Skočiť na hlavný obsah

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

 

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

E-mail

simon.marincak [at] truni.sk

Vzdelanie

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie

2014: Univerzita Palackého v Olomouci (titul: doc.)

2003 :  Pápežský východný inštitút (Východné cirkevné vedy, doktorandské štúdium, titul: ThDr. PhD.)

1996 : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Všeobecná katolícka teológia - učiteľstvo náboženskej výchovy a etiky; magisterské štúdium, titul: Mgr.)

1995 : Štúdium teológie a informatiky (Franciscan University of Steubenville, OH (campus Gaming, Rakúsko)

2002: Rigorózne konanie v odbore Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova, zameranie spev

2021 : Atestácia v odbore Slavistika - Slovanské jazyky a literatúry (Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

APVV-18-0032: Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov (1.7.2019-30.6.2023) - spoluriešiteľ

APVV-14-0029: Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia (1. 7. 2015 – 30. 6. 2019) - spoluriešiteľ

VEGA 2/0063/20: Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru (1.1.2020-31.12.2023) - zodpovedný riešiteľ

VEGA 2/0002/21: Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku (1.1.2021-31.12.2024) - spoluriešiteľ

VEGA 2/0025/18: Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku (2018-2021) - spoluriešiteľ

Najvýznamnejšie publikácie

  „Exhortation to Rulers in the Context of Theocracy,“ in Theokratie. Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze / Theocracy: Exegetical and Reception-Historical Approaches (Peter Juhás, Róbert Lapko and Reinhard Müller eds.) (De Gruyter, 2021) 239-255.

„Pilgrimage and Para-Liturgical Music in the Eparchy in Mukačevo,“ Liturgies de pèlerinages (Adrian Florentin Crăciun, André Lossky, Thomas Pott eds.) (Münster 2021).
In: : Communio viatorum. - ISSN 0010-3713. - Roč. 59, č. 1 (2017), s. 25-47.

„The Benedictine Priory of St. Cross in Trnava. An Unknown Benedictine Priory Church in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages,“ The Downside Review (1. jún 2020) 1-11 (spoluautorstvo s Vladimírom Rábikom).

Rukopisný irmologion arch. 8465 Zakarpatského vlastivedného múzea v Užhorode. Diplomatický prepis. Slavica Slovaca – Supplementum 3-4 (2017).

„Obrad Prothesis liturgie sv. Jána Chryzostoma vo vybraných slovanských tlačených liturgikonoch 16. a 17. Storočia,“ Studia theologica 19/3 (2017) 99-131.

Členstvo v komisiách

Člen redakčnej rady časopisu Годишник на Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Člen odborovej komisie (slovanské jazyky – ruština)

Člen redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca

Societas Orientalium Liturgiarum, sekretár

International Society for Orthodox Church Music, člen

 

Jazykové znalosti

 

 

VUPCH

VTC

anglicky, taliansky, rusky