Skočiť na hlavný obsah

Alumni klub spája absolventov fakulty aj po ukončení štúdia. Vďaka aktivitám, ktoré  ponúka, môžu byť bývalí študenti naďalej  nápomocní nielen fakulte, ale aj rôznym komunitám. Môžu sa zúčastňovať konferencií, ktoré organizujú pedagógovia, aby tak mali možnosť byť v kontakte aj s myšlienkami, ktoré ich počas štúdia oslovili. Bývalí študenti sa môžu prostredníctvom klubu tiež zúčastňovať sa rôznych spoločenských udalostiach, ako je napríklad ples Trnavskej univerzity.

Atmosféra na Teologickej fakulte je špecifická. Okrem učenia sa a počúvania  prednášok, vnímajú študenti počas svojou štúdia aj iný rozmer, ktorý ich ovplyvňuje. Je to rozmer spirituálny, akceptácia duchovna, ktoré je nenásilné, ale zároveň intenzívne. Mnohí študenti, ktorí prichádzajú po rokoch navštíviť svojich učiteľov, spomínajú práve na tento rozmer ich fakulty. Aj preto sa naši absolventi k nám radi vracajú, aby načerpali nové sily. Niekedy takéto stretnutia pokračujú tým, že sú prizývaní na svoje prednášky svojich bývalých učiteľov, aby sa na nich mohli podeliť  so svojimi skúsenosťami z praxe so študentmi. Dôvodov návratov na fakultu sú už pravidelné  konferencie, na ktoré absolventi prichádzajú, aby mohli nájsť odpovede na otázky, ktoré ich trápia.

Klub ponúka absolventom prednášky na aktuálne a dôležité témy pre našu spoločnosť. Jednou z tém, ktoré spomínané konferencie rozvíjajú,  je counseling, na Slovensku sa udomácňuje pod názvom sprevádzanie. Jednou zo série konferencií, ktoré boli na našej fakulte organizovabné v spolupráci s klubom Alumni, bola konferencia na tému Counseling- sprevádzanie starých a chorých. Counseling ako pojem sa udomácňuje na Teologickej fakulte piaty rok, preto bývalí študenti sa prirodzene zaujímajú o jeho pokračovanie.

Univerzita môže dať vedomosti, ale najlepšou školou života je v tomto  prípade prax. Tejto  praxe, ktorá je organizovaná v rámci našej fakulty už štvrtý rok, sa môžu v rámci Alumni Klubu zúčastniť aj naši absolventi. Cieľom aktívnej študentskej praxe je možné trénovať metódu sprevádzania – counselingu, ktorá sa orientuje na citlivú pomoc jednotlivcovi pri prechádzaní náročnými životnými udalosťami tak, aby si našiel vhodné riešenia predovšetkým sám. Študenti a absolventi po ukončení víkendu hodnotia takéto nácviky za veľmi užitočné, lebo si na vlastnej koži si môžu vyskúšať, ako im pri rozhovoroch so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi pomáhalo, keď sa cielene pokúšali nedávať svoje návrhy na nájdenie riešení predkladaných problémov.

 

Mgr. Maťej Švaňa

Predseda klubu Alumni TF TU

„Ježiš povedal svojim učeníkom, aby išli do celého sveta hlásať Evanjelium, šíriť dobro, pomáhať druhým ľudom, toto posolstvo je pre mňa ako predsedu klubu Alumni pri Trnavskej univerzite v Bratislave hlavnou ideou. Aby ľudia po skončení štúdia šírili posolstvo Kristovej  lásky do svojich domácností, práce. A aby v každom jednom človeku sa naučili nájsť hodnotu, ktorá vyplýva z jeho hodnoty, ktorú do každého z nás vložil Boh.“

 

 

Kontakt

Predseda Alumni klubu TF TU Mgr. Maťej Švaňa rád zodpovie otázky týkajúce sa jeho činnosti, prípadne spracuje návhry a impluzy pre ďalšie aktivity:

facebook

matej.svana [at] gmail.com