Skočiť na hlavný obsah

Knižnica

ONLINE KATALÓG

Knižnica Centra spirituality dnes patrí medzi najväčšie svojho druhu v strednej Európe. V súčasnosti obsahuje vyše 30.000 knižných jednotiek, väčšinou zameraných na kresťanský Východ, a tento počet neustále narastá. Knižnica obsahuje niekoľko fondov a kolekcií vzácnych tlačí. Základom knižnice je tzv. "Fond Societatis Iesu" (Fond Spoločnosti Ježišovej), ktorý vznikol vďaka dlhodobému záujmu a snahe doc. PhDr. Michala FEDORA SJ, CSc. Fond dnes obsahuje vyše 15.000 knižných jednotiek, medzi ktorými sa nachádza množstvo vzácnych starých tlačí. Azda najvzácnejšou pamiatkou je hlaholský pergamenový zlomok z roku 1410.

Významným obohatením knižnice Centra spirituality bolo aj prenesenie kompletnej knižnice "Fondu Jána XXIII." Centra východných kresťanských štúdií Univerzity v Scrantone (USA) do priestorov Centra spirituality v počte 12.000 knižných jednotiek, medzi ktorými sa nájdu nielen staré tlače (16. stor.), ale aj vzácne knihy pochádzajúce z cárskeho Ruska z predrevolučnej doby.

V knižnici sa nachádza aj kompletné dielo a množstvo rukopisov prof. Mikuláša RUSSNÁKA, prof. Michala LACKA SJ, doc. Michala FEDORA SJ, a i. Centrum spirituality disponuje aj množstvom vzácneho hudobného materiálu, množstvom vzácnych historických fotografií, ktoré dokumentujú relatívne nedávne dejiny gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku a v bývalom Československu.

Archív Centra spirituality obsahuje množstvo materiálu týkajúceho sa jezuitskej histórie, ale aj histórie východného Slovenska a množstvo materiálu patriaceho do osobných fondov rôznych osobností tak jezuitských, ako aj svetských.

 

História

Počiatky Centra spirituality sú spojené s menom doc. PhDr. Michala Fedora SJ, CSc. (1929-1994), ktorý sa od konca roku 1980 začal intenzívne zaoberať vytvorením inštitúcie zameranej na štúdium a formáciu na teologickom poli. Michal Fedor zbieral dokumenty z oblasti cirkevných dejín Slovenska, v tajnosti viedol prednášky najmä na témy týkajúce sa dejín a reálií východnej cirkvi na Slovensku.

Po roku 1989 sa popri pastoračnej činnosti Michal Fedor SJ chopil iniciatívy pri zakladaní kabinetu – strediska pre spojenie Východu a Západu. Stredisko sa vyprofilovalo koncom roku 1992 na Centrum štúdia a výskumu Východ – Západ, neskôr bola vypracovaná aj koncepcia tohto inštitútu. Súčasťou Centra sa stala aj rozsiahla knižnica, pre ktorú získal Michal Fedor SJ knihy z Matice slovenskej, Moskvy, Ríma, jezuitské z Levoče (vrátane množstva archívnych materiálov), množstvo kníh prišlo ako dar od jednotlivcov.

Dňa 1. decembra 2001 bolo podľa §13 ods. 5 Zákona o vysokých školách č. 172/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe kladného stanoviska Akademického senátu Teologickej fakulty TU zo dňa 22. novembra 2001, zriadené Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka so sídlom v Košiciach, čím sa stalo vedecko-výskumným pracoviskom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Riaditelia:

1980-1994: doc. PhDr. Michal FEDOR SJ, CSc.; 1994-1996: bez priameho vedenia; 1997-2002: ThDr. Ján BABJAK SJ; 2002-2004: Mgr. Milan LACH SJ; 2004-2007: doc. ThDr. Jozef KYSELICA SJ, PhD.; 2007-2009: MgrArt. Peter DUFKA SJ; 2009-2011: ThDr. Milan LACH SJ; 2011-        : doc. ThDr. PaedDr. Šimon MARINČÁK, PhD.

 

Úlohy a ciele

Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka ako vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity je súčasťou svojej materskej fakulty a ako také spolupracuje na jej dlhodobých zámeroch. Jeho snahou je priniesť vedecké postupy a metódy do teológie a byzantskej problematiky a vstúpiť do sveta vedy a priniesť do vedeckého sveta problematiku byzantskej kultúry na Slovensku. Centrum spirituality chce sprostredkúvať Východ Západu nielen teoreticky, ale podoprené praktickými skúsenosťami z konkrétnej situácie a kontextu. Snaží sa o možnosť vedeckého zhodnotenia paralel v teológii Východu (ortodoxný svet) a Západu (katolícky svet). Zároveň sa snaží o vytvorenie vedeckej bázy pre ekumenický dialóg a poskytnúť mu aj priestor. Jednou z hlavných úloh Centra spirituality je spolupôsobiť na výchove a vzdelávaní gréckokatolíckeho a rímskokatolíckeho duchovenstva, inteligencie, ako aj iných záujemcov o vzdelanie. V súlade so štatútom TFTU a CSVZML, Centrum spirituality poskytuje vzdelanie druhého a tretieho stupňa (licenciát a doktorát). Úlohy a ciele Centra spirituality sú definované v štatúte:

Centrum vykonáva vedeckú, expertíznu a vzdelávaciu činnosť v oblasti východných cirkevných vied, realizuje výskumné projekty, schválené dekanom fakulty, zodpovedajúce dlhodobým zámerom fakulty, najmä aktuálnym úlohám rozvoja ekumenizmu, a výskumu a vzdelávania v oblasti kresťanského Východu.

Centrum organizuje vedecké sympóziá, prednášky, odborné semináre, konferencie, kolokviá a iné vzdelávacie a osvetové aktivity.

Centrum sa podieľa na vzdelávacej činnosti (osobitne v doktorandskom štúdiu). Štúdium a vedecko-výskumnú činnosť zaisťuje knihovníckymi a inými informačnými službami.

Centrum prostredníctvom fakulty spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitútmi, univerzitami a ďalšími odbornými a vedeckými inštitúciami príbuzného zamerania.

 

Kontakt

CENTRUM SPIRITUALITY VÝCHOD-ZÁPAD MICHALA LACKA, Komenského 14, 040 01 Košice, Slovensko

 

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta je inštitút ďalšieho a celoživotného vzdelávania, úzko spolupracujúci s Centrom spirituality Východ-Západ. Tento inštitút organizuje prednášky a kolokviá vedené renomovanými odborníkmi na témy blízke biblickému svetu. Jednou z hlavných činností CŠBBS je pravidelné organizovanie Letnej školy jazykov Biblie (LŠJB), kde záujemcom ponúka vzdelanie v starobylých jazykoch hebrejčina, sýrčina, latinčina, gréčtina a cirkevná slovančina.

Link: biblia.rimkat.sk