Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí | TFTU - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí

Cieľom projektu APVV 15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí“ je odhaliť konzistentnú sústavu faktorov, pomocou ktorých by bolo možné pozitívnym spôsobom ovplyvniť ľudské správanie v oblasti manželského, rodinného a reprodukčného správania smerom k väčšej stabilite manželstva a rodiny ako i k zodpovednejšiemu prístupu k reprodukcii. 

V roku 2018 boli realizované empirické výskumy, ktorých výsledky riešiteľský kolektív analyzoval na pracovnom seminári v Piešťanoch v dňoch 19. – 21. septembra. Riešili sa otázky interdisciplinárneho prepojenia empirických výskumov filozofických a teologických skúmaní. Podarilo sa odhaliť niektoré významné faktory ovplyvňujúce stabilitu manželstva a rodiny, ktoré boli prezentované na medzinárodnom sympóziu „Finančné a nefinančné stabilizátory rodiny“ v Bratislave dňa 22. novembra 2018.