Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Gloria Braunsteiner

E-mail

gloria.braunsteiner [at] truni.sk

Vzdelanie

1990-1997 Theologische Fakultät, Universität Regensburg

1997-2003 doktorát: Theologische Fakultät, Universität Regensburg

2003 Teologická fakulta TU, odborná asistentka

2009 Teologická fakulta TU, habilitácia

2018 Teologická fakulta TU, inaugurácia

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

Medzinárodný projekt TFTU 2005-2009 Antológia – Patristika a scholastika

Stručný katolícky slovník, 2006, VEGA č. 1/1415/04

Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru, 2006-2008, VEGA č. 1/3657/06

Formy spirituality katolíkov, čo žijú v nesviatostnom manželstve, 2008-2010, VEGA č. 1/021/08

Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie, 2010-2011, VEGA č. 1/0252/10

Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile, 2012-2014, VEGA č. 1/0051/12

Komentáre k Novému zákonu, I. zväzok, Marek, 2013

Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve, 2012-2014, VEGA č. 1/0250/12

Medzinárodný projekt z Anglicka s názvom Power abuse, 2011-2012

Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, 2013-2015, Zahraničný projekt podporený Českou provinciou SJ č. 3/2013

Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, 2016-2020, APVV 15-0189

Najvýznamnejšie publikácie

AAA Therapie des Geistes. Der Ansatz der Hagiotherapie – ein Beispiel therapeutischer Theologie? Münster: LIT, 2004.

AAB Marek (ed. P. Dubovský). Trnava: Dobrá kniha, 2013.

AAB Vybrané pohľady na konštitúciu Lumen gentium (ed.). Trnava: Dobrá kniha, 2014.

AAB Domov ako priestor bytia (ed.: E. Naništová). Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008.

AAB Obnovená teológia manželstva. (G. Braunsteiner, K. Trebski, L. Csontos). Trnava: Dobrá kniha 2019.

ABD Milosrdenstvo a/alebo spravodlivosť? In: Slovo nádeje. (ed.: L. Csontos).Trnava: Dobrá kniha, 2010.

ADM Vitalita kresťanskej tradície na pozadí dokumentu Teológia dnes, in: Studia theologica 2013, č. 4, s. 144-148.

Členstvo v komisiách

Redakčná rada Teologického časopisu Teologickej fakulty TU

Odborová komisia TFTU

Vedecká rada TFTU

Jazykové znalosti

Nemčina, angličtina, maďarčina, taliančina

  VUPCH
  VTC