Skočiť na hlavný obsah

Meno a Priezvisko

Milan Urbančok

E-mail

milan.urbancok [at] truni.sk

Vzdelanie

2008 – ThDr. – RKCMBF, Bratislava

2007 – ThLic. – RKCMBF, Bratislava

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

KEGA (2022) spoluriešiteľ. Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu. 006TTU-4/2021

2020 – vedúci KST

Najvýznamnejšie publikácie

URBANČOK, Milan: Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est. Trnava: Dobrá kniha, 2018. ISBN 978-80-8191-165-1

URBANČOK, Milan: Špecifický prínos Dei verbum pre súčasnú morálnu teológiu. In: Teologický časopis, roč. XVII, 2019, č. 2, s. 55-68.

URBANČOK, M.: Hope in Moral Theology In: Hope. - Zürich : LIT Verlag, 2020. - ISBN 978-3-643-91330-2. - S. 473-479.

URBANČOK, M.: Morálna teológia a jej sociálny kontext v Gaudium et spes In: Aktuálne problémy spovednej praxe. - Trnava : Dobrá kniha, 2021. - ISBN 978-80-8191-292-4. - s. 77-91.

URBANČOK, M.: Analýza dokumentu Biblia a morálka a niektoré morálne implikácie In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 19, č. 1 (2021), s. 45-59.

Členstvo v komisiách

2017 - člen medzinárodnej asociácie TNFS so sídlom vo Varšave /Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego/

2019 - člen medzinárodnej asociácie ACSSA so sídlom v Ríme /Associazione Cultori di Storia Salesiana/

Jazykové znalosti

Aktívne: Taliančina, angličtina

  VUPCH