Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

PhDr. Margita Kollárová, PhD.

E-mail

margita.kollarova [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

 

2010  PhD. v odbore Teória a metodológia sociológie, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

2005  PhDr. Rigorózna skúška v odbore Sociológia, Katedra sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava

2004  Inštitút sociológie Fakulty humanistiky Viedenskej univerzity vo Viedni (Rakúsko) v rámci programu postgraduálneho partnerstva CEEPUS

2000  Mgr. v odbore Sociológia, Katedra sociológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

 

Člen riešiteľského tímu Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike v období 2020 až 2023 (Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV).

Externá spolupráca v rámci projektu APVV-15-0189 s názvom Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikultúrnom prostredí v období 2018 až 2019.

Člen riešiteľského tímu Úroveň kompetencií absolventov stredných odborných škôl a potreby zamestnávateľov (Výsledky dotazníkového prieskumu z rozmedzia rokov 2014 a 2015). Národný projekt: „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ (Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV).

Člen riešiteľského tímu Absolventi stredných odborných škôl na trhu práce (Výsledky dotazníkového prieskumu z roku 2014 a 2015). Národný projekt: „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ (Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV).

Člen riešiteľského tímu výskumného projektu Religiozita mladých ľudí na Slovensku v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v rokoch 2012 až 2014.

Hlavný riešiteľ výskumu KomPrax – Mladí ľudia a rodiny: Potreby mladých ľudí pri zakladaní si rodiny a potreby mladých rodín. IUVENTA (Slovenský inštitút mládeže) v rokoch 2012 – 2014.

https://www.iuventa.sk/files/finalzaverecna_spravaminichova_mldae%20rodiny.pdf

Člen riešiteľského tímu zahraničného grantu Research-based Analysis and Monitoring of Youth in Action v spolupráci s Národnou agentúrou IUVENTA – program Mládež v akcii (vyhlásený Európskou komisiou na roky 2007-2013) v období 2009 až 2011.

Člen riešiteľského tímu výskumného projektu Religiozita na Slovensku v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave v období 2006 až 2011.

Člen riešiteľského tímu projektu VEGA č. 1/3657/06 Domov ako priestor bytia v rokoch 2006-2008.

Člen riešiteľského tímu projektu VEGA č. 1/0454/03 Sociálne a zdravotné dôsledky zmien demografického správania na Slovensku v rokoch 2003 až 2005.

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

ABB MINICHOVÁ, M., 2008: Väzba na farské spoločenstvo katolíkov na Slovensku. In: Analýza religiozity katolíkov na Slovensku. Trnava: Dobrá kniha, ISBN 978-80-7141-628-9, s. 47-110.

ABB MINICHOVÁ, M., 2008: Západná civilizácia v kontexte procesov globalizácie a integrácie. In: Domov ako priestor bytia.  Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva SAV, 339 s., ISBN 978-80-8082-216-3, s. 181-240

 

ABD KOLLÁROVÁ, M., 2019: Kvantitatívny sociologický výskum kvality života rodín s dieťaťom so špecifickými potrebami. In: ŠMIDOVÁ, M. a kol.: Kvalita života rodín s dieťaťom so špecifickými potrebami. Trnava: Dobrá kniha, s. 19-68. ISBN: 978-80-8191-192-7.

ABD KOLLÁROVÁ, M., KOLLÁR, R., 2014: Vzťah k štúdiu. In: MATULNÍK, J. a kol.: Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku. Trnava: Dobrá kniha, s. 173-183. ISBN 978-80-7141-884-9.

ABD KOLLÁR, R., KOLLÁROVÁ, M., 2014: Voľnočasové aktivity. In: MATULNÍK, J. a kol.: Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku. Trnava: Dobrá kniha, s. 185-218. ISBN 978-80-7141-884-9.

ABD  KOLLÁR, R., KOLLÁROVÁ, M., 2014: Návykové látky. In: MATULNÍK, J. a kol.: Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku. Trnava: Dobrá kniha, s. 219-227. ISBN 978-80-7141-884-9.

ABD MINICHOVÁ, M., 2008: Svätenie nedele v správaní katolíkov na Slovensku. In: MATULNÍK, J. a kol.: Analýza religiozity katolíkov na Slovensku. Trnava: Dobrá kniha, ISBN 978-80-7141-628-9, s. 149-164.

ADE MINICHOVÁ, M., 2012: Problem of collectivistic and individualistic dimensions of medieval monastery. In: BAK, T. – KARDIS, K. (Eds.): Niepiełnoprawność wobec wyzwań wspołczesności. Polsko-slowackiej serii vydawniczej: Społeczeństwo – Kultura – Wartości. Studium społeczne, Tom III. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, ISSN: 978-83-88139-45-1 pp. 185-204.

 

ADM MINICHOVÁ, M., 2013: Analýza sociálnej štruktúry stredovekej spoločnosti. In: Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy. Univerzita Karlova v Praze, 2013, č. 2, ISSN 1804-0616, s. 97-116. DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2014.23

EAJ MATULNÍK, J., MINICHOVÁ, M.: Preklad monografie FFORDE, M., 2010: Desocializácia. Kríza postmodernity. Lúč: Bratislava. ISBN: 978-80-7114-806-7 , 384 s.

 

FAI MATULNÍK, J., KOLLÁROVÁ, M. (Eds.), 2017: Sociálny kapitál v podmienkach globálnych rizík. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 164 s. ISBN: 978-80-85447-26-2.

FAI CAPÍKOVÁ, S., KOLLÁROVÁ, M. (Eds.), 2021: Spoločenské dimenzie zdravia a zdravotníctva – pocta prof. PhDr. Jozefovi Matulníkovi, PhD., MPH pri príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava: Slovenská sociologická spoločnosti pri SAV, 74 s. ISBN978-80-85447-30-9 

Členstvo v komisiách

 

 

 

Člen Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SSS pri SAV). Od roku 2002 do roku 2018 člen Výboru SSS pri SAV, pričom v rokoch 2002 až 2004 ako hospodár SSS pri SAV a v rokoch 2004 až 2018 ako tajomník SSS pri SAV.

Jazykové znalosti

 

 

 

Aktívne: anglický jazyk

Pasívne: poľský jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk