Skočiť na hlavný obsah

Vo viacerých krajinách Európy, v USA i v ďalších častiach sveta, je counseling etablovanou profesiou, ktorej služby vyhľadávajú ľudia v rôznych záťažových situáciách. Counseling je v týchto krajinách zároveň študijným programom, ktorý je možné od akademického roku 2022/2023 študovať aj na Slovensku, a to práve na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 

Counseling, čiže sprevádzanie, predstavuje metódu sociálnej práce, ktorá sa využíva v pomoci klientom pri zvládaní ťažkých životných situácií. Ide o takú formu podpory klienta, ktorou sprevádzajúci vedie sprevádzaného k mobilizácii jeho vlastných vnútorných zdrojov, potrebných na vyriešenie problému. Hovoríme tu teda o pomoci k svojpomoci. Základom procesu sprevádzania je vybudovanie profesionálneho pomáhajúceho vzťahu, ktorý je nedirektívny, založený na dôvere, úcte a rešpekte. Buduje sa pomocou akceptácie, empatie, kongruencie a efektívnej komunikácie. Základnou technikou counselingu je aktívne počúvanie. 

Rozvoj counselingu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave je výsledkom medzikatedrovej spolupráce medzi odborníkmi v oblasti sociálnej práce a pastorálnej teológie. Reflektoval potrebu posilnenia odborných zručností študentov odboru sociálna práca a odboru katolícka teológia, ich profesných kompetencií a uplatniteľnosti v praxi po absolvovaní štúdia. Najdôležitejším mýľníkom v snahe o postupné etablovanie counselingu na Slovensku je práve vznik nového študijného programu Counseling  v odbore sociálna práca. 

Získaniu akreditácie na nový študijný program predchádzali viaceré kroky a iniciatívy. Od roku 2013 organizovala Katedra NoR efektívne študentské praxe s využitím counselingu, konali sa medzinárodné konferencie a workshopy zamerané na counseling a zároveň členovia katedry získavali univerzitné vzdelanie v zahraničí v študijnom odbore counseling. Zahraničnú spoluprácu ohľadom prípravy osnov programu nadviazala katedra s University of Central Florida, University of Scranton, Lateránska univerzita (L’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum, Rím), Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Aspic Counselling & Cultura z talianskej Padovy. So spomínanými univerzitami organizovala katedra NoR viacero medzinárodných konferencií, pracovných stretnutí a stáží, ktorých výsledkom bolo získanie a prehlbovanie poznatkov z oblasti counselingu, prezentovanie príkladov dobrej praxe zo zahraničia a nakoniec tvorba osnov k novému študijnému programu na TFTU.

Ďalším dôležitým článkom v rozvoji counselingu bola realizácia viacerých vedeckých projektov. Prvý vedecký projekt bol realizovaný od roku 2014 a niesol názov KEGA (010TTU-4/2014) "Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami" (2014-2016). Výstupmi projektu boli výskumné zistenia, publikačné výstupy a taktiež tréningový videomanuál, vytvorený riešiteľmi za aktívnej spouúčasti študentov. Počas dvoch semestrov na voliteľnom predmete "Zručnosti sprevádzania", boli so súhlasom študentov a prizvaných hostí všetky výučbové hodiny nahrávané a následne postprodukčne spracované do finálneho videa. Na jednotlivé stretnutia boli pozývaní hostia, ktorí boli ochotní predstaviť svoju reálnu situáciu a vstúpiť s týmto problémom do nácviku sprevádzania. Úvodné a záverečné sekvencie videá sú doplnené krátkymi vstupmi z workshopu, ktorý bol tiež súčasťou projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významnými výsledkami projektu boli taktiež vedecké a odborné publikácie, ktoré vovádzajú čitateľa do základnej problematiky counselingu a momentálne slúžia ako vysokoškolské učebnice pre prvých slovenských študentov counselingu. Všetky monografie, vysokoškolské učebnice, zborníky a články v odborných či vedeckých časopisoch súvisiace s témou counselingu, ktoré vychádzali v priebehu rokov 2013 až po súčasnosť, nájdete tu.

V súčasnosti je taktiež realizovaný projekt Kega na tému Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu - Projekt č. 006TTU-4/2021, ktorý sa zameriava na aplikáciu získaných výsledkov predchádzajúceho projektu do praxe prostredníctvom dištančného vzdelávania counselingu. Výsledkom jeho doterajšej realizácie je: https://counseling.moodlehub.com/ 

V rokoch 2013 - 2020 uskutočňovali vyučujúci Katedry náuky o rodine a Katedry pastorálnej teológie 7 turnusov efektívnych študentských praxí. Zúčastňovali sa ich vyučujúci ako lektori praxe a študenti študijných programov náuka o rodine, sociálna práca so zameraním na rodinu a katolícka teológia. Klientelu tvorila vybraná cieľová skupina, väčšinou išlo o rodiny s dieťaťom s určitým zdravotným postihnutím alebo dospelých so zdravotným znevýhodnením. Prax bola realizovaná vždy vo víkendových blokoch, pričom vyučujúci i študenti využívali pri práci s klientmi metódu counselingu. 

Špecifické ciele efektívnych praxí boli nasledovné:

Cieľ zameraný na študenta: 

Rozšírenie poznatkov o štandardoch kvality celoživotnej sociálno - zdravotníckej starostlivosti v rámci EU, a to prostredníctvom: 

- sociálnej anamnézy a diagnostiky klienta/klientov, 

- asistencie klientovi, 

- nácviku a získania konkrétnych zručností „soft-skills“, 

- budovania spolupráce medzi lektormi a študentmi 

 

Cieľ zameraný na pedagóga: 

- usmerňovanie študentov v komunikácii s klientom a jeho kompetencií, 

- získavanie spätnej väzby študentov a klientov, 

- získanie, zlepšenie a rozšírenie osobných skúsenosti učiteľov v praxi, 

- manažment osobných hraníc. 

 

Cieľ zameraný na klienta:

- nadobudnutie praktických rád, poznatkov v súvislosti so štandardami sociálno-zdravotníckej starostlivosti, 

- konfrontácia vlastných problémov medzi sebou a v rámci skupinových sedení a prednášok, 

- relax, regenerácia, uvoľnenie a spríjemnenie všedných dní, 

- poznanie a vyjadrenie vlastných pocitov, emócii a pocitov dieťaťa.

Výstupmi z efektívnych praxí boli články, ktoré vyšli v univerzitnom časopise Universitas Tyrnaviensis. 

V dňoch 26.05.2023 - 28.05.2023 sa uskutočnila ďalšia Efektívna študentská prax, tentokrát bez prizvanej cieľovej klientskej skupiny. Počas týchto dní bol realizovaný tretí blok prezenčnej výučby študijného programu counseling. Správu o priebehu praxe napísala študentka prvého ročníka Elena Kajanová. 

Všetky spomínané aktivity Katedry NoR a Katedry pastorálnej teológie vyústili do vzniku nového študijného programu Counseling v odbore sociálna práca. Program je vytvorený na základe noriem odboru Sociálnej práce a s dotáciou praktickej výučby praktického odboru. Z tohto dôvodu je členený na 4 základné moduly, ktoré vytvárajú jednoduchú štruktúru štúdia. Ide o Modul sociálnej práce (1-6), Modul odborových predmetov (povinných v odbore SP), Modul teórie Counselingu (1-6) a Modul Praktických predmetov (praktické výučby 1-6, praxe 1-6 a bakalárske semináre 1 a 2). Každý modul je v rámci semestrov proporcionálne dotovaný. Tabuľka znázorňuje túto logickú líniu. Časová i kreditová dotácia je rozdelená podľa určených štandardov.