Skočiť na hlavný obsah

  

 

Archív

TČ 01 2024 

TČ 02 2023 

TČ 01 2023

TČ 02 2022

TČ 01 2022

TČ 02 2021

TČ 01 2021

TČ 02 2020

TČ 01 2020

TČ 02 2019

TČ 01 2019

TČ 02 2018

TČ 01 2018

TČ 02 2017

TČ 01 2017

TČ_02_2016

TČ_01_2016

TČ_02_2015

TČ_01_2015

TČ_02_2014

TČ_01_2014

TČ_02_2013

TČ_01_2013

TČ_02_2012

TČ_01_2012

TČ_02_2011

TČ_01_2011

TČ_02_2010

TČ_01_2010

TČ_02_2009

TČ_01_2009

TČ_02_2008

TČ_01_2008

TČ_02_2007

TČ_01_2007

TČ_02_2006

TČ_01_2006

TČ_02_2005

TČ_01_2005

TČ_02_2004

TČ_01_2004

TČ_02_2003

TČ_01_2003

 

Poslanie Teologického časopisu

Teologický časopis [ISSN 1336–3395je recenzovaný vedecký časopis, ktorý vychádza dvakrát do roka. Časopis je platformou pre spoločný dialóg a spoluprácu kresťanov, takže jeho účelom je prezentovať príspevky autorov pochádzajúcich z rôznych cirkví, pôsobiacich na niektorej z akademických inštitúcií. Príspevky ktoré majú byť akceptované musia mať vedecký charakter teologického zamerania. Keďže základným mottom časopisu je spolupráca, nebude poskytovať priestor pre ofenzívne polemiky ohľadom rôznych teológií. Príspevky ktoré s touto líniou nebudú v súlade formálne (formulácie porušujúce etické normy) alebo obsahovo, nebudú publikované. 

Prístup k výskumu publikovanému v Teologickom časopise

Teologický časopis poskytuje voľný prístup k publikovaným článkom, takže od ich autorov sa nevyžadujú poplatky pre tento účel. Výskum prezentovaný v článkoch je prístupný na internetovej stránke časopisu, takže každý ich môže kdekoľvek čítať a slobodne používať pre vlastný výskum.

Jednotlivé čísla Teologického časopisu sú elektronicky archivované v PDF formáte na internetovej stránke časopisu. Sú tak ľahko dostupné pre čitateľov aj autorov článkov a to aj v prípade ak by Teologický časopis prestal vychádzať.

Teologický časopis je zaradený v databázach

ERIH PLUS

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

 

Publikačná etika 

Editori a rezenzenti

Ekumenický charakter časopisu zaväzuje editorov aj recenzentov hodnotiť predložené štúdie bez ohľadu na príslušnosť autora k nejakej denominácii.

Šéfredaktor časopisu je zodpovedný za transparentný priebeh recenzného konania jednotlivých článkov. Recenzenti môžu byť vybraní z akejkoľvek akademickej inštitúcie s výnimkou tej, kde autor článku pôsobí. Šéfredaktor tiež zabezpečí, že v publikovanom čísle časopisu nebude počet autorov z jednej inštitúcie presahovať dve tretiny z celkového počtu.

V prípade ak editor zistí, že publikácia je plagiátom, duplikátom, alebo ak prezentuje výskum prevádzaný spôsobom, ktorý nezohľadňuje etické požiadavky akademickej práce, nebude publikovaná. Ak sú tieto pochybenia zistené až po publikovaní textu, editori zvážia jeho dodatočné stiahnutie. V tlačenej verzii nasledujúceho čísla časopisu bude uvedený autor a názov publikácie, ale miesto jej textu bude uvedené, že bola stiahnutá ako aj dôvod tohto kroku. V PDF verzii, ktorá je dostupná v položke „Archív“ v hlavnom menu bude článok opatrený nápisom STIAHNUTÉ.        

Recenzné konanie je anonymné, takže recenzent nepozná autora a naopak, autor nepozná recenzenta.

Editori ani recenzenti časopisu nesmú podávať informácie o článkoch v recenznom konaní bez výslovného súhlasu autora.

Originálne myšlienky obsiahnuté v recenzovanom článku nesmú byť zneužité pre osobný akademický prospech editora, alebo recenzenta.

 

Autori

Články podané na publikovanie v Teologickom časopise musia byť výsledkom osobného výskumu autora a akýkoľvek iný materiál musí byť správne uvedený v citáciách.

V článkoch by mali byť originálne názory autora predstavené v kontexte prebiehajúcej odbornej diskusie a malo by byť tiež jasne formulované, aký prínos majú publikované názory pre odbornú diskusiu. 

Ak autor článku po jeho podaní zistí, že je v ňom obsiahnutá závažná chyba, alebo nepresnosť, je jeho povinnosťou kontaktovať člena redakčnej rady a prediskutovať možnosť opravy, poprípade stiahnutia článku.

Ak sú originálne myšlienky v článku výsledkom výskumu na základe prideleného grantu, treba jasne uviesť o aký projekt ide a kto pridelil grant na výskum.

Článok podaný do časopisu nemôže byť súčasne podaný, alebo poskytnutý inému časopisu, alebo knižnej publikácii.

 

Podávanie podnetov na prešetrenie

Ak autor príspevku nesúhlasí s rozhodnutím recenzenta, môže sa odvolať. V takom prípade vyžadujeme odpoveď na argumentáciu recenzenta a poskytnutie informácie, ktorá by odôvodnila sťažnosť. Ak sa sťažnosť týka konfliktu záujmov, musí ju sprevádzať dôkaz. Edičná rada Teologického časopisu zváži podnet a vydá vyhlásenie, ktoré je konečné.   

Ak má niekto oprávnené podozrenie na ovplyvňovanie publikovania príspevku alebo recenzného konania s ním súvisiaceho, prosíme, aby to oznámil na emailovej adrese hlavného editora časopisu: jozef.tino [at] truni.sk 

 

Copyright a licencia pre používanie publikovaných článkov

Copyright na všetky články prijaté na publikovanie prechádzajú na vydavateľa časopisu, ktorým je Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Práva ohľadom zaobchádzania s publikáciami sa zhodujú s licenciou CC BY 4.0, ktorá vo všeobecnosti umožňuje čitateľom článkov ich slobodné šírenie a používanie za predpokladu, že je priznané pôvodné autorstvo článkov.   

Propagácie a priamy predaj Teologického časopisu

Časopis je voľne dostupný na webovej stránke, a tak nie je potrebný marketing za účelom jeho predaja.  Kópie v tlačenej forme sú zakaždým bezplatne rozposielané autorom článkov. Edičná rada nevyzýva k propagácii časopisu, ale keď sa tak stane v klasických médiách alebo na sociálnych sociálnych sieťach, nástojíme na tom aby išlo o pravdivé, nezavádzajúce informácie.    

 

Redakčná rada a poradný zbor

Redakčná rada:

Marcela Andoková, PhD.

prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

doc. Martin Dojčár, PhD.

prof. Peter Dubovský SJ,

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

doc. Bohdan Hroboň, DPhil.

ThDr. Maria Kardis, PhD.

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

ThDr. Lilla Szenasi, PhD 

Šéfredaktor časopisu: doc. Jozef Tiňo

 

Poradný zbor:

Dr James K. Aitken (University of Cambridge)

Dr. Peter Juhás (University of Münster)

Prof. Brigit Weyel (University of Tübingen)

 

Pokyny pre autorov

Články môžu byť v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine taliančine a poľštine. Ak je však príspevok napísaný v inom jazyku ako slovenčina, autori sú zodpovední za jeho jazykovú korektúru. Články by nemali presiahnuť 55 000 znakov bez medzier, a to vrátane poznámok pod čiarou. Prosíme autorov, aby posielali redakcii časopisu príspevky formou emailu vo formáte Word a PDF na obe tieto adresy:

teologicky.casopis [at] tftu.skjozef.tino [at] truni.sk       

Štruktúra článku

1.      Názov, prípadne podtitul

2.      Meno autora

3.      Krátka anotácia v angličtine (nie viac ako 150 slov)

4.      Kľúčové slová (2 – 6)

5.      Samotný text

6.      Údaje o autorovi (pracovisko, emailová adresa)

 

Riadkovanie: 1,5

 

Font a veľkosť písma: Times New Roman 12

 

Pre hebrejské a grécke slová prosíme prispievateľov, aby používali fonty Bibleworks: bwhebb (veľkosť 16) pre hebrejčinu a bwgrkl (veľkosť 12) pre gréčtinu. Fonty sú dostupné na stiahnutie na stránke časopisu Biblica: https://www.bsw.org/biblica/font-instructions/ . Pre ostatné fonty (sýrske, arabské atď.) prosíme kontaktovať redakciu časopisu.

 

Príklady Bibliografických odkazov

Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):

CLEMINSON, R. M.: Cyrilské rukopisy na Slovensku. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1996. s. 15.

FRY, C. G., KING, J. R.: Islam : A Survey of the Muslim Faith. Grand Rapids : Baker, 1981, s. 6.

DAVIES, P. R., BROOKE, G. J., CALLAWAY, P. R.: The Complete World of the Dead Sea Scrolls. London : Thames & Hudson, 2002, s. 82.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

CLEMINSON, Cyrilské rukopisy, 15.

FRY a.i., Islam, 6.

DAVIES a.i., Complete World, 82.

 

Odkaz na monografiu s viac ako 3 autormi

DUBOVSKÝ, P., a.i.: Genezis. Trnava : Dobrá kniha, 2008. s. 167.

 

Odkaz na zborník, alebo Festschrift ako ucelené dielo

DELL, K. J., DAVIES, G. I., KOH, Y. V (ed.) Genesis, Isaiah and Psalms. A Festschrift to Honour Professor John Emerton for His Eightieth Birthday. Supplements to Vetus Testamentum 135. Leiden; Boston : Brill, 2010. 

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

DELL a.i. (ed.) Genesis, Isaiah and Psalms.

 

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:

DAVIES, G. I.: Were There Schools in Ancient Israel? In: J. DAY, R. P. GORDON, H. G. M. WILLIAMSON (ed.). Wisdom in Ancient Israel. Cambridge : Cambridge University Press, 1995, s. 200.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

DAVIES, Schools, 200.

 

Heslo v encyklopédii alebo v slovníku

McDERMOTT, G. R. (ed.) The Oxford Handbook of Evangelical Theology. Oxford : Oxford University Press, 2010. s. 304.

SCHIFFMAN, L. H., VANDERKAM, J. C.: Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Vol 1 [A – M], heslo : Messianic Apocalypse, s. 543.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

OHET, 304

EDSS I, 543

 

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku

MARINČÁK, Š.: Prednes prokeimenu v histórii slovanského liturgického formulára konštantínopolskej tradície s dôrazom na prax v cirkvi bývalej Mukačevskej eparchie. In: Teologický časopis 2/2014, s. 18.

WEYEL, B., WEIMER, T., HOFFMANN, C.: Biografia a eschatológia. Prieskum k pohrebným kázňam vo Württembergu, In: Teologický časopis 1/2013, s. 23 [preklad: A. MASARIK].

GREINER, F.: Die Menschlichkeit der Offenbarung : Die transcendentale Grundlegung der Theologie bei K. Rahner im Lichte seiner Christologie. In: Zeitschrift für katholische Theologie 100, 1978, s. 603.

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

MARINČÁK, Prednes prokeimenu, 18.

WEYEL a.i., Biografia a eschatológia, 23.

GREINER, Menschlichkeit, 603.

 

Odkaz na internetový zdroj

LADOUCEUR, P.: The Holy and Great Council of the Orthodox Church (June 2016). In: Oecuménisme/Ecumenism 198-199, 2016, s. 18-39 [online] dostupné na: https://www.academia.edu/30937976/_The_Holy_and_Great_Council_of_the_Orthodox_Church_June_2016_Oecum%C3%A9nisme_Ecumenism_Montreal_V._51_No._198-199_2016_18-39 (cit. 20.12.2016)

Skrátená forma citácie po prvom odkaze:

LADOUCEUR, Holy and Great Council (cit. 20.12.2016).