Skočiť na hlavný obsah

 

Výber domácich a zahraničných grantov

 

DOMÁCE

 

KEGA č. 006TTU-4/2021 - Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu.

Projekt reflektuje potrebu systematického rozšírenia vzdelávacích programov v príprave študentov  na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity, ktoré by boli schopné adekvátne reagovať na špecifickú zmenu v požiadavkách praxe v oblasti sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií vo všeobecnosti. Výskumný projekt, ako aplikovaný, je vo svojich výstupoch zameraný na prípravu podkladov pre vytvorenie modulu pozostávajúceho z tematicky previazaných výcvikových jednotiek, orientovaných na counselingové sprevádzanie klientov v kríze. Pri vývoji modulu je kladený dôraz na e-learningové metódy dištančného vzdelávania. Výskum a následná aplikačná časť podstatne posilní odborné zručnosti, profesijné kompetencie a uplatniteľnosť absolventov v praxi po absolvovaní štúdia.

Cieľom projektu je realizácia výskumu, zameraného na:

a) identifikáciu typických existenciálnych oblastí personálnej dynamiky absolventov sociálnej práce a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v kontexte ich profesného života. zistenie potreby a druhu sprevádzania.

b) analýzu a komparáciu existujúcich e-learningových študijných modulov a programov, etablovaných v niektorých krajinách Európy a USA, ktorá bude slúžiť ako východiskový materiál pri kreovaní skúsenostno-facilitačného modulárneho kurzu s ťažiskom na counselingové sprevádzanie, pre zvýšenie kompetencií študentv a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, buď systematicky včleniteľného do existujúcich študijných programov bakalárskeho/magisterského stupňa alebo v prípade potreby realizovateľného samostatne.Projekt podporuje a napĺňa ciele na terén orientovaného vzdelávania, rovzvíja prvky medzinárodnej spolupráce s využitím implementačných prvkov medzinárodných skúseností a dlhodobého vzdelávania v zahraničí. Projekt prináša skúsenosti z integrovaného vzdelávania s vysoko profesionálnym teoretickým, praktickým a evaluačným kontextom.

Zodpovedná riešiteľka: prof. M. Šmidová, PhD.

 

0-19-104/0012-00 - Židovsko-kresťanské štúdiá v spolupráci s Historickým ústavom SAV

Cieľom projektu je pripraviť systematickými krokmi základy inštitútu Židovských štúdií. Vychádza z aktuálnej potreby komunikácie spoločných židovsko-kresťanských koreňov našej kultúry a spolupatričnosti v spoločnosti. Výskum a vzdelávanie o židovskom náboženstve, kultúre a histórii patrí vo svete k štandardom v rámci teologických študijných programov. Projekt bol realizovaný v kontexte dobre sa rozvíjajúcich vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku.

Projekt bol ukončený v roku 2021

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th.

 

VEGA-18-219-00 - Ošetrovateľský rozmer pastoračného charizmu Kongregácie sestier milosrdenstva Svätého Kríža na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Charitatívne ošetrovateľstvo na Slovensku úzko súviselo so založením a rozvojom mníšskych poriadkov, s kláštornými spoločnosťami, kongregáciami špecializovanými na ošetrovateľské aktivity a ich činnosťami v kláštoroch, v nemocniciach, v nemocniciach a neskôr v nemocniciach. Motiváciou ich aktivít bola pomoc blízkym ľuďom a blahobyt utrpenia chorých a chudobných v duchu nasledovania Ježiša Krista v kontexte biblických textov. Na Slovensku bola ošetrovateľská starostlivosť väčšinou zabezpečovaná Kongregáciou sestier milosti Svätého kríža, ktorá v Bratislave spravovala vlastnú ošetrovateľskú školu. Projekt sa zameria na analýzu aktivít Kongregácie v oblasti ošetrovateľskej výchovy v kontexte ich pastoračnej charizmy. Pokiaľ ide o predmet a zameranie, ide o špecifickú otázku cirkevnej histórie. Ďalším cieľom je preskúmať význam kongregácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Projekt skončil v roku 2020.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th. 

 

VEGA V-17-205-00 - Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom

Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s tradičným latinským prostredím poukazuje na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise. Projekt skončil v roku 2020.

 

VEGA V-2/0093/18 - Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. 

Projekt spočíva vo vytvorení odborného komentára k nasledujúcim knihám malých prorokov: Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. Komentár obsahuje preklady textov z hebrejskej pôvodiny a zo starovekého gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viacúrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, žánru a štruktúry danej knihy, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu. Projekt skončil v roku 2020.

Riešiteľ: doc. Bohdan Hroboň.

 

VEGA V-17-201-00 - Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku

Projekt má charakter cieľovo orientovaného základného výskumu, prináša poznatky z oblasti interakcie biblických textov a historickej, kultúrnej a vzdelanostnej situácie na Slovensku od najstarších čias. Stručne sa dá charakterizovať ako prínos do kultúrnej oblasti vnímania biblických textov v zobrazeniach výtvarného umenia, literatúry, hudby, vedy. Susedné krajiny majú podobné monografické spracovanie uvedenej problematiky už zrealizované. Projekt skončil v roku 2019.

Riešiteľ: doc. ThDr. J. Kyselica, PhD.

 

APVV-17-0001 Komentár ku knihe Ž II. a III.

Projekt spočíva vo vytvorení vedeckého komentára ku Knihe žalmov, ktorý obsahuje preklady žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, súčasný odborný komentár, rabínsky komentár, patristický komentár a komentár klasickej spirituality k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, žánru a štruktúry daného žalmu, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu každého žalmu. Výstup projektu je aplikovaný v školách so zameraním na teológiu a náboženskú výchovu ako vzdelávací materiál, v cirkevných a náboženských inštitúciách na duchovné a kultúrne obohatenie, aj ako podklad k štúdiu semitských jazykov, klasickej filológie, slovenskej filológie, starovekej a stredovekej histórie, filozofie a teológie. Projekt skončil v roku 2022.

Zodpovedný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.

 

APVV-15-0189 Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí

Migračné procesy, nárast kultúrnej a ideovej plurality prináša zmenu kultúrnej mentality, nové usporiadanie hierarchie hodnôt, pluralitu názorov a prístupov k inštitúcii manželstva a rodiny. Problémy tradičného katolíckeho manželstva a rodiny sú spravidla reflektované z úzkeho aspektu jednotlivej vedeckej disciplíny. Projekt prináša holistický prístup, ktorý je zameraný na transformáciu interdisciplinárneho prístupu na vytvorenie komplexného prístupu, ktorý vychádza z tradičného dedičstva európskej civilizácie, ktorým je židovsko-kresťanská tradícia a filozofická reflexia. Na pozadí filozofickej a teologickej reflexie sa spájajú psychologické, sociologické, sociálne a pastoračné aspekty prorodinnej stratégie pomoci stabilného manželstva a rodiny. Odhalenie faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na stabilitu manželstva a rodiny je zamerané na analýzu a reflexiu rýchlych spoločenských systémových zmien a jej význam pre psychosociálnu dynamiku života rodiny. Pozornosť je venovaná tiež morálke vzťahov v rodine s prehĺbením kristologického a ekleziologického pohľadu na manželstvo, ako aj problematike rodín s nízkymi príjmami, ktoré majú v slovenskej realite osobitné postavenie. Projekt zohľadňuje tiež problematiku rodín s postihnutým dieťaťom. Zvolená metóda je primárne analyticko-syntetická, ktorá je doplnená kvalitatívnymi a kvantitatívnymi výskumami. Projekt skončil v roku 2020.

Zodpovedný riešiteľ: prof. ThDr. L. Csontos, PhD.

 

ZAHRANIČNÉ

 

ČESKÁ PROVINCIA TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA - Eschatologická spiritualita v diele kardinála Tomáša Špidlíka SJ so zameraním na vplyv vybraných duchovných autorov kresťanského Východu

Kardinál Tomáš Špidlík SJ významnou mierou prispel k odbornému i ľudskému prepojeniu kresťanského Východu a Západu. Jeho zásluhou vynikla špecifickosť slovanskej spirituality a duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda, významný pre naše prostredie nielen v dnešnej dobe. V diele kardinála Špidlíka patrí medzi relevantné témy aj eschatológia. Významným zdrojom inšpirácie je preňho východokresťanská eschatologická spiritualita, rozpracovaná najmä v tvorbe ruských autorov. Cieľom navrhovaného projektu je analyzovať vplyv vybraných duchovných autorov (predovšetkým Vladimíra Solovjova a Sergeja Bulgakova) na eschatologickú spiritualitu v diele kardinála Špidlíka, špecifikovať, ktoré aspekty z ich myslenia čerpal, ako ich rozvinul a v čom je jeho eschatologické videnie otvorené ako výzva pre súčasnosť a budúcnosť. Ak platí vízia V. Solovjova i kardinála Špidlíka a ďalších, že nadchádza éra Slovanov (a hlboká kríza západnej civilizácie to potvrdzuje), stáva sa téma dizertačnej práce výsostne aktuálnou. Projekt skončil v januári 2021.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.

 

ČESKÁ PROVINCIA TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA - Kompendium dogmatického učenia Cirkvi o anjeloch a démonoch ako prevencia voči súčasnému špiritizmu na Slovensku

Cieľom projektu je vytvorenie systematického kompendia katolíckej náuky o anjeloch a démonoch, ktoré by malo vo veľkej miere napomôcť k správnemu chápaniu danej problematiky. Kompendium by malo svojim obsahom odpovedať na čo najviac diskutabilných otázok týkajúcich sa angelológie. Využitie kompendia v slovenskom prostredí, či už v spoločnosti, rodinách, univerzitách a farnostiach by poslúžilo ako prevencia voči súčasným bludným náukám špiritizmu, okultizmu a nevynímajúc v našich krajoch známeho protagonistu deformovanej angelológie dejín Emila Páleša. Projekt skončil v roku 2019.

Hlavný riešiteľ: ThLic. M. Heczei, PhD.

 

AGENTÚRA Porticus - We open the door to interreliggious dialogue

Hlavným cieľom výskumu je intelektuálny progres generácie univerzitných študentov a strednej generácie v oblasti medzináboženského dialógu. Potreba dialógu je dôležitá hlavne v globálnom kontexte, kde jeho nedostatky vedú k extrémistickým pozíciám. Minuloročné skúsenosti na fakulte, kde sú argumentačné schopnosti v prvom rade prejavované s úctou k opačnému názoru, sú sprevádzané pozitívnym ohlasom nielen u študentov, ale aj u laickej verejnosti. Projekt skončil v roku 2020.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. M. Lichner, D.Th.

 

I-15-011-00 Komentár ku Knihe žalmov ako súčasti biblických textov

Cieľom projektu je preložiť a rozobrať jednotlivé žalmy po jazykovednej, teologickej, a pastoračnej stránke tak, aby im lepšie rozumeli odborníci aj široká verejnosť. Výsledkom tejto vedecko-výskumnej činnosti budú preklady žalmov z hebrejskej pôvodiny a z gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viac-úrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýza formy, žánru a štruktúry daného žalmu,  a teologická, liturgická, a pastoračná aplikácia žalmu. Je zrejmé, že takýto široký záber si vyžaduje tím vedcov a odborníkov v daných oblastiach a niekoľko rokov náročnej práce. Projekt skončil v roku 2022.

Hlavný riešiteľ: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD.