služieb sociálnej starostlivosti v domácnosti

▪ Pracovník služieb domácej starostlivosti o dospelých

▪ Pracovník služieb ústavnej starostlivosti o staršie osoby

▪ Pracovník služieb podpory pre rodinu

▪ Metodik v oblasti sociálnej starostlivosti

▪ Odborný pracovník v oblasti modelovania/nastavovania základného    sociálneho poradenstva

▪ Odborný pracovník v oblasti základného sociálneho poradenstva

 

MAGISTERSKÉ

Katolícka teológia - denné / Catholic Theology – full-time study   
Dĺžka štúdia: 6 semestrov

Program nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je oprávnený vyučovať náboženskú výchovu na základných a stredných školách, ďalej môže pôsobiť ako riaditeľ, inšpektor alebo metodik predmetu, je oprávnený pracovať v oblasti výskumu, vyučovať teológiu na teologických fakultách, ako i pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

DOKTORANDSKÉ

Katolícka teológia - denné alebo externé / Catholic Theology – full-time or part-time study 

Dĺžka štúdia: 6 semestrov / 8 semestrov

Katolícka teológia je doktorandský študijný program v odbore teológia zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti jednotlivých špecializácií katolíckej teológie. Predmetom štúdia je hlbšie prenikanie do kresťanského zjavenia a toho, čo je s ním spojené, systematické vysvetľovanie právd kresťanského zjavenia, zvažovanie nových otázok s nimi spojených a ich predkladanie ľuďom žijúcim v rôznych kultúrach. Cieľom štúdia je príprava študentov na samostatné vedecké bádanie v špecializáciách systematická teológia, cirkevné dejiny, ekumenická teológia, štúdium kresťanského východu, spirituálna teológia pre pestovanie a rozvíjanie vlastných disciplín a príprava na plnenie vysoko špecializovaných služieb v cirkevnom spoločenstve (pastoračné centrá, charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, riadiaci pracovníci, súdy) a v spoločnosti. Absolventi môžu pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia.

  •