Skočiť na hlavný obsah
 

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D

E-mail

vlastimil.dufka [at] truni.sk

 

Vzdelanie

 

 

VD  2004 - 2007 - Pápežský liturgický inštitút sv. Anzelma, Rím - Taliansko
  (Pontificio Istituto Liturgico - Pontificio ateneo sant´Anselmo) - Doktorát z posvätnej liturgie (SL.D)
  1999 - 2003 - Pápežský liturgický inštitút sv. Anzelma, Rím - Taliansko
  (Pontificio Istituto Liturgico - Pontificio ateneo sant´Anselmo) – Licenciát z posvätnej liturgie (SL.L)
  1991 - 1998 - Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava (odbor Katolícka teológia, Mgr.)
  1993 - 1994 - College for Recording Arts, San Francisco, USA (The Record-Music Industry Diploma)
  1987 - 1991 - Vysoká škola múzických umení, Bratislava (hra na hoboji, Mgr.)
  1981 - 1987 - Štátne Konzervatórium v Bratislave (hra na hoboji, DiS.art)

Vedecká · projektová · pedagogická a iná odborná činnosť

VEGA 1/0641/17 - Biblia v interkonfesionálnom a kultúrnom kontexte na Slovensku (spoluriešiteľ), vedúci projektu Ján Ďurica: Teologická fakulta Trnavskej univerzity.

VEGA 1/1339/12 - Biblia a jej interdisciplinárne reflexie (spoluriešiteľ), vedúci projektu Ján Ďurica: Teologická fakulta Trnavskej univerzity.

2018 - Visiting professor at the Jesuit school of theology - Santa Clara University – Berkeley, California, USA; Teaching course: „Celebration of the Eucharist and music. A study of the structural elements of the Order of the Mass with a particular focus in music.“ (42 hours)

2016 - Vyučovanie v rámci programu mobility Erazmus+; Liturgia a liturgická hudba (8 hodín) - Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)

Najvýznamnejšie publikácie

 

 

  AAA / V1 - Canto e fede: Il canto come strumento per promuovere l'ortodossia della fede / Vlastimil Dufka ; [rec. Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Pavol Zvara, Massimo Marelli]. - 1 st. edition. - Santa María La Ribera, México : Buena Prensa, 2013. - 1 CD-ROM, 106 s. - ISBN 978-607-8293-09-4. 

  AAA / V1 -  Il Canto Sacro del XVII Secolo e il Cantus Catholici (1655) / Vlastimil Dufka ; [recensione scientifica: Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Massimo Marelli]. - 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe Collegium Bobolanum, 2019. - 213 s., [10,70 AH]. - ISBN 978-83-952410-1-7.

  AAB - Biblia je významným nástrojom dialógu / Pavel Vilhan, Józef Kulisz, Vlastimil Dufka ; Editor Jozef Kyselica ; [recenzenti: Ladislav Csontos, Ján Ďurica]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2019. - 79 s. ; [4,15 AH]. - ISBN 978-80-8191-243-6. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15913.pdf

  AFD / V2 - Biblické a teologické východiská veľkonočných kantát J.S.Bach. In: Biblia je významným nástrojom dialógu / Pavel Vilhan, Józef Kulisz, Vlastimil Dufka ; Editor Jozef Kyselica ; Trnava : Dobrá kniha, 2019, s. 57-79.

  AFD / V2 - Liturgia ako prameň a vrchol života Cirkvi. In: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého Vatikánskeho koncilu na Slovensku [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 25. október 2012 / Krivda, Andrej [Zostavovateľ, editor], 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2013. – ISBN 978-80-8084-996-2, s. 50-57 [CD-ROM]

  ADE / V3 - Evangelization as portrayed in the liturgical and cultural expression of Saints Cyril and Methodius. In: Studia Bobolanum. - ISSN 1642-5650. - Roč. 28, č. 4 (2017), s. 229-240. 

  ADF / V3 - Historicko-liturgické aspekty procesiových spevov Eucharistie. In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 17, č. 1 (2019), s. 21-39. 

            (English version of the article: Historical-liturgical aspects of the processional chants of the Eucharist)

  ADF / V3 - Misia svätých Cyrila a Metoda a Rímska liturgia v slovanskom jazyku. In: Viera a život. - ISSN 1335-6771. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 3-12.

  ADF / V3 - Princípy liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu. In: Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 19, č. 1 (2021), s. 31-43.

  ADF / V3 - Liturgia ticha. In: Viera a život. - ISSN 1335-6771. - Roč. 31, č. 3 (2021), s. 67-75.

  ADF / V3 - Historicko-liturgický pohľad na podávanie Eucharistie na ruku. In: Viera a život. - ISSN 1335-6771. - Roč. 31, č. 6 (2021), s. 39-48.

  ADM / V3 - Spoločnosť Ježišova a liturgia (The Society of Jesus and Liturgy) In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Roč. 23, č. 3 (2021), s. 81-102. WOS 

  ADM / V3 - Moravské pramene prvého slovenského katolíckeho kancionála Cantus Catholici (1655) a jeho spevy ordinária (The Moravian Sources of the First Slovak Catholic Hymnal Cantus Catholici (1655) and Its Chants of the Mass Ordinary) In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Vol. 19, no. 3 (2017), p. 133-146. WOS 

  ADN / V3 - Today's influence of the apostle Paul on the education of children and young people an its contribution to dialogue / Vlastimil Dufka et al.
In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 158-171. WOS

  AEC / V2 - Gli inni di sant'Ambrogio. In: Ante faciem Domini. - Praha : Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 2014, s. 20-29. ISBN 978-80-88009-01-6.

  AEC - The entrance chant in the celebration of the eucharist and its function of building community. In: Artis Musicae Exempla Nova Ritus Christiani 1. - Katowice : Ksiegarnia św. Jacka, 2009, s. 9-18. ISBN 978-83-7030-705-9.

  AEC / V2 - Liturgia ako miesto stretnutia s Kristom : prítomnosť Krista v liturgii a teologické aspekty liturgického slávenia. In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014, s. 39-56. ISBN 978-80-7195-817-8. - online, s. 39-56, [1,39 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10926.pdf

  AED / V2 - Biblické východiská spevov z Taizé. In: Biblia a jej interdisciplinárne reflexie 3. - Trnava : Dobrá kniha, 2013, s. 7-37. ISBN 978-80-7141-832-0. - CD ROM.

  AED - Liturgické slávenie ako základné východisko pre chápanie rituálnej hudby. In: Rastislav Podpera (ed.), Hudba v súčasnej liturgii, Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, s. 59-70. ISBN 80-89135-07-2.

  AFD - Cantus Catholici (1655) : liturgické a teologické aspekty. In: Cantus catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2002, s. 43-60. ISBN 80-967722-8-7.

  O2 - Spoločenstvo MAGIS - Sprevádzanie a formácia mladých ľudí. In: 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 - 2022. Trnava : Dobrá kniha, 2022, s. 453-460. ISBN 978-80-8191-362-4.

   O3 - Recenzia: HUDAČEK, Milan (ed): 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 - 2020 [print] Vlastimil Dufka. In: Viera a život. - ISSN 1335-6771. - Roč. 32, č. 6 (2022), s. 94-94 [print].

   V3 - Liturgical music and its mission: Liturgical participation and music. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515 (print), ISSN 2453-7160 (On-line) - Vol. 16, no. 1 (2022), p. 185-193. WOS

   ČI / O3 - Die Prozessionsgesänge der Messe. Historisch-liturgische Aspekte. In: Singende Kirche. - ISSN 0037-5721, Heft 1 (2023), s. 3-10.

   Čl V3 - The Hymn Gloria and Its Place in the Celebration of the Eucharist. Religions 2024, 15 (1), 95; https://doi.org/10.3390/rel15010095

   Kp / V2 - Spev Kyrie eleison v historickom a liturgickom kontexte. In: Pramene slovenskej hudby XI. Hudba a liturgia. Bratislava : Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných centier (SNS IAML), 2023, s. 37-50.

    

Umelecká
činnosť

Výber z kompozícii liturgickej hudby:

Kde je láska opravdivá. In: Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše, Trnava : SSV, 2011, s. 182-185. - YOUTUBE: uvedenie spevu počas slávnostnej sv. omše s pápežom Františkom v Šaštíne, 15.9. 2021

Nech nás žehná Pán, (mp3, YOUTUBE: španielska adaptácia spevu)

Stíšme sa v Božom slove (Hudba: Vlastimil Dufka SJ - Text: Daniel Hevier) - YOUTUBE: Uvedenie spevu v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Ďalšie nahrávky a noty sú uvedené na stránke: https://liturgia-hudba.sk/noty/

 

Členstvo
- v radách

- komisiách
-
spoločnostiach

 

 

 

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru – sekcia hudobného umenia pri Konferencii biskupov Slovenska / Council for Science, Education and Culture - Section of Musical Arts at the Conference of Bishops of Slovakia

Hudobná sekcia liturgickej komisie pri KBS / Music Section of the Liturgical Commission at the Conference of Bishops of Slovakia

International Jungmann Society for Jesuits and the Liturgy  - (od roku 2002 doteraz, v roku 2022 na kongrese v Ríme zvolený za člena predsedníctva spoločnosti /delegate/)

Universa Laus - medzinárodná spoločnosť pre štúdium liturgickej hudby (od roku 2003 doteraz)

Jazykové znalosti

 

 

 

anglicky, taliansky

 

 

  VUPCH