Skočiť na hlavný obsah

Zaujíma vás nový študijný program? Kliknite sem pre viac informácií o counsellingu

Rozvoj counsellingu na fakulte je výsledkom medzikatedrovej spolupráce medzi sociálnou prácou a pastorálnou teológiou. Reflektuje potrebu posilnenia odborných zručností študentov odboru sociálna práca a odboru katolícka teológia ich profesných kompetencí a uplatniteľnosti v praxi po absolvovaní štúdia. Študenti sú trénovaní v špecifických komunikačných zručnostiach, zameraných na profesionálne sprevádzanie klientov.

Jedným z výstupov projektu KEGA (010TTU-4/2014) "Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v rodinách so špecifickými sociálnymi problémami" (2014-2016) je tréningový videomanuál, vytvorený riešiteľmi za aktívnej spouúčasti študentov. Počas dvoch semestrov na voliteľnom predmete "Zručnosti sprevádzania" boli so súhlasom študentov a prizvaných hostí všetky výučbové hodiny nahrávané a následne postprodukčne spracované do finálneho videa. Na jednotlivé stretnutia boli pozývaní hostia, ktorí boli ochotní predstaviť svoju reálnu situáciu a vstúpiť s týmto problémom do nácviku sprevádzania. Úvodné a záverečné sekvencie videa sú doplnené krátkymi vstupmi z workshopu, ktorý bol tiež súčasťou projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študentské praxe

Piltotný kurz ku counsellingu bol realizovaný ako víkendový pobyt rodín s deťmi so špecifickými potrebami. počas dní 21. - 23.6. 2014 v Belušských Slatinách.

Prvé skúsenostno-formačné stretnutie pre študentov sa uskutočnilo v dňoch 29. - 31.5. 2015 v diecéznom dome Archa prijatia v obci Bojničky.

Program efektívnej praxe bol zameraný na .pomoc rodinám s deťmi so špecifikými potrebami. Podrobnejšie informácie o priebehu študentskej praxe a spätných väzbách účastníkov je možné prečítať v článku, ktorý vyšiel v univerzitnom časopise - Universitas Tyrnaviensis.

 

 

 

Druhé skúsenostno-formačné stretnutie pre študentov sa realizovalo v dňoch 3. - 5.12.2015 v diecéznom centre Rodinkovo pri Belušských Slatinách.

Program Belušských Slatín bol orientovaný na tréning pomoci dospelými osobám so špecifickými potrebami. Zúčastnení študenti na praxi pripravili z akcie krátky článok pre univerzitný časopis - Universitas Tyrnaviensis.

 

Tretia študentská prax bola realizovaná 17.-19. júna 2016. Na tri dni študenti a pedagógovia pripravili program pre šesť rodín, ktoré majú dieťa s Downovým syndrómom.

Počas štyroch workshopov účastníci praxe interaktívne pracovali na špecifikách sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a zvládanie každodenných situácií. Práve táto, pre mnohých študentov jedinečná možnosť aplikovať naučené zručnosti counselingu, potvrdila dôležitosť nedávania rád rodičom, ktorých problematiku nemajú prežitú, ale dôležitosť efektívneho vedenia rozhovoru tak, aby sa sprevádzaní nebáli hľadať vlastné odpovede.

Riadené pracovné skupiny boli dopĺňané ukážkami canisterapie a arteterapie, ich aplikácie a bezprostredných výsledkov na deti.

V prvý deň stretnutia si študenti zadefinovali svoje úlohy a očakávania od praxe, kde sa najviac skloňovali obavy z nadviazania kontaktu s deťmi, nakoľko im budú rozumieť aj bez prítomnosti rodičov, alebo či naplnia predstavy jednotlivých rodín. Naplnenie očakávaní hodnotili na tretí deň praxe, kde najviac oceňovali možnosť celodenného kontaktu s rodinami a množstvo podnetov z moderovaných, ako aj náhodných diskusií. 

 

Štvrtá efektíva prax v Rodinkove v termíne 14. - 16. apríla 2017. Hosťami tejto praxe boli slabozrakí a nevidiaci ľudia. Študenti si overili svoje vedomosti o tomto postihnutí a v praxi si vyskúšali schopnosť byť asistentmi nevidiacemu človeku. Hostia oboznámili účastníkov s vlastným svetom, ich problémami a radosťami. Učitelia mali možnosť viesť študentov v lepšom chápaní a využívaní vedomostí do praxe.

Fotodokumentácia plagátov študentských praxí

 

Workshopy a konferencie

Prvý pracovný workshop v rámci riešenia projektu KEGA Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu. Projekt č. 006TTU-4/2021.

Counseling a jeho využitie v praxi pomáhajúcich profesií

8.júna 2021 od 13.00 – 16.00 hod.

Stretnutie so zástupcami organizácií, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v rôznych záťažových situáciách.

Organizátori: TF TU

 

Medzinárodná konferencia Pomoc stabilite rodiny

24. September 2020.

Hlavný prednášajúci:  Prof. Carlo Rocchetta, Taliansko.

Za účasti organizáciím, ktoré pracujú s rodinami v občianskych a cirkevných štruktúrach na všetkých úrovniach.

 

Online konferencia  Ako prakticky pomôcť rodine

25. 11. 2020

Organizátori: MP SV R SR,  TEOLOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzToyd9Ek2bnUQ-k4B1XZ7MiLhAxGxwWX

Účasť odborníci z praxe, MP SVaR, akademické prostredie.

 

Medzinárodná konferencia Profamily 2019

Možnosti prevencie ťažkostí v rodine

25. októbra 2019 Bratislava

Organizátori: TF TU, Fakulta štúdií o rodine UKSW vo Varšave

 

Medzinárodná konferencia Q-Europe – najnovšie trendy manažmentu kvality pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti

23. október 2019 , 9.00 – 15.00, Aula TFTU, Kostolná 1, Bratislava

Organizátori: TF TU

 

Moderovaná online konferencia Fungujúca a stabilná rodina

Utorok, 21. apríl 2020

Organizátori: Konferencia biskupov Slovenska, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Asociácia rodinných sudcov

 

Medzinárodná konferencia Možnosti prevencie ťažkostí v rodine

25. októbra 2019

aula fakulty, Kostolná 1

Organizátori: Teologická fakultaTrnavskej university so sídlom v Bratislave v spolupráci s Fakultou štúdií o rodine UKSW vo Varšave

 

Medzinárodná konferencia Inšpirácie apoštolskej exhortácie  Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci

7 mája 2018

Organizátori: TF TU , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Studiów nad Rodziną

 

Odborný workshop za účasti Dr. Gulnory Hundley, MD, PhD, LMHC, QSFL z Univerzity Central Florida

Úvod do rodinného poradenstva

17.10.2017

Organizátori: TF TU v spolupráci s Community Counseling and Research Center Director, Univerzity Central Florida

 

Medzinárodná vedecká konferencia Kultúra – Spoločnosť – Cirkev

23. 10. 2017

Organizátori: TEOLOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY, SPECJALIZACJA TEOLOGII PASTORALNEJ WT UKSW W WARSZAWIE

 

Medzinárodná konferencia Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti vo farnosti -  výzvy encykliky Amoris Leticia

25.4.2017

Organizátori: TF TU , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Studiów nad Rodziną

 

Medzinárodná konferencia na pôde Teologickej fakulty dňa 19. 5. 2016, kde boli prezentované poznatky z celého obdobia realizácie prvého Kega projektu (010TTU-4/2014) týkajúceho sa rozvoja counsellingu.

Organizátori:   Scranton University (US), Faculty of Theology, Trnava University (Slovakia), Camillianum (Italy), Mental Health Institute (Hungary)

 

Workshop 6.-17.10.2015 bol zameraný na tréning dobrovoľníkov k sprevádzaniu ľudí so špecifickými potrebami a hľadania prienikov, ako aj odlišností s rozvojovými metódami, ako sú coaching, mentoring, supervízia, alebo poradenstvo. Výsledky impulzov od prednášajúcich hostí sú zhrnuté v zborníku.

 

Workshop 13. 4. 2015 bol zameraný na porovnanie skúseností medzi Spojenými štátmi americkými a Rakúskom. Mgr. Marta Andraščíková sa vo svojom vystúpení venovala obsahom a príprave counselingových stretnutí v oblasti spirituálneho sprevádzania, Dr. Veronika Prinz-Fülöpová rodinnému sprevádzaniu.

 

Na workshop 10.10. 2014 boli prizvaní špecialisti z externého prostredia fakulty: Mgr. Štefánia Hrivňáková, prof. Daniel West a jeho študenti zo Scraton University. Prednesené príspevky podľa programu sú zhrnuté v abstraktoch, kľúčovým bodom workshopu bola diskusia o problematike sprevádzania.

 

Multidisciplinárna medzinárodná konferencia na tému pastoračného rozvoja farností, kde viacerí prednášajúci identifikovali prieniky medzi sociálnou prácou a praktickou teológiou. Počas konferencie a následného workshopu boli pomenované viaceré výzvy a možnosti medziodborovej spolupráce.