Skočiť na hlavný obsah

Študent si môže zvoliť vlastnú tému, alebo si môže vybrať tému z ponuky fakulty, ktorá bude zverejnená v termíne stanovenom harmonogramom štúdia. Zoznam tém záverečných prác budú zverejnené v systéme MAIS v rozhraní študenta pod položkou Záverečná práca.

V prípade vlastnej témy študent musí osloviť pedagóga, ktorý bude ochotný túto tému zastrešiť a v určenom čase aj zverejniť.

Prvý krok: Vyberte si zo zoznamu tému a prihláste sa podľa pokynov, ktoré sú uvedené v MAISE pod položkou Výber zadania záverečnej práce. (Pri zadaní akademického roka je nutné vybrať akademický rok, v ktorom bude práca obhájená).

Druhý krok: Vyplňte prihlášku a v určenom čase (Harmonogram štúdia) odovzdajte na študijnom oddelení:

Formulár - Bc. prihláška na tému

Formulár - Mgr. prihláška na tému

 

Tému záverečnej práce na učiteľskú spôsobilosť si študent dohodne sám s pedagógom. Táto téma sa neeviduje v Maise. Študent si vyplní prihlášku z oblasti, v  ktorej chce učiteľskú spôsobilosť a v určenom čase (Harmonogram štúdia) ju odovzdá na študijnom oddelení.

Študenti zo študijného programu XD1-KF majú možnosť si robiť učiteľskú spôsobilosť z filozofie. Študenti zo študijného programu XD1-ZKFaKT, XD1-SPR, XE1-SPR majú možnosť si robiť učiteľskú spôsobilosť z náboženskej výchovy. Študenti zo študijného programu XD1-SPR, XE1-SPR majú možnosť si robiť učiteľskú spôsobilosť zo spoločenskovedných predmetov.

Formulár - učiteľská spôsobilosť prihláška na tému

 

Forma ZP

Vzor jednotlivých častí záverečnej práce

Čísla študijných odborov

Náležitosti záverečnej práce učiteľskej spôsobilosti

Metodologické usmernenie autorov písomných prác na TF TU

 

Evidencia ZP

Nahrávanie záverečných prác do systému Evidencie záverečných prác (EZP)

Pod Stránky o systéme EZP na Trnavskej univerzite v Trnave (informácie o prihlasovacích údajoch, príručky, FAQ, ...) je k dispozícii manuál, ako postupovať pri nahrávaní záverečnej práce do EZP.

 

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva len pre tých, ktorí nenahrávajú záverečnú prácu do EZP.

Licenčná zmluva s možnosťou sprístupnenia

Vyhlásenie o poskytnutí práce bez možnosti sprístupnenia